Dos. YUSİFLİ AFAQ XƏLİL QIZI

BİOQRAFİK  MƏLUMAT

  • 1965-ci ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
  • 1982-ci ildə M.Ş.Vazeh adına 16 №-li orta məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİL, ELMİ  DƏRƏCƏ  VƏ  ADLARI

  • 1989-cu ildə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki  Gəncə Dövlət  Universiteti) Azərbaycan dili və ədəbiyyat fakültəsinin qiyabi şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
  • 2010-cu ildə “Füzuli irsi və  1920-60- cı illər Azərbaycan poeziyası”  mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adına layiq görülmüşdür.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

  • Qiyabi təhsili dövründə Kirovabad şəhər pionerlər sarayında ədəbiyyat dərnəyinin rəhbəri kimi çalışmışdır.
  • 1989-1993-cü illərdə “Gəncə” Dövlət Tarix-mədəniyyət qoruğunun elmi-tədqiqat şöbəsinin əvvəlcə elmi işçisi, daha sonra müdiri kimi fəaliyyət göstərmişdir.
  • 1993-1999-cu illərdə Gəncə şəhəri M.Füzuli adına 22 №-li orta məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi kimi çalışmışdır.
  • 1999-cu ildən etibarən Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının əməkdaşıdır. 2004-cü ildən həmin kafedranın baş müəllimi, 2012-ci ildən dosentidir.

 ELMİ FƏALIYYƏTİ

Elmi fəaliyyətə 1992-ci ildə başlamışdır. İlk məqalələri Gəncə ədəbi mühiti ilə bağlı olmuşdur. Tacəddin Əmir Əhməd Gəncəvi, “Şəhriyar” dastanı, “Tutinamə” haqqında məqalələri elmi məcmuələrdə dərc olunmuşdur. Tədris etdiyi “Dünya ədəbiyyatı” fənni üzrə həmmüəlliflərlə birgə araşdırmalarını “Dünya ədəbiyyatı tarixi.Antik dövr” adlı dərs vəsaitində çap etdirmişdir.

Elmi araşdırmaları iki istiqamətdədir. Birinci istiqamətdə klassik irslə bağlı araşdırmalarını, Füzuli  irsinin XX əsr poeziyası ilə əlaqələrini tədqiq edərək əvvəlcə ayrı-ayrı məqalələr şəklində, daha sonra “Çağdaş poeziya və Füzuli irsi” adlı monoqrafiyasını  çap etdirmişdir.

İkinci istiqamət orta məktəbdə tədris olunan mövzuların təhlili, yeni tədris-təlim metodlarının həmin mövzuların təhlilinə tətbiq olunması məsələlərinə həsr olunmuşdur.  Bu məqalələrdə əsasən orta ümumtəhsil məktəbinin ayrı-ayrı pillələrində tədris olunan mövzuların dəyərləndirilməsi aparılmışdır. Tədqiqatların bir hissəsi 2012-ci ildə çap olunmuş “M.F.Axundzadə irsinin orta məktəbdə tədrisi” adlı metodik vəsaitdə toplanmışdır.”Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının tədrisi ilə bağlı mülahizələr” adlı metodik vəsaitini 2015-ci ildə çap etdirmişdir.

Tədris etdiyi “Dünya ədəbiyyatı” fənni ilə əlaqədar olaraq 2012-ci ildə “XVII əsr Qərbi Avropa ədəbiyyatı” adlı dərs vəsaitini çap etdirmişdir.

Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan və Rusiyada keçirilmiş nüfuzlu Beynəlxalq Elmi Konfransların iştirakçısıdır.