Kateqoriya Arxivləri: Kafedralar

AzDƏ Nəşrlər

Prof. X.Yusifli Nizami Gəncəvi:Sələflər və xələflər.Monoqrafiya, Bakı, Adiloğlu, 2011 Nizami Gəncəvi. Sirlər xəzinəsi.Farscadan tərcümə , önsöz və şərhlərin müəllifi X.Yusifli, Heydər Əliyev Fondu nəşri,Gəncə, 2011 Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. Farscadan tərcümə , önsöz və şərhlərin müəllifi X.Yusifli, Heydər Əliyev Fondu nəşri,Gəncə, 2011 Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun. Tərcümə edəni S.Vurğun , önsöz və şərhlərin […]

Davamı

AzDƏ 2017/2019-cu illər üçün elmi – tədqiqat işlərinin mövzuları

    s\s         Elmi istiqamətlərin, problemlərin və mövzuların adı       İcra müddəti   Planlaşdırılmış işlərin smetadəyəri (min manatla)     İcraçı şöbə, laboratoriya və kafedra. Mövzunun elmi rəhbəri   Başlanğıcı (il) Sonu (il) 1 2 3 4 5 6   I.                    İstiqamət:  Humanitar və ictimai elmlər   I.                    1. […]

Davamı

Azərbaycan və Dünya Ədəbiyyatı Kafedrasını müdiri

ƏHMƏDOV MAQBET MÜTÜLÜ OĞLU-dosent, kafedra müdiri 1952-ci ilin yanvar ayının 6-da Daşkəsən rayonunun Dəstəfur kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur. 1957-1967-ci illərdə Daşkəsən rayonunun Dəstəfur kənd orta məktəbində orta, 1968-1975-ci illərdə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunda (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə ali təhsil almışdır. 1970-1972-ci illərdə Almaniyada hərbi xidmət borcunu […]

Davamı

AzDƏ TƏDRİS OLUNAN FƏNNLƏR:

Bakalavr təhsil pilləsində 1. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 2. Azərbaycan ədəbiyyatı 3. Dünya ədəbiyyatı 4. Ədəbiyyatşünaslığa giriş 5. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı 6. S/f. Mədəniyyətşünaslıq 7. S/f. Mədəniyyətşünaslıq və genderə giriş 8. S/f. Azərbaycan ədəbi məktəbləri 9. S/f. Azərbaycan dramaturgiyası 10. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası 11. S/f. Azərbaycan ədəbiyyatının intibahı Filologiya 1.Ölkə ədəbiyyatı tarixi 2. Ölkə filologiyasına […]

Davamı

Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı KAFEDRASININ TARİXİ

  Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin 14 aprel 1938-ci il tarixli qərarı ilə Kirovabadda (indiki Gəncədə) N.K.Krupskaya adına İkiillik Müəllimlər İnstitutu fəaliyyətə başladı. İnstitut üçün ayrıca bina olmadığından şəhərin 1 nömrəli orta məktəbinin üçüncü mərtəbəsi bütünlüklə yeni təşkil olunmuş bu təhsil ocağının sərəncamına verildi. 23 müəllim və 244 tələbəsi olan  institutda iki ixtisas üzrə – təbiət […]

Davamı

AZƏRBAYCAN DİLİ KAFEDRASININ BAŞ MÜƏLLİMİ MEHRİBAN MƏMMƏDOVANIN AÇIQ DƏRSİ KEÇİRİLİB

22 noyabr 2016 cı il tarixində Azərbaycan dili kafedrasının baş müəllimi Məmmədova Mehribanın  Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasının 2-ci kursunda Müasir Azərbaycan dili fənnindən  “Fonetik söz yaradıcılığı” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə fonetik söz yaradıcılığına dair tədqiqtlar, söz yaradıcılığının əsas istiqamətləri, Məcazlaşma ilə sinkretik köklərin yaranması, Dil-diş keçidləri üzrə yaranan sözlərə […]

Davamı

Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrası

Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında son illər ərzində elmi potensialı nəzərə çarpacaq dərəcədə yüksəlmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, kafedranın professor-müəllim heyyəti daim səmərəli iş aparmış və bu işin nəticəsində bir sıra elmi əsərlər ərsəyə gəlmişdir. Bu əsərlər aşağıdakılardır: N.U.Əliyeva “Yurddan səslər” İctimai-siyasi, Elmi-bədii jurnal – 2005-ci il № – 15 “Şəhid ruhların intiqamı” səh. 39 […]

Davamı

Azərbaycan dilinin tədrisi

Azərbaycan dilinin tədrisi kafedrası Azərbaycan dilinin tədrisi kafedrası 2003-cü ildən fəaliyyət göstərir. 2005-ci ilədək kafedraya professor Ş.Yusifli rəhbərlik etmişdir. 2005-ci ildən kafedraya filologiya elmləri namizədi, dosent Hüseynova Gülrux Nəsib qızı rəhbərlik edir. Kafedrada keçirilən elmi-nəzəri seminarlarda, yığıncaqlarda tədrisin keyfiyyətini daha da yüksəltmək, tələbələrin bilik səviyyəsini genişləndirmək, gənc müəllimlərə lazımi məsləhət və istiqamət vermək üçün daima […]

Davamı