Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrası

Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında son illər ərzində elmi potensialı nəzərə çarpacaq dərəcədə yüksəlmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, kafedranın professor-müəllim heyyəti daim səmərəli iş aparmış və bu işin nəticəsində bir sıra elmi əsərlər ərsəyə gəlmişdir. Bu əsərlər aşağıdakılardır:

 1. N.U.Əliyeva
  • “Yurddan səslər” İctimai-siyasi, Elmi-bədii jurnal – 2005-ci il № – 15 “Şəhid ruhların intiqamı” səh. 39
  • Gəncə “Böyük hərflə” jurnal, 2006  № 5
  • Gəncə “Heydər Əliyev və Mehdi Əliyev” 2006  № 5
  • “Qoşa Ulduz” jurnalı, dekabr, 2008, № 10 “Azərbaycan qadını elmin zirvəsində”
  • Pirsultan, “elm və sənət dərgisi” aprel 2009 № 8  “Nigar Rəfibəyli poeziyasının  özünəməxsusluğu”
  • Pirsultan, “Elm və sənət dərgisi” 2010-cu il №  14 “Azərbaycan deyiləndə ayağa qalx”
  • Pirsultan, “Elm və sənət dərgisi” 2010-cu il №  18 “Müşviq  lirikasının gözəlliyi
  • Pirsultan, “Elm və sənət dərgisi” 2018-ci il №  13 “Nigar Rəfibəyli  poetikası”
  • Gəncə Dövlət Universiteti “Elmi-tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu” “Mir Cəlal hekayələrində əxlaqi-mənəvi dəyərlər”.
  • Ş.Vazeh: Araşdırmalarım və oxuduqlarım. Gəncə. “Elm” nəşriyyatı, 2010.

Azərbaycan Milli Elmlər Akadfemiyası  Gəncə Regional Elmi Mərkəz

Elmi redaktor – prof. Sadıq Şükürov

Rəyçi – prof. A.Səmədov

Filologiya elmləri namizədi, dos. N.U.Əliyevanın “Mirzə Şəfi – araşdırmalarım  və oxuduqlarım” adlı monoqrafiyası Gəncə müdrikinin 150 il bundan əvvəl çap olunmuş əsərləri haqqında məlumatları əhatə edir. Yeni nəsil üçün olduqca maraqlıdır.

İJBN  5 – 8066 – 1638 – 4

1401000000

655(07) – 2004

 • Rəfibəylinin lirikası. Monoqrafiya. Gəncə. “Elm” nəşriyyatı. 2011

Azərbaycan Milli Elmlər Akadfemiyası  Gəncə Regional Elmi Mərkəz

Redaktor –  F.e.dok. prof.Xəlil Yusifli

Rəyçi – F.e.dok. prof. Sədnik Paşayev

Dos.N.U.Əliyeva XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf yollarını Nigar Rəfibəylinin lirikasının əlvan fonunda təhlil etmişdir. Bu  monoqrafiyada Nigar xanımla bağlı hadisə və məqamlara toxunulmuş, “saf, yaxşı nəsildən” olan şairənin yaradıcılığı işıqlandırılmışdır. Geniş oxucu kütləsinə elmi, ədəbi bir vəsait kimi bu  monoqrafiya çox dəyərli məlumat verə bilər.

İJBN  5 – 8066 – 1638 – 4

1401000000

655(07) – 2004

 • Ədəbiyyatşünaslığın əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı, “Elm və təhsil” – 2012

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 16 may  2012-ci il tarixli  836 saylı əmrinə əsasən dərs vəsaiti kimi nəşr edilmişdir.

Ə 470200000  qrifli nəşr

    N098-2012

“Ədəbiyatşünaslığın əsasları” adlı  dərs  vəsaiti yeni formatda, latın qrafikasında  nəşr  etdirilib.  Bu  kitabda ədəbiyyatşünaslıq haqqında məlumat verilməklə yanaşı,  şifahi xalq ədəbiyyatının əsas xüsusiyyətləri, nəzm və nəsr, bədii əsərin məzmun və forması, ədəbi növlər və janrlar, bədii əsərin dili, üslubu, Azərbaycan şeirinin vəznləri, janrları və s. öz əksini tapmışdır.

 1. N.M.Axundova
  • Azərbaycan romanı – 120 il. Monoqrafiya. Bakı, Elm – 2011

Redaktor – F.e.dok. Vaqif Yusifli

Rəyçilər – F.e.dok. Şirindil Alışanlı, f.e.dok. Sara Osmanlı

İSBN 978 – 9952 – 453 – 45 – 4

4603000000

655(07) – 2011

Bu monoqrafiyada Azərbaycan romanının bir əsirdən artıq keçdiyi yolun mənzərəsi əks etdirilir. Müəllif Azərbaycan romanının inkişaf yollarına nəzər salaraq janr və üslub baxımından daha zənginləşdiyini, müasir dünya romanı səviyyəsinə yüksəldiyini tədqiq edir.

 • Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı (1960 – 2010). Dərslik. Bakı, Elm – 2013

Bu dərslikdə Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının 1960-2010-cu illər mərhələsinin özünəməxsus xüsusiyyətlərinə dair ətraflı məlumat verilmişdir.

 1. N.M.Əliyeva
  • Klassik ədəbiyyatımızda  Dərs vəsaiti. Gəncə – 2010

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi Metodik Şurası “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” bölməsinin  05.07.2010-cu il tarixli 25 saylı əmri ilə dərs vəsaiti kimi tövsiyə edilmişdir.

Redaktor – F.e.dok.Xəlil Yusifli

Rəyçilər – F.e.dok. Sədnik Paşayev

Dos. Nəzmiyə Axundova

Eİ 03  00013

013.28.10.10

Dərs vəsaitində  dahi Nizami, Füzulinin, Nəsiminin  hikmət və nəsihətləri, aforizmləri öz əksini tapmışdır.

 • Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın yaradıcılıq yolu. Dərs vəsaiti.Gəncə2010

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi Metodik Şurası  “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” bölməsinin  13.05.2010-cu il tarixli 690 saylı əmri ilə dərs vəsaiti kimi tövsiyə edilmişdir.

Redaktor – F.e.dok, prof. Abbas Səmədov

Rəyçilər – F.e.dok, prof. Sadıq Şükürov

f.e.n.,dos. Sahib Axundov

El 03    00009____   

009.08.06.10

Dərs vəsaitində ölməz sənət nümunələri yaradan Şəhriyarın həyatı, yaradıcılığı araşdırılır, şairin anadilli poeziyası təhlil olunur. Kitabda dünyaşöhrətli şərqşünas alim  Rüstəm Əliyevlə Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın görüşlərinə böyük yer  verilmişdir.

 • Yusif Balasaqunlunun hikmət dünyası. Dərs vəsaiti. Gəncə, 2011.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 31.05.2011-ci  tarixli  947 saylı əmri ilə dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir.

Redaktor – F.e.dok, prof. Xəlil Yusifli

Rəyçilər – F.e.dok, prof. Sadıq Şükürov

f.e.dok.,prof. Abbas Səmədov

f.e.n.,dos. Nəzmiyə Axundova

El 03    00028____   

028.14.12.2011

Dərs vəsaitində Yusif  Balasaqunlunun “Qutadqu-bilik” poemasından seçilmiş hikmətlərin  bir qismi  oxucuların nəzərinə çatdırılmışdır. Bilikdən üstün heç bir şey yoxdur – deyən Yusif Balasaqunlu biliyə çox böyük dəyər, çox böyük önəm vermişdir.

 1. əvəzi Afaq Yusifli  İshaqlı
  • XVII əsr Qərbi Avropa ədəbiyyatı. Dərs vəsaiti. “Elm və təhsil”

Bakı-2012

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 16 may 2012-ci il tarixli 837 saylı əmri ilə nəşr olunur.

Redaktor –  AMEA-nın müxbir üzvü Əlyar  Səfərli

Rəyçi – f.e.n.dos. Nəzakət Əliyeva

4603000000 qrifli nəşr

N098-2012

Kitabda XVII  əsr Qərbi Avropa   ölkələri  ədəbiyyatı haqqında  sistemli, ardıcıl, yığcam məlumat verilərək italyan, alman, ingilis, ispan və fransız ədəbiyyatlarından  əsas hadisə  və şəxsiyyətləri gözdən keçirilmiş, tarixi kökləri araşdırılmışdır. Kitab ali  məktəb müəllimləri, tələbələr və Qərbi Avropa ölkələri ədəbiyyatı ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsu üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 • Mirzə Fətəli Axundzadə irsinin orta məktəbdə tədrisi. Metodik vəsait. Bakı, “Elm və təhsil” – 2012

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 16 may 2012-ci il tarixli 837 saylı əmri ilə nəşr olunur.

Redaktor –  AMEA-nın müxbir üzvü Əlyar  Səfərli

Rəyçi – f.e.n.dos. Nəzakət Əliyeva

4702000000 qrifli nəşr

N098-2012

Kitabda M.F.Axundzadənin orta məktəbdə keçilən əsərlərinin tədrisi məsələlərindən söhbət açılır. Müəllif orta məktəb proqramı əsasında Axundzadənin həyat və yaradıcılığının necə tədris olunmalı olduğunu şərh edir.

 • Azərbaycan ədəbiyyatı. Ədəbi xronoloji cədvəllər. Vəsait. Bakı, Elm və təhsil – 2012

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  tərəfindən təsdiq olunmuş proqram və dərsliklər əsasında tərtib edilmişdir.

Redaktor –  AMEA-nın müxbir üzvü Əlyar  Səfərli

Rəyçi – f.e.n.dos. Möhsün Nağısoylu

4603000000 qrifli nəşr

N098-2012

Vəsaitdə ümumtəhsil məktəbinin X-XI sinif  “Ədəbiyyat”  dərslikləri əsasında tərtib olunmuş xronoloji cədvəllər,  ümumiləşdirici sxemlər toplanmışdır. Kitab ümumtəhsil məktəbinin müəllimləri, şagirdləri və abituriyentlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

       Qeyd: Göstərilən bütün kitablar  geniş oxucu kütləsi, orta və ali  ümumtəhsil  məktəb müəllimləri, şagird və tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrası üzrə

 FƏNN PROQRAMLARI

Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrası üzrə aşağıdakı fənn proqramları Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin qrifini almışdır:

 1. Dosent Nəzakət Usub qızı Əliyeva – “Ədəbiyyatşünaslığın əsasları”. (ARTN 16 may 2012-ci il tarixli 836 saylı əmri ilə)
 2. Professor Xəlil Həmid oğlu Yusifli – “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (qədim dövr və orta əsrlər)”.
 3. Dosent Nəzmiyə Məmməd qızı Axundova – “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”.
 4. Dosent Nəzmiyə Məmməd qızı Axundova – “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı (1960-2010)”.
 5. Dos.əvəzi Afaq Xəlil qızı Yusifli – “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” (Ümumi kurs).
 6. Dos.əvəzi Afaq Xəlil qızı Yusifli –“Dünya ədəbiyyatı tarixi(Antik dövr)”.
 7. Dos.əvəzi Afaq Xəlil qızı Yusifli – “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi”
 8. Pərvanə Elmar qızı Quliyeva – “Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı”.
 9. Yeganə Sabir qızı Hüseynova–“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XIX əsr)”
 10. Həmid Camal oğlu Abbasov – “Qədim Şərq ədəbiyyatı tarixi”.
 11. Səba Azad qızı Namazova – “Dünya ədəbiyyatı”.- 1
 12. Səba Azad qızı Namazova – “Dünya ədəbiyyatı”.- 2
 13. Könül Vaqif qızı Məmmədova – “Mədəniyyətşünaslıq”

. Kafedrada  tədris olunan fənnlərin  sayı.

 1. Ədəbiyyatşünaslığa giriş.
 2. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
 3. Azərb. şifahi xalq ədəb.
 4. Dünya ədəbiyyatı
 5. Ölkə ədəbiyyatı tarixi
 6. Azərb. ədəb. tarixi
 7. Mir Cəlalın yaradıcılıq yolu
 8. Ölkəşünaslıq
 9. s.f. Mədəniyyətşünaslıq
 10. s.f. Füzuli poetikası
 11. s.f. Azərb. şer vəznləri.
 12. s.f. Azərb.ədəbiyyatı. İntibah
 13. Uşaq  ədəbiyyatı

Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının texniki heyəti :

 1. Vəliyeva Vəsilə. baş laborant
 2. İsmayılova Günay. baş laborant
 3. Hüseynova Nahidə. baş laborant
 4. Məhərrəmova Xatirə. baş laborant
 5. Namazova Aynurə. kab. müdiri
 6. İbrahimova Xəyalə. laborant
 7. Mirzəyeva Sevinc. baş laborant
 8. Xəlilova Qəribə. laborant