Tədris işləri üzrə dekan müavini

Məmmədova Mehriban Oqtay qızı

6  iyul   1967-ci  ildə Gəncə şəhərində  anadan  olmuşdur.  1988-ci  ildə  H.Zərdabi  adına  Kirovabad Dövlət Pedaqoji  İnstitutunun Azərbaycan dili və ədəbiyyat fakültəsini  bitirmişdir.  1988-ci  ildən  Gəncə şəhər  27 saylı  orta  məktəbdə  Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi  kimi  əmək fəaliyyətinə  başlamışdır.  1999-cu ildən  Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan  dili  kafedrasında  müəllim,  baş  müəllim  işləyir.

“Kitabi-Dədə Qorqud”un leksikası müasir türk  dillərində  adlı  namizədlik  dissertasiyası  üzərində  işini  tamamlamışdır.  Elmi-tədqiqat  işinə  dair  13 məqaləsi  çap olunub. 5 fənn proqramının tərtibində iştirak  edib. Hazırda  filologiya fakültəsinin tyutorudur. Ailəlidir , 2 övladı var.

Elmi fəaliyyətdə aldığı nəticələr aşağıdakı kimi olmuş və göstərilən  məqalələrdə  öz əksini tapmışdır.

1. “Kitabi – Dədə Qorqud” dastanlarında türk dilləri ilə müştərək ( ümumtürk) sözlər haqqında, Məqalə, GDU, Elmi əsərlər məcmuəsi, Bakı: “Mütərcim”, 2000, 2 səh.
2. “Kitabi – Dədə Qorqud” dastanlarında kiçiltmə və əzizləmə mənaları, Məqalə, GDU, Elmi əsərlər məcmuəsi – 1, Bakı: ” Nurlan”, 2001, 3 səh.
3. “Kitabi – Dədə Qorqud” dastanlarında feilin zaman formalarının sinonimliyi, Məqalə, GDU, Elmi əsərlər məcmuəsi-V, Bakı: “Nurlan” 2003, 2 səh.
4. Azərbaycan dilində mənsubiyyət kateqoriyasının üslubi xüsusiyyətləri, Məqalə, GDU, Elmi xəbərlər, Gəncə, 2009, 1 səh.
5. Ş.İ. Xətayi dilində arxaizmlər və onların dialektlərdə izləri, Məqalə, GDU, Elmi xəbərlər, Gəncə, 2009, 5 səh.
6. Epos dili və leksik – semantik funksionallıq, Məqalə, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Tədqiqlər – 3, Bakı – 2010, 7 səh.
7. “Kitabi – Dədə Qorqud” da müştərək türk sözləri, Məqalə, GDU, Elmi xəbərlər, Gəncə-2010, 7 səh.
8. “Kitabi-Dədə Qorqud”un lüğət tərkibi çün spesifik olan ortaq sözləe, Məqalə, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Tədqiqlər-1, Bakı-2010, 8 səh.
9. Общетюркские слова в “Книге Деде-Коркуда” и их функциональность в современных языках, статя, таврический Национальный Университет им, В.И. Вернадского, Межвузовский центр “Крым” Култура Народов Причерноморья, Научный журнал т-2-2011, 3 стр.
10.”Kitabi-Dədəqorqud”un dilində dastan üçün spesifik sözlər,Məqalə,ADU. Elmi xəbərlər,Bakı 2013, 6səh.
11. Müasir türk dillərində “Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası ilə səsləşən vahidlər, Məqalə, AMEA-nın. M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri-5, Elm və təhsil, Bakı-2013, 6 səh.
12. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında müasir Azərbaycan dili üçün arxaizmə çevrilmiş sözlər, Tezis, ADU. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVIII Respublika elmi konfransının materialları, II cild, Bakı: Mütərcim-2013, 3 səh.
13. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında və müasir türk dillərində fərqli məna bildirən sözlər, ADU. “Dil və ədəbiyyat” məcmuəsi, Bakı-2014, 6 səh.
14. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında işlənmiş bəzi sözlərin etimoloji təhlili, Akad. A.A.Axundov 85 illiyinə həsr olunmuş Ağamusa Axundov və Azərbaycan filologiyası Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, Bakı-2017, 3 səh.
15. Семантическиие изменения слов в эпосе “Книга-моего Деда Коркуда” (В сравнении с современными тюркскими языками), Məqalə, Вестник Орловского Государственного Университета, Серия Новые гуманитарные исследования, 2015, 3стр.