Nəzmiyə Məmməd qızı Axundova

BİOQRAFİK  MƏLUMAT

  • 10. 1948-ci ildə anadan olmuşdur.
  • 1966-cı ildə  Gəncə  şəhər 6 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.
  • 1970-ci ildə Kirovobad Dövlət  Pedaqoji İnstitutunu

(indiki  Gəncə Dövlət  Universiteti) fərqlənmə  diplomu  ilə bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 1968-1970-ci illərdə tələbə  ikən maaşlı  tələbə  həmkarlar  təşkilatının  sədri işləmişdir.
  • 1970-ci ildən təyinatla Kirovobad Dövlət Pedaqoji İnstitutunda laborant, baş laborant, müəllim, baş müəllim, hazırda Gəncə Dövlət  Universitetinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

  • Azərbaycan romanının  yaranması, mənşəyi, janrın spesifik xüsusiyyətləri, ayrı-ayrı  mərhələlər üzrə tədqiqi, janr  baxımından  təsnifatı, qəhrəman və onun  mənəvi   aləmi, mənzum tarixi  dramın poetikası

ƏSƏRLƏRİ

  • “1920-1930-cu illər Azərbaycan dramaturgiyasının tədrisi” Metodik vəsait. Bakı, 2001
  • “Azərbaycan romanı” 120 il (monoqrafiya). Bakı, “Elm”, 2011
  • “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı” (1960-2010), dərslik. “Elm” nəşriyyatı. Bakı 2013
  • “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı” – proqram. “Elm” nəşriyyatı, Bakı, 2013