Azərbaycan dili kafedrası professor-müəllim heyəti

1. Telman Ziyatxanoğlu Quliyev.

•1949-cu il noyabr ayının 4-də Gürcüstan Respublikasının Bolnisi rayonunun Molla-Əhmədli (indiki Xadeveti) kəndində anadan olmuşdur.

•1967-ci ildə Bolnisi rayonunun Aşağı-Qoşakilsə kənd orta məktəbini bitirmişdir. •1967-ci ildə A.S.Puşkin  adına Tbilisi Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fakultəsinə daxil olmuşdur.

•1971-ci ildə həmin institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

•1989-cu ildə M.Rəsulzadə adına BDU-da fəaliyyət göstərən İxtisaslaşdırılmış Müdafiə Şurasında (D.054.03.01) “İ.Şıxlının əsərlərinin leksik-üslubi xüsusiyyətləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

2007-ci ilin iyun ayında AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən İxtisaslaşdırılmış Müdafiə Şurasında (D.01.141) “Azərbaycan ədəbi dilində terminoloji yeniləşmə prosesi (1920-1990-cı illər)” mövzusunda doktorluk dissertasiyası müdafiə etmiş, 2008-ci ilin yanvar ayından  filologiya üzrə elmlər doktorudur. 2013-cü ilin oktyabr ayından Azərbaycan dili kafedrasının professorudur.

“Azərbaycanca-Gürcücə məktəbli lüğəti”nin (TDU nəşriyyatı,1989) redaktorudur. 6 il Gəncə Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər məcmuüəsi”nin baş redaktor müavini olmuşdur.

   Kafedrada yerinə yetirilən elmi-tədqiqat və tədris-metodiki işlərə layiqincə rəhbərlik edir.

Azərbaycançılıq ideologiyasının gənc nəslə aşılanmasına  müntəzəm xidmət göstərir. Universitet və fakültə Elmi Şurasının üzvüdür. 

 • Təhsiliali
 • Elmi dərəcəsi və adları:filologiya elmlər doktoru, professor
 • Əməkfəaliyyəti: 52 il

•1971-ci ildən 1972-ci ilə qədər  Marneuli rayonunun N.Nərimanov adına Qızılhacılı kənd orta məktəbində  müəllim işləmişdir.

• 1972-ci ildən 1991-ci ilə qədər A.S.Puşkin adına Tbilisi Dövlət Pedaqoji İnstitutun Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasında laborant, baş laborant və müəllim işləmişdir.

•1991-ci ildən 2003-cü ilədək H.Zərdabi adına GDPİ-nin (İndiki Gəncə Dövlət Universitetinin) Qazax filialında humanitar fənlər kafedrasında müəllim, kafedra müdiri əvəzi və kafedra müdiri vəzifəsində işləmişdir.

•2000-2006-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru vəzifəsində çalışmış, eyni zamanda Universitetin Azərbaycan dili kafedrasının dosenti olmuşdur.

• 2014 – cü ildən hal-hazıra qədər Azərbaycan dili kafedranın müdiridir.

Pedaqoji fəaliyyətilə yanaşı elmi kadrların hazırlanmasında da xidmət göstərmişdir. Bu dövr ərzində  8 nəfər filologiya üzrə fəlsəfə doktoru yetişdirmişdir. Hazırda 4 nəfər doktorant və dissertantın namizədlik dissertasiya işlərinə rəhbərlik edir.

 • Təltifləri: Gürcüstan Respublikası Prezidentinin 07 dekabr 2001-ci il tarixli Fərmanı ilə “Şöhrət” medalı ilə təltif olunmuşdur.
 • Tədqiqat sahəsi: Azərbaycan dilçiliyi,leksikologiya və terminologiya
 • Elmi əsərləri: 130-a yaxın elmi-metodik əsərlərin, o cümlədən, 5  monoqrafiya,  1 dərslik, 2 metodik vəsait, 3 dərs vəsaiti, 22 fənn proqramı və 95 – dən çox məqalə, konfrans materialları və tezislərin müəllifidir.
 • Омонимия сложных слов и фразеологизмов. Европейский журнал гуманитарных и общественных наук. Aвстрия (импактфактор), 2019. №1
 • 1.prof. Quliyev T.Z. müəl. Günay Hüseynova. İsmayıl Şıxlı yaradıcılığında emosional-ekspressiv obrazlaşdırma. İsmayıl Şıxlı yaradıcılığına həsr olunmuş “Filologiya aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans. 3-4 dekabr. Bakı, 2020. səh. 108-111
 • 2. prof. Quliyev T., f.ü.f.d. b\m. Mehriban Məmmədova. Sinonimlərin bədii nəsrdə üslubi rolu (İsmayıl Şıxlının əsərlərinin materialları əsasında). Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyası. Terminologiya məsələləri. Bakı, Elm, 2020, №1, səh.39-49.
 • Professor T.Z .Quliyev, dosent G. A. Məlikova. Azərbaycan dilinin tədrisində qrammatika problemləri.  Fənn  proqramı.  Gəncə, 2023.
 • Professor T.Z .Quliyev, f.ü.f.d.M.Məmmədova. Azərbaycan dilinin tarixi və inkişafı.  Ali məktəblərdə magistr hazırlığı üçün  fənn proqramı (İxtisas: 060201-Filologiya).  Gəncə, 2023
 • Beynəlxalq və respublika simpozium və konfranslarda iştirakı:

Respublika və beynəlxalq səviyyədə keçirilən elmi konfranslarda iştirak etmişdir.

Mübariz İmran oğlu Yusifov.

 • DilbilgisiAzərbaycan, rus, türk, gürcü
 • PartiyalığıYAP

Mübariz İmran oğlu Yusifov.

Vəzifəsi:professor

Telefon: 050-392-44-80

Email:

Qısabioqrafikməlumat:

-1946-ci il dekabrın 20-də Xanlar (Samux) rayonunun Alıncalı kəndində anadan olmuşdur.

– 1952 –1963-cü ildə Samux rayonu Nəbiağalı kəndindəki M.Ə.Sabir adına 11 illik məktəbdə başa vurmuşdur.

-1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (Bakı Dövlət Universiteti) filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1969-cu ildə filoloq, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə həmin fakültəni bitirmişdir.

-1975-ci ildə Mübariz Yusifov görkəmli dilçilər professor Vaqif Aslanov və professor Zərifə Budaqovanın tövsiyəsi ilə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsinə təyin olunur. Cəmi bir ildən sonra, 1976-cı ildə Mübariz Yusifov dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir.

Öz tədqiqat istiqamətlərini türkologiya sahəsinə yönəldən Mübariz Yusifov Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru akademik Məmmədağa Şirəliyevin tövsiyəsi ilə və görkəmli sovet dilçisi Aleksandr Mixayloviç Şerbakla razılaşdırılmış qaydada Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəli fonetikası üzrə tədqiqat işinə başlayır. 1986-cı ildə də həmin addakı doktorluq dissertasiyasını müdafiə edir.

Təhsiliali

Elmidərəcəsiadları: filologiya elmlər doktoru, professor

Əmək fəaliyyəti:  54 il.

Təltifləri:2018-ci ildə uzun illər elmi-pedaqoji fəaliyyəti nəzərə alınaraq Respublika Prezidentinin Sərəncamı ilə ona “Əməkdar müəllim” fəxri adı verilmişdir.

Tədqiqat sahəsi: Azərbaycan və türk dilləri.

Elmi əsərləri: Mübariz Yusifov 200-dən artıq elmi məqalənin, 20-dən artıq dərslik, dərs vəsaiti, tədris proqramı və monoqrafiyaların müəllifidir.

Onun 1997-ci ildə çapdan çıxan “Dahi şəxsiyyətin nitq fenomenliyi” kitabı Ulu Öndər Heydər Əliyevin diplomatiya üslubunu səciyyələndirən bənzərsiz nitqinə həsr olunmuşdur. 2003-cü ildə çap olunan “Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq ideologiyası” kitabında Ulu Öndər Heydər Əliyevin bünövrəsini yaratdığı milli ideologiyanın başlıca prinsipləri şərh edilir. 2004-cü ildə nəşr olunmuş “Dövlətçilik və dil”, 2005-ci ildə çap olunan “Heydər Əliyev işığında” adlı kitabda Ulu Öndərin ictimai-siyasi fəaliyyətinə dair Mübariz Yusifovun yazdığı, respublika mətbuatında və digər mənbələrdə nəşr olunmuş məqalələri ümumiləşdirilir. 2005-ci ildə çap olunmuş “Milli Lider və müstəqil dövlətçilik” adlı kitabda da Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı naminə gördüyü işlər onun özünün ictimai-siyasi fəaliyyəti nəticəsində formalaşmış dövlətçilik ənənələri təməlində şərh edilir. 2010-cu ildə nəşr olunmuş “Azərbaycançılıq”, 2012-ci ildə çap etdirdiyi “Nizamidə Azərbaycançılıq” adlı kitablarını çap etdirmişdir. 1984-cü ildə çap etdirdiyi “Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəli fonetikası”, 1995-ci ildə çap etdirdiyi “Türk dillərində kök sözlərin fonomorfologiyası. Söz keçidləri” I hissə, “Türk dillərində kök sözlərin fonomorfologiyası. Kök törəmələri” II hissə, 2001-ci ildə çap olunmuş “Türkologiyaya giriş”, 2012-2013-cü illərdə çap etdirdiyi “Azərbaycan dili fonetikasının əsasları” kitablarda və bu sahə ilə bağlı digər məqalələrində əhatə olunur. 2014-cü ildə nəşr olunan “Mirzə Şəfi Vazeh-220” kitablarında, 2019-cu ildə çap olunmuş irihəcmli “Nitq mədəniyyəti” adlı kitab, 2004-cü ildə çap olunan “Gəncənin maddi mədəniyyət abidələri” kitabının, 2016-cı ildə çap olunan “Gəncə İmamzadə ziyarətgahı” kitabı ziyarətgahın açılışı mərasimində özü tərəfindən Azərbaycan Respublikası Prezidentinə təqdim edilmişdir. 2018-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin 80- illiyinə dair hazırlanmış “Gəncə Dövlət Universiteti” – 80” adlı kitabların müəllifidir.

Beynəlxalqrespublikasimpoziumkonfranslardaiştirakı:

DilbilgisiAzərbaycanrustürkingilis

Partiyalığı: YAP.

Yadigar Vəli oğlu Əliyev

Yadigar Vəli oğlu Əliyev

Vəzifəsi :filologiya elmləri doktoru, dosent

Azərbaycan dili kafedrasının dosenti

Telefon

022 2570485

E-mail

yadigar_aliyev@mail.ru

Qısa bioqrafik məlumat

•1969-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

•1975-1985-ci illərdə Gəncə şəhəri 28 saylı orta məktəbdə oxumuşdur.

Təhsili

•1993-cü ildə BDU-nun filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir

•1996-cı ildə BDU-nun aspiranturasını turk dilləri ixtisası üzrə bitirmişdir.

Elmi dərəcəsi və adları

Filologiya elmləri doktoru, dosent

1999-cu ildə “Qədim türk (runik) yazılı abidələrinin dili dialektfövqü (ədəbi) hadisə kimi” mövzusunda fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası, 2011-ci ildə “Qədim türk ədəbi dilindən orta əsrlər türk ədəbi dilinə keçid dövrü” mövzusunda elmlər doktorluğu dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Əmək fəaliyyəti

•1996-2001-ci illərdə Gəncə Elm-Təhsil Mərkəzi N.Gəncəvi adına Gəncə Universitetində Dillər kafedrasının müəllimi, referent, baş müəllim vəzifələrində işləmişdir.

•2001-2011-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasında müəllim, dosent vəzifələrində çalışmışdır.

•2011-2013-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetində filologiya fakültəsinin dekanı olmuşdur.

•2013-cü ilin fevral-dekabr aylarında Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsində işləmişdir.

•2014-2019-cu illərdə Azərbaycan dili kafedrasında professor əvəzi işləmişdir.

•2019-cu ildən Azərbaycan dili kafedrasının dosentidir.

Tədqiqat sahəsi

Qədim və orta əsrlər türk yazılı abidələri

Elmi əsərləri

• Qədim türk (runik) yazılı abidələrindən orta əsrlər türk yazılı abidələrinə keçid: ədəbi dil normalarının inkişafı (Bakı: Nurlan, 2004, 11,8 ç.v.)

• «Kitabi-Dədə Qorqud”un  dilində mürəkkəb cümlə (Bakı: Nurlan, 2004, 3,8 ç.v.),

• Qədim türk (runik) yazılı abidələrinin dili (magistr hazırlığı üçün dərs vəsaiti. Bakı: Nurlan, 2004, 11,6 ç.v.),

• Orxon-Yenisey abidələri və orta əsrlər türk ədəbi dili – türki (Bakı: Nurlan, 2005, 10,8 ç. v.),

• «Kitabi-Dədə Qorqud” və bədii mətnin struktur-semantik təşkili (Bakı: Nurlan, 2005, 8,5 ç.v.),

• «Kitabi-Dədə Qorqud” və bədii mətnin fonoloji strukturu (Bakı: ADPU nəşri, 2006,  7,6 ç.v.),

• Kontrastiv leksikologiyadan oçerk (Bakı: 2006, 2,6 ç.v.),

• «Kitabi-Dədə Qorqud” və bədii mətnin leksik-semantik strukturu (Bakı:ADPU nəşri, 2007, 6,5 ç.v.),

• Ümumi mətnşünaslıq (dərs vəsaiti. Bakı: ADPU nəşri, 2007, 16,0 ç.v.),

• Qədim türk əlifbası: ta­­­rixi, mənşəyi, tə­şək­külü (Bakı: ADPU nəşri, 2008, 15,0 ç.v.),  

• Azərbaycanın qədim türk runik yazılı abidələri (Bakı: ADPU nəşri, 2008, 7,5 ç.v.),

• Qədim dil (dərslik. Bakı: Elm və təhsil, 2018, 8,8 ç.v.)

• Фонетические варианты асемантических корневых морфем на азербайджанском языке // Miçdzynarodove czasopismo naukowe. Colloquium-journal. Warszawa, Polska. № 7 (130). – 2022.  – p. 39-44

Beynəlxalq və respublika simpozium və konfranslarda iştirakı

• Almatıda keçirilmiş 8-ci beynəlxalq sosial elmlər konfransı.Qazaxıstan, Almatı, 21-22 iyul, 2020 -ci il

• IX Uluslararası Türk Dili Kurultayı. Bilge Tonyukuk Anısına. 26-30 Eylül 2021, Ankara

• İnternational Gobek­li­tepe Social And Human Sciences Congress -II. May 6-8, 2021. Harran Uni­­versity, Sanli­urfa, Tur­key

• İnternational Conference. The Great Azerbaijani Poet Nizami Ganjavi  And Eastern-Western Literary-Cultural Heritage. December 23-24, 2021. Baku State University. Baku, Azerbaijan

Dil bilgisi

Rus dili

Partiyalığı

YAP üzvü

Zakir Aslan oğlu Ələsgərov

Zakir Aslan oğlu Ələsgərov

Vəzifəsi :filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan dili kafedrasının dosenti

Telefon

050-526-68-86

E-mail

    zakirelesgerov@mail. ru

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1949-cu il martın 20-də  Gəncə  şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1955-1966-cı illərdə Kirovobad şəhəri Maksim Qorki adına 1 saylı orta məktəbdə oxumuşdur.
 • 1980-1992-ci illərdə dörd çağırış Gəncə şəhərinin Gəncə (indiki Nizami) rayonu üzrə Xalq Deputatları Sovetinin  deputatı, 1983-1991-ci illərdə rayon və şəhər partiya komitəsinin,   2004-2008-ci illərdə və 2013-2014-cü illərdə  Gəncə Dövlət Universiteti Elmi Şurasının üzvü  olmuşdur.

Təhsili

 • 1968-1972-ci illərdə H.Zərdabi adına Kirovobad Dövlət Pedaqoji İnstitutunda (indiki Gəncə Dövlət Universitetində) ali təhsil almışdır.

Elmi dərəcəsi və adları Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 • 1990-2000-ci illərdə Azərbaycan dili terminoloji fondunun  zənginləşməsində  müasir mətbuatın rolunu araşdırmış, bununla əlaqədar dövrü mətbuatda, elmi məcmuələrdə məqalələr dərc etdirmiş, tədqiqat işini yekunlaşdıraraq, 2010-cu ilin may ayında “Azərbaycan dili terminoloji fondunun  zənginləşməsində  müasir  mətbuatın  rolu (1990-2000-ci illər)” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək 2011- ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi, 2016- cı ildə isə dosent elmi adı  almışdır.

Əmək fəaliyyəti

 • 1966-cı ildə Kirovobad şəhəri 3 saylı ağac emalı zavodunda fəhlə kimi başlamışdır.
 • 1968-ci ilin sentyabr ayınadək orada dülgər, rəngsaz işləmişdir.
 • 1972-1975- ci illərdə Xanlar rayonunun Poylu kəndində , 1975-1981-ci illərdə Kirovobad şəhəri 1 saylı orta məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi, 1976-1981-ci illərdə, eyni zamanda, həmin məktəbin azad komsomol komitəsinin katibi vəzifəsində  işləmişdir. 
 • 1981-1988-ci illərdə partiya işinə   irəli  çəkilərək  Azərbaycan  KP  Gəncə Rayon  Komitəsində  təlimatçı, siyası  maarif  kabinetinin  müdiri, təbliğat  və  təşviqat şöbəsinin  müdiri vəzifəsində,işləmişdir.
 • 1988-1991-ci illərdə  isə  Kirovobad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Gəncə Dövlət Universitetinin ) partiya  komitəsinin katibi vəzifəsində işləmişdir.
 •   1991-1993-cü illərdə həmin institutda  müvəqqəti kadrlar şöbəsinin rəisi, böyük laborant işləmişdir.
 •  1993-1995-ci illərdə  Gəncə şəhəri, Nizami rayon İcra Hakimiyyəti aparatında böyük məsləhətçi vəzifəsində işləmişdir.
 • 1998-dən Gəncə Dövlət Universiteti rektorunun köməkçisi, 2000-ci idən isə rektorun  məsləhətçisi  işləmişdir.
 •   2008-ci  ilin  mart  ayından həmin universitetin Filologiya fakültəsinin tədris işləri  üzrə dekan  müavini, 2003-cü ildən eyni zamanda  Azərbaycan dilinin tədrisi  kafedrasının  müəllimi kimi  fəaliyyət  göstərmişdir.   
 • 2019-cu ilin fevral ayının 15-də fakültə əməkdaşlarının ümumi yığıncağında fakültə dekanı seçilmişdir.

Tədqiqat sahəsi

           Terminologiya

Elmi əsərləri

30 elmi əsərlər və məqalələrin müəllifidir

  1. Azərbaycan müasir təhsilin bəzi problemləri və onların xarakterik xüsusiyyətlərinə    dair.   Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri, 2013, No2, cild: 9, səh. 23-26.

       2.Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının müasir problemləri (universitetlərin müəllim    hazırlığı üzrə magistr pilləsi üçün). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 22.04.2014-cü il tarixli, 472 Noli əmri ilə təsdiq olunmuş metodiki vəsait, Bakı, Mütərcim, 2014, 80 səh.

3.B.Abbasova, Z.Ələsgərov. Yeniyetmə və gənclərin asudə vaxtının təşkili (universitetlərin müəllim hazırlığı üzrə magistr pilləsi üçün). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 16.12.2014-cü il tarixli, 1274 Noli əmri ilə təsdiq olunmuş fənn proqramı, Bakı, 2015

4.B.Abbasova, Z.Ələsgərov. Tərbiyə prosesinin normativ-hüquqi əsasları (universitetlərin müəllim hazırlığı üzrə magistr pilləsi üçün). Azərbaycan Respublikası Təhsil  Nazirliyinin  16.12.2014-cü il tarixli 1274 Noli əmri  ili təsdiq olunmuş fənn proqramı, Bakı, 2015.

5.Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının müasir problemləri (universitetlərin müəllim   hazırlığı ixtisasları üzrə magistr pilləsi üçün), Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 18.02.2015-ci il tarixli, 190 Noli əmri ilə təsdiq olunmuş fənn proqramı , Bakı, 2015.

Beynəlxalq və respublika simpozium və konfranslarda iştirakı

Dil bilgisi

Azərbaycan, rus, türk

Partiyalığı

YAP üzvü

Cəfərova Sürəyya Məmmədqulu  qızı.

Cəfərova Sürəyya Məmmədqulu  qızı.

            Vəzifəsi:

                dosent

Telefon:

         051 628 83 97

Email:

ceferovasurayye@mail. ru

Qısa bioqrafik məlumat:

-1938-ci ildə Qazan rayonunun Poylu stansiyasında anadan olmuşdur.

-1954-1957-ci illərdə Bakı şəhəri 3 saylı  feldşerlik texnikumunda təhsil almışdır .

-1963-cü ildə Bakı şəhəri S.M.Kirov adına ADU-nun (indiki BDU) Filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur.

1968-ci ildə həmin insitutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir..

1968-ci ildən GDU-da  müəllim işləyir.

         Təhsili: ali

    Elmi dərəcəsi və adları: filologiya elmləri namizədi, dosent

          Əmək fəaliyyəti:  56 il.

Təltifləri:

 “Əmək veteranı” medalı ilə təltif olunmuşdur.

GDU-nun Fəxri Fərmanları

Tədqiqat sahəsi: Türkologiya

Elmi əsərləri:  1 dərs  vəsaiti, 1 metodik göstəriş və 30-dan artıq məqalələrin müəllifidir.

          Dil bilgisi:

Azərbaycan, türk, rus.

       Partiyalığı:

        YAP

Əliyev Xəlil Hüseyn oğlu

Əliyev Xəlil Hüseyn oğlu

Vəzifəsi : filologiya elmləri namizədi, dosent

Azərbaycan dili kafedrasının dosenti

Telefon

055-719-37-87

E-mail

leyla1014aysu@gmail.

com Qısa bioqrafik məlumat

•1950-ci ildə Gürcüstan Respublikası Bolnisi rayonunda anadan olmuşdur.

•1956-1966-ci illərdə Gürcüstan Respublikası Bolnisi rayonunun Darbaz kənd orta məktəbində oxumuşdur.

•1970-1974-cü illərdə KDPİ-nin filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir

Təhsili :ali

Elmi dərəcəsi və adları

filologiya elmləri namizədi, dosent

Əmək fəaliyyəti

•1974-cü ildən 1977-ci ilə qədər Oğuz rayonu Calud kənd məktəbində müəllim vəzifələrində işləmişdir.

•1977-ci-ildən 1980-ci ilə qədər  Gəncə şəhəri Texniki məktəbində müəllim vəzifələrində çalışmışdır.

•1980-ci ildən   Gəncə Dövlət Universitetində çalışır.

Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan onomastikası

Elmi əsərləri

1 metodik vəsait, 1 mütodik tövsiyə, 1 tədris vəsaiti 1 monoqrafiya və 15 məqalənin müəllifidir.

Dil bilgisi

Rus dili,türk dili

Partiyalığı

YAP

Cəfərova Solmaz Axund qızı.

Cəfərova Solmaz Axund qızı.

 • Vəzifəsi:dosent
 • Telefon055-687-15-66
 • EmailTati_44@mail.ru
 • Qısabioqrafikməlumat:

1956-cı ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1963-1973- cü illərdə 1 saylı məktəbə getmiş və 18 saylı məktəbi bitirmişdir.

1974-1978-ci illərdə KDPİ-nin Dil-ədəbiyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

 • Təhsiliali
 • Elmidərəcəsiadları:filologiya elmləri namizədi
 • Əməkfəaliyyəti:  43 il.

1980-ci ildən 1996-cı ilə qədər Pionerlər sarayında (indiki Uşaq Yaradıcılığı və İncəsənət Mərkəzi) siyasi-kütləvi şöbəsi müdiri və saray komsomol təşkilatının katibi vəzifəsində işləmişdir.

1996-cı ildən GDU-nun Azərbaycan dili kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

 • Təltifləri:
 • Tədqiqat sahəsi: Azərbaycan dili
 • Elmi əsərləri: 1 metodik vəsait, 1 dər proqramı və 25 məqalənin müəllifidir.
 • Azərbaycan dilində nitq feillərinin leksik-semantik xüsusiyyətləri.GDU. Elmi xəbərlər.Gəncə,2019
 • Bədii əsərdə morfoloji yolla söz yaradıcılığı (adlar) (Q.Təbrizinin əsərlərinin materialları əsasında) GDU. Elmi xəbərlər.Gəncə,2019
 • M.Ə.Sabir əsərlərində feli frazeoloji birləşmələr. GDU. Elmi xəbərlər.Gəncə,2020
 • Bədii dildə sintaktik yolla düzələn adların əmələgəlmə üsulları. GDU. Elmi xəbərlər.Gəncə,2021
 • M.Füzulinin əsərlərində feili bağlamalar. GDU. Elmi xəbərlər.Gəncə,2021
 • Beynəlxalqrespublikasimpoziumkonfranslardaiştirakı:
 • DilbilgisiAzərbaycan, rus, türk
 • PartiyalığıYAP-ın üzvüyəm.

  Hüseynova Gülrux Nəsib qızı

  Hüseynova Gülrux Nəsib qızı

Vəzifəsi: Azərbaycan dili kafedrasının dosenti

Telefon: +994 55 670 68 37

E-mail: esgerovagulrux2018@gmail.com

Qısa bioqrafik məlumat:

07.06.1948-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub.

 Təhsili: Ali

elmi dərəcəsi və elmi adları: filologiya üzrə elmlər namizədi, dosent

 1. 1970-сi ildə Gəncə Dövlət  Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı  fakültəsini bitirmişdir.
 2. 1979-1986-cı illərdə Bakı Dövlət Pedaqoji Universinin dissertandı olmuşdur.
 3. 1986-cı ildə Bakı Dövlət Pedaqoji Universitetində namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
 4. 2003-cü ildə dosent elmi adını almışdır.

Əmək fəaliyyəti:

 1. 1972-1977-ci illərdə Gəncə şəhər Qiyabi orta məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi.
 2. 1977 – 1990-cı illərdə Məhsəti Gəncəvi adına Pedaqoji texnikumda Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi.
 3. 1990-2005-ci illərdə Azərbaycan Texnologiya İniversitetində Azərbaycan dili müəllimi.
 4. 2005-2017-ci illərdə Gəncə Dövlət  Universitetinin Azərbaycan dilinin tərdisi kafedrasının müdiri.
 5. 2017-ci ildən    Gəncə Dövlət Universitetinin  Azərbaycan dili kafedrasinın dosenti.

  «Üslubiyyat və nitq mədəniyyəti», «AMMEF (fənlərarası əlaqə)», «Ana dilinin tədrisi metodikasının elmi-nəzəri əsasları», « Ana dilinin tədrisi metodikasının aktual problemləri» və s. fənlər üzrə mühazirə və seminar dərsləri aparır.

     101 elmi əsərin, o cümlədən  4 metodik göstəriş, 1 metodik vəsait, 9 fən proqramı, 2 dərsliyin müəllifidir.

     Elmi fəaliyyəti Folklorda şəxs adları (nağıl və dastanlar əsasında) ilə bağlıdır. Üslubiyyat və nitq mədəniyyətinin tətqiqi sahəsində sistemli tədqiqatların müəllifidir.

Tədqiqat sahəsi :

Folklorda şəxs adları, üslubiyyat və nitq mədəniyyəti, Ana dilinin tədrisi metodikası və metodologiyası

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı:

60-dan artıq beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında müxtəlif mövzulu məruzələrlə çıxış etmişdir.

Seçilmiş əsərləri:

 1. Bədii ədəbiyyatda söz seçimininn üslubi funksiyaları. AMEA Nəsimi adına Dilşilik İnstitutu. “Tədqiqlər” 2017 № 4
 2. Aərbaycan dilinin iqtisadi-terminoloji sistemində sinonimlik. Xarici Dillər Universiteti. «Azərbaycanda xarici dillə».Elmi-metodik və ictimai – publisistik jurnal. Bakı 2017 № 2 (36)
 3. Azərbaycan dilində mətnyaradan vahidlər haqqında. Xarici Dillər Universiteti. Azərbaycanda xarici dillər. Bakı,  2017 № 3
 4. Mətn və ona müxtəlif yanaşmalar. AMEA Nəsimi adına M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. “Filologiya məsələləri” Rlm və təhsil Bakı 2018  № 14
 5. Nitq mədəniyyətinin sosiolinqvistik məsələləri. AMEA Nəsimi adına M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. “Filologiya məsələləri” Rlm və təhsil Bakı 2018  № 20
 6. Azərbaycan dilində kalka üsulu ilə söz yaradıcılığı. AMEA Nəsimi adına M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. “Filologiya məsələləri” Rlm və təhsil Bakı 2019  № 5
 7. Termin yaradıcılığında alınmaların yeri . Bakı Slavyan Universiteti. Humanita elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. 2019  № 3
 8. Səviyyələrartası üslubi vasitələrin bədii mətnin xüsusiyyətlərinə təsiri. AMEA Nəsimi adına Dilşilik İnstitutu. “Tədqiqlər” 2019 № 9.
 9. Bədii mətndə üslubi vasitələrin mətnyaratma gücü. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  Bakı Qızlar Universiteti.  Elmi Əsərlər (Cild II)  2020 (42)
 10. Основные структурные составляющие семантического поля в лингвистике. Современные условия интеграционных процессов в науке и образовании . Сборник статей Международной научно  – практической конференции. 5 апреля 2021 г. Научно –издательский центр «АЭТЕРНА»
 11. Onomastik vahidlər bədii ifadə vasitələri kimi. Bakı Slavyan Universiteti. Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri.(Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi) 2021 (№2)
 12. Azərbaycan dilində morfoloji yolla alınan etnonimlər. Bakı Dövlət Universiteti. «Dil və Ədəbiyyat» Beynəlxalq elmi – nəzəri jurnal. № 2 Bakı, 2022 (119) 
 13. Azərbaycan dilində müraciət formalarının üslubi xüsusiyyətləri. Bakı Qızlar Universiteti.  «Elmi əsərlə» Cild 13, №2 (50)  Bakı 2022
 14. Социолингвистика и когнитивная лингвистика как науки в соприкосновении с человеческой культурой. Əmin Abid Gültəkinin anadan olmasının 125 illiyinə həsr olunmuş “Türk Dünyası Multidisiplinar Çalışmaları” adlı XXXVI beynəlxalq online konfrans. 25 Mart 2023. Eskisehir / Türkiye

Kitablar:

 • G.N.Əsgərova, F.M.Agayeva, P.Y.Agayev. Azərbaycan Folklor antroponimikası (dərs vəsaiti) . Bakı,  1997
 • G.N.Hüseynova Azərbaycan dili. Oxu materialları və  çalışmalar (medotik vəsait). Gəncə, 2003
 • G.N.Hüseynova, A. B. Nagdəliyev. Nitq mədəniyyəti və üslubiyyatın əsasları. Gəncə, 2014

Dil bilgisi: rus dili,turk dili

Partiyalığı: YAP

Quliyeva Tahirə Əbdürrəhman qızı

Quliyeva Tahirə Əbdürrəhman qızı

Vəzifəsi: dosent

Telefon: +994 50 7272721

E-mail: quliyevatahire142 @gmail.com

QISA BOİQRAFİK MƏLUMAT

 • 1963-cü il iyulun 7-də Yevlax şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1970-1980-ci  illərdə Yevlax şəhər M.Hüseyn adına 4 saylı  orta  məktəbində oxumuşdur.

TƏHSİLİ  və  ELMİ  DƏRƏCƏ  ADLARI

 • 1984-cü  ildə   H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət  Pedaqoji  İnstitutunun dil-ədəbiyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 
 • 1999-cu   ildə  H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji institutunun  Aspirantura şöbəsini yüksək qiymətlərlə  bitirmişdir.
 • 2005-ci ildə  “Azərbaycan  dili  dərslərində  fonetik  təhlildən  istifadə  üzrə  işin  sistemi” mövzusunda  pedaqoji  elmlər   namizədi  elmi  dərəcəsi  almaq  üçün   dissertasiya  müdafiə etmişdir.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 1991-1996 –cı  illərdə   Gəncə şəhəri Mir  Cəlal  Paşayev adına  39  saylı   tam  orta  məktəbdə  Azərbaycan dili  və  ədəbiyyatı  müəllimi
 • 1996-cı il yanvar ayından  H.Zərdabi  adına   Gəncə  Dövlət  Pedaqoji  İnstitutunun Azərbaycan dili və onun   tədrisi metodikası  kafedrasında  stajçı  müəllim
 • 1999-cu ildə Azərbaycan dili və onun   tədrisi metodikası  kafedrasında  müəllim
 • 2001- 2006-cı illər  Gəncə  Dövlət  Universitetinin Azərbaycan  dilinin  tədrisi  kafedrasında  baş  müəllim
 • 2007-2017- ci il     GDU-nun  Filologoya  fakültəsinin  Azərbaycan dilinin  tədrisi  metodikası kafedrasının müəllimi, pedaqoji elmlər namizədi, dosenti 
 • 2017-2023-cü ildən   GDU-nun  Filologoya  fakültəsinin  Azərbaycan dili   kafedrasının müəllimi, pedaqoji elmlər namizədi, dosenti

TƏLTİFLƏRİ

 • “Müəllimlər günü” və “8 – Mart Qadınlar günü”  münasibətilə   “Fəxri fərman” larla təltif olunmuşam.

TƏDQİQAT  SAHƏSİ

 •  Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası.  Öyrənmə  və  öyrətmə  prosesinin elmi-pedaqoji və  psixoloji  əsaslarının xarakterik xüsusiyyətləri. Azərbaycan  Respublikasında Təhsilin inişafı  üzrə  Dövlət  Strategiyası.Məktəb və  İKT

      ELMİ  ƏSƏRLƏRİ

 • 33  elmi  məqalə, 2 metodik  tövsiyə, 1 bakalavr  və 4 magistrlik  səviyyəsi üzrə  fənn  Proqramları

BEYNƏLXALQ  VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

 • Azərbaycan Respublikasında keçirilmiş  konfranslarda iştirak etmişdir.

Partiyalığı:

Yap

Məlikova Gülarə Aqaid qızı

Məlikova Gülarə Aqaid qızı

Vəzifəsi: dosent

Telefon nömrəsi:055-863-39-75

E-mail:gulara.melikova@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:

 • 12 fevral 1969 – cu ildə Qazax rayonunda ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
 • 1976 – cı ildə Gəncə şəhəri M.Ə. Sabir adına 5 saylı orta məktəbin  I sinfinə  getmişdir.
 •  1986 – cı ildə həmin məktəbi tərifnamə ilə bitirmişdir.

TƏHSILI və ELMI DƏRƏCƏ ADLARI:

 • 1986 – cı ildə H. Zərdabi adına KDPİ – nin (indiki Gəncə Dövlət Universiteti)  Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fakültəsinə daxil olmuş,  1991 – ci  ildə həmin fakültəni Fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Təhsildəki nailiyyətlərimə görə fakültənin xüsusi təqaüdünə layiq görülmüşdür.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

 • 1991 – 1994 – cü illərdə M. Mehdizadə adına 4 saylı orta məktəbdə Azərbaycan dili müəllimi işləmişdir.
 • 2001 – ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasında müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır.  Hal – hazırda Azərbaycan dili kafedrasında dosent  vəzifəsində çalışır.
 • Pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı, elmi fəaliyyətlə də məşğul olmuşdur. 2009 – cu ildə namizədlik dissertasiyamı uğurla müdafiə  edərək Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.
 • 2016 – cı ildə Azərbaycan dili kafedrasının dosenti elmi adını almışdır. Dərs vəsaiti, metodik vəsait, tədris etdiyi fənlərə dair proqram və məqalələrin müəllifidir.

TƏLTİFLƏRİ:

 • 2020/2021 – ci tədris ilinin yaz semesrində nümunəvi onlayn dərslərin təşkilində və yaz imtahan sessiyasında testlərin yoxlanması, seçilməsində fəal iştirakı nəzərə alınaraq 28 may Respublika günü münasibətilə “Fəxri Fərmanla” təltif edilmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ:

 • Azərbaycan dili, ümumi dilçilik, əski Azərbaycan yazısı, nitq və dil, Azərbaycan dilinin tədrisində qrammatika problemləri.

ELMİ ƏSƏRLƏRİ:

 • Ərəb  qrafikalı  Azərbaycan yazısı. (Dərs  vəsaiti). Bakı – 2014.
 • Azərbaycan dilində söz birləşmələri və cümlə üzvləri. (Metodik vəsait). Bakı – 2015.
 • G. Məlikova, M. Məmmədova. Tədris təcrübəsinin keçirilməsinə aid proqram. Ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün. Bakı, 2013.
 • Prof. T. Z. Quliyev, f. f. d.  dos. əv. Gülarə Məlikova,  f. f. d.  dos. əv. Aidə Həsənova. “Müasir Azərbaycan dili  fənninin “Sintaksis” bölməsi üzrə”  adlı fənn proqramı.  Bakı – 2015.
 • Məlikova G.A.  “Azərbaycan dilinin türk dillərinin sistemində yeri” adlı fənn proqramı. Gəncə – 2015.
 • Professor T.Z .Quliyev, dosent G. A. Məlikova,  dosent A.Ə. Həsənova “Dilçiliyə giriş” fənni üzrə proqram. Bakı – 2016.
 • Filologiya elmləri doktoru Y.V. Əliyev, dosent G. A .Məlikova, dosent A.Ə. Həsənova ”Əski Azərbaycan yazısı” fənni üzrə proqram. Bakı – 2018.
 • Professor T.Z .Quliyev, dosent G. A. Məlikova “Azərbaycan dilinin tədrisində qrammatika problemləri” fənni üzrə  proqram.  Gəncə – 2023.
 • Məqalələr

BEYNƏLXALQ  VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

 • Azərbaycan Respublikasında, eləcə də ölkə hüdudlarından kənarda keçirilmiş beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında iştirak etmişdir.

Partiyalığı: YAP

Həsənova Aidə Ədib qızı

Həsənova Aidə Ədib qızı

Vəzifəsi: dosent

Telefon nömrəsi:051-464-71-55

E-mail: aidahasanova1@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1973-cü il aprelin 4-də Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.

1980-1990-cı illərdə Gəncə şəhəri N.Nərimanov adına 25 saylı orta məktəbdə  oxumuşdur.

TƏHSİLİ: ali

ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

 • 1997-ci ildə Həsən bəy Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Tarix və Dil-Ədəbiyyat fakültəsinin milli dil və ədəbiyyat ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

     1999-cu ildə M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı  Dövlət Universitetinin  Dilşünaslıq  istiqamətinin      Türkologiya  ixtisası üzrə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

 “S.Sarayinin “Gülüstan” tərcüməsinin dili” adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.   2013-cü ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 1999-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasında müəllim, 

 2014-cü ilin yanvar ayından dosent əvəzi 

2016-cıilin iyul ayından dosent  vəzifəsində çalışır.

TƏLTİFLƏRİ

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Azərbaycan şeir dilində “hə” – “yox” anlayışlarının ifadə üsulları,  Azərbaycan nəsr dilində “hə” – “yox” anlayışlarının ifadə üsulları,    Azərbaycan dramaturgiya dilində “hə” – “yox” anlayışlarının ifadə üsulları

şair, yazıçı və  dramaturqların dilində “hə” – “yox” anlayışlarının ifadə üsullarının araşdırılması,

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

30-dan çox elmi məqalə və fənn proqramlarının, o cümlədən, “S.Sarayinin “Gülüstan” tərcüməsinin dili”,( Bakı; “Çaşıoğlu”nəşriyyatı 2005), “Qədim türk yazılı abidələrinin dilinə dair praktikum, ”( Gəncə 2015), “Azərbaycan dilində cümlə və onun növlərinə dair praktikum”( Gəncə 2015) adlı monoqrafiya, dərs vəsaiti və metodik vəsaitin müəllifidir.Hal-hazırda  “Azərbaycan dilində nitq  aktları (“hə – “yox” anlayışlarının ifadə              üsulları)”mövzusundakı doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir

BEYNALXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

Azərbaycan Respublikasında, eləcə də ölkə hüdudlarından kənarda keçirilmiş beynəlxalq və respublika elmi konfranslarda iştirak etmişdir.

Partiyalılığı: YAP

Əhmədova Aytən Arzulla qızı

Əhmədova Aytən Arzulla qızı

Vəzifəsi

Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasının dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Tel: 0558580532

Email: 83-aytan@mail.ru

Qısa bioqrafik məlumat

17.07.1983-cü ildə İmişli rayonunda  anadan olmuşdur.

Təhsili

• 1989-1999-cu illərdə Gəncə şəhəri 23 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.

• 1999- 2003-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə təhsil alıb, təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

• 2003- 2005-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Magistratura şöbəsində təhsil alıb, təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti

2005-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dilinin tədrisi  kafedrasında müəllim, 2010- cu ildə baş müəllim, 2018-ci ildən Azərbaycan dili kafedrasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 2023- cü ildən isə dosent (at-sız) işləyir.

Elmi əsərləri

 1. Место послеслога в лингвистической системе. Алматы  2015. Серия «Филологические науки»“Похожие и различные качества послелогов и служебных имен”.
 2. Учёный  XXI века. Международный научный журнал. Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола. №2-3, 2017.
 3. Synonimic features of postpositions in Azerbaijani language,  Международный научно исследовательский журнал, Москва, Россия № 3 (72) 2020.
 4.  Meanıng patterns of the postposition “ilə” (with) in Azerbaijani language, Науковий ВісникМіжнародного Гуманітарного Університету, серія: філологія збірник наукових праць, випуск 44, Одеса, Україна, видавничий дім «гельветика» 2020.
 5. “Çingiz Aytmatov yaradıcılığına bir nəzər”. Selçuk Universitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları 10. Suların Sırrını Ödünçleyen Adam Cengiz Aytmatova armağan,  Konya, 2018

Milli resenziyalı jurnallarda dərc olunan məqalələr

1. Aşıq Şəmşir yaradıcılığındaVətən gözəlliklərinin tərənnümü. Tələbə və  magistrlərin elmi konfransının materialları. GDU, Bakı-“Nurlan”-2004

 • Mikayl Rəfilinin ədəbi-bədii yaradıcılığı. . Tələbə və magistrlərin elmi-tədqiqat işlərinin  materialları. GDU, Bakı-2005
 • Mir Cəlalın “Bir gəncin monifesti” əsərində dil xüsusiyyətləri. Professor-müəllimlərin aspirant və gənc tədqiqatçılarının elmi konfransının materialları. GDU, Bakı-2006
 • Mir Cəlal Paşayevin əsərlərindəsinonim sözlər. Professor-müəllimlərinaspirant və gənc tədqiqatçılarının elmi-tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu. GDU, Gəncə-2007
 • Orta məktəblərə oxu dərslərinin formalaşdırılması. Elmi xəbərlər, GDU, Gəncə-2009
 • Mir Cəlal Paşayevin “Bir gəncin manifesti” əsərində omonim sözlər. Elmi xəbərlər, GDU, Gəncə-2011
 • Müasir Azərbaycan dili dərslərində milli kurikulum sisteminin tətbiqi. Elmi xəbərlər, GDU, Gəncə-2013
 • Azərbaycan dilində qoşmalarda sinonimlik. Bakı, AMEA, “Tədqiqlər” 2014
 • “İlə” qoşmasının semantik-funksional xüsusiyyətləri. Bakı, “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi nəzəri jurnal. 2014
 • “Nəzm əsərlərinin linqvistik təhlili ”. İ. Həsənoğlu “apardı könlümü bir xoş qəmər üz…” qəzəlinin linqvistik təhlili. Elmi xəbərlər. Gəncə -2015
 • Qoşma köməkçi nitq hissələrindən biri kimi. Bakı, “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi nəzəri jurnal. 2015
 • Azərbaycan dilində qrammatik şəkilçili qoşmalar. Elmi xəbərlər. Gəncə -2015
 • Şah İsmayıl Xətainin “Dəhnamə”(Bahariyyə) poemasının linqvistik təhlili. GEAD, Beynəlxalq  jurnal, Bakı-2016
 • Azərbaycan dilində qrammatik şəkilçili qoşmalar” Elmi xəbərlər, Naxçıvan, NU-NUH, 2017.№2(5).
 • Azərbaycan dilində qoşmaların sintaktik mövqeyi. Filologiya məsələləri. Bakı-2016. “Elm və təhsil”.
 • Qoşmaların cümlə üzvü olan zərflik kimi işlənməsi, Filologiya məsələləri, №2, “Elm və təhsil”, Bakı, 2019
 •  Qasım bəy Zakirin yaradıcılığında frazeologizmlər, Dil və Ədəbiyyat, № 1 Bakı, 2019
 • “İ.Nəsiminin qəzəllərində köməkçi nitq hissələri” Naxçıvan, NU, 2019
 • İmadəddin Nəsiminin qəzəllərində köməkçi nitq hissələrinin tarixi inkişafı, Naxçıvan Universiteti, “Elmi Əsərlər”, Naxçıvan, 2019.
 • Nəsimi Poeziyasında Azərbaycan Ədəbi Dili Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, Fundamental, Humanitar və Təbiət Elmləri seriyası, Gəncə, 2020.
 •  “Dastani-Əhməd Hərami” əsəridə qoşmaların yaratdığı çalarlar, Filologiya məsələləri, № 1 “Elm və təhsil”, 2021
 • “DASTANİ- ƏHMƏD HƏRAMİ” də Qədim  Feillər , Linqvistika Problemləri, Beynəlxalq Elmi Jurnal,  Bakı, ADPU, 2021
 • “Dastani – Əhməd Hərami” əsərində işlədilmiş bəzi arxaizmlər haqqında,  Filologiya məsələləri, “Elm və Təhsil”, Bakı, 2022

Beynəlxalq elmi konfranslarda təqdim olunmuş və elmi məqalələr kitabında ( Proceedings) çap olunmuş məruzələr

1. Azərbaycan dilində ismin müxtəlif hallarında işlənən qoşmalar. Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq konfransı. Bakı, 2016.

2. Müsair dövürdə şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsinə verilən tələblər. Beynəlxalq Elmi konfrans. Bakı, ATPİ-2016

3. Azərbaycanda yaşayan etnik azlıqlar. Talışlar. Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri. Beynəlxalq konfrans, Bakı-2016

4. Qədim Gəncə abidələri. Gənclərin Beynəlxalq forumu, Gəncə-2016

5. Haqqında –haqda qoşmasının funksiyaları. Beynəlxalq konfrans, SDU, Sumqayt-2016

6. “Qoşmalarda səbəb–məqsəd məzmunu”, 2015-ci il, 5-7 may Bakı Slavyan  Universitetinin təşkil etdiyi VI Beynəlxalq elmi konfrans. Məqalə Azərbaycanşünaslığın Aktual Problemləri VI Beynəlxalq elmi konfrans materialları adlı jurnalda nəşr olunmuşdur 

7. 24-25 may 2016-cı il tarixində Azərbaycan Neft və Kimya Sənayesi Universitetinin təşkil etdiyi “Doktorantların və Gənc tədqiqatçıların Respublika elmi konfransında” ”Azərbaycan dilində bənzətmə çaları yaradan sinonim qoşmalar ”adlı məqalə ilə çıxış etmişəm.

8. 2016-cı il, Təhsil Problemləri İnstitutunun “Qiymətləndirmə mexanizmləri və standartları”mövzusunda təşkil etdiyi Beynəlxalq konfransda ”Müasir dövrdə şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsi” adlı məqalə ilə çıxış etmişəm .

9. Qədim Gəncə abidələri. Gənclərin Beynəlxalq forumu, Gəncə-2016.

10. Azərbaycanda yaşayan etnik azlıqlar. Talışlar. Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri. Beynəlxalq konfrans, Bakı-2016 .

11.“Haqqında-haqda” qoşmasının funksiyaları” adlı məqalə ilə Sumqayıt Dövlət Universitetində çıxış etmişəm.Müasir Dilçiliyin Aktual Problemləri, Beynəlxalq Elmi Konfransın Sumqayıt  24-25 noyabr, 2016

12.“Hüseyn Cavidin “Şeyx Sənan”  əsərində tolerantlıq”.”Hüseyn Cavid və müasir gənclik” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı-23 oktyabr 2017.

13.“Hüseyn Cavidinin əsərində multikultural ənənələr” “Hüseyn Cavidin sənət fəlsəfəsi”mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Bakı, 24-25.10.2017.

14.“Ənənəvi və interaktiv təlim metodlarının müqayisəli təhlili”Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi  konfransı,  Gəncə , 26-27 oktyabr 2017.

15. Mədəniyyətimiz və milli dəyərlərimiz” Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr edilmiş “Milli –mənəvi dəyərlər: ənənə və müasirlik” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans Matrealları, AMİU, Bakı, 2018.

 16. ”Müasir təlimdə strategiyalı oxudan istifadənin əhəmiyyəti” Gənc tətqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi Konfransı, Baki Mühəndislik Universiteti, 27-28 aprel, 2018, Bakı, Azərbaycan.

17.”Mədəniyyətimiz və Milli dəyərlərimiz” Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr edilmiş “Milli- mənəvi dəyərlər: ənənə və müasirlik” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans Matrealları, AMİU, Bakı, 2018.

18. “Dastani- Əhməd Hərami” poemasında frazeologizmlər  , Gənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq konfransı, BMU, Bakı, 5 iyun 2020

19. “Dastani- Əhməd Hərami” poemasında köməkçi nitq hissələri, Nəriman Nərimanovun anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş IV Beynəlxalq elmi  konfrans “Müasir dövrdə mədəniyyətlərin dialoqu”,  Gürcüstan,  Batumi, 25-26 may 2020

20. “DASTANİ- ƏHMƏD HƏRAMİ” Poemasında İşlədilmiş Arxaik Feillər, I Türkoloji Qurultayın 95-illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dillərinin və Ədəbiyyatının Tədqiqi və Tədrisinin Aktual Problemləri adlı Beynəlxalq Konfrans,20- 21 may, 2021

21. NİZAMİ GƏNCƏVİNİN “LEYLİ VƏ MƏCNUN” Əsərində Frazeologizmlər və Onların Üslubi Xüsusiyyətləri, “Dünya Mədəniyyəti və Ədəbiyyatına Böyük Töhfələr Vermiş Dahi Şair Nizami Gəncəvi” adlı Respublika Elmi Konfransı, Bakı, 26 aprel, 2021, Bakı Avrasiya Universiteti

22. Azərbaycan Dilində İstiqamət Bildirən Qoşmaların  Sinonimliyi, Gənc Tədqiqatçıların Beynəlxalq Elmi Konfransı, BMU,  Bakı, 29-30 aprel, 2021

23. “DASTANİ-ƏHMƏD HƏRAMİ” Əsərində Köməkçi Nitq  Hissələrinin  Tarixən   İşlənmə Məqamları,  TÜDAS, VIII Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu, 2- 5 HAZİRAN 2021, Niğde, Türkiye

24.” Hüseyin Cavidin “İblis” əsərinin linqvistik təhlili” Gənclərin III Beynəlxalq Konfransı, Bakı, 29- 30 aprel 2019

25.”Azərbaycan dilində məsafə, istiqamət və bənzətmə çalarlı qoşmaların sinonimliyi”  Qazax , 25 may 2019 Beynəlxalq Elmi Konfrasının matrealları.

26. İsmayıl Şıxlının “Ayrılan  yollar” əsərində onomastik vahidlər, İsmayıl Şıxlının yaradıcılığına həsr olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda  Beynəlxalq Konfrans, BAU,  Bakı, 03-04 dekabr  2019

27.”Qoşma və qrammatik əlaqə məsələləri“, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” IX Beynəlxalq Elmi Konfransın  Matrelları, 3-4 may  2018-ci il, Bakı,2018.

28.”Cümhuriyyət dövrünün ədəbi-bədii poeziyası” Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti- 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamentli Respublika, 21-23 may 2018-ci il, Beynəlxalq Elmi Konfrans, Bakı, 2018.

           29. ”Postpositions that create time pattern in Azerbaijani language”Sceince   Review   2(9), February 2018   Vol.6 Sceintific Educational Center, Warsaw, Poland.

            30.”Meaning patterns of the postposition “İlə”(with)in Azerbaijani language”Resent trend in Science and Technology management, The collection includes 9th İnternasional Conference “Resent trend in Science and Technology management”by SCIEURO in London,  2018.

      31. “Müasir təlimdə istifadə olunan yeni strategiyalar” Gənc Alimlərin  III Beynəlxalq Elmi  Konfransı 17-18 oktyabr, Gəncə, 2019.

32.“Heydər Əliyev və tolerantlıq” Beynəlxalq Konfrans Matrealları, 4 may , Naxçıvan -2018.     33.”Şirvanşahlar dövründə yaşamış sənətkar- Fələki Şirvanı”.Gənc Alimlər Formu,  23-24 oktyabr, Bakı, 2018.

34. “Azerbaycan Cümhuriyyetinin neğme yazarı Ahmet Cevatın Kars şiirleri” Kars Alimleri Sempozyumu, 20-21 ekim,Sonçağ yayınları, Kars, 2018. (Bilim Kurulunda yer almışam)

35. “Kitabi-Dədə Qorqud ortaqlı türk yazılı abidəsidir”01-03 iyun 2016-cı ildə  Türkiyə, İstanbul,  TASAM –V Dünya Türk Forumu

36. Seyyid Hamza Nigarinin Eserlerinde Aşk ve Dini Tasavvufi Fikirler,  Uluslararası Kars Alimleri ve Edebiyyatçıları Sempozyumu, Kafkaz Universitesi, Kars , 10 haziran. Baskı Türkiye, Ankara, 2021.

Respublika elmi konfranslarında təqdim olunmuş və elmi məqalələr kitabında çap olunmuş məruzələr

1.Bəxtiyar Vahabzadənin “Gülüstan” poemasında müxtəlif çalarlıqlı qoşmalar. Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, ADPU, 2015.

2. Azərbaycan dilində bənzətmə çaları yaradan sinonim qoşmalar. ANSKİ, Bakı, 2016. Respublika elmi konfransı.

3. “Bəxtiyar Vahabzədənin “Gülüstan” poemasında müxtəlif çalarlıqlı qoşmalar” 18 dekabr,   2015-ci il, Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illiyinə həsr olunmuş “İnsan və zaman” mövzusunda Respublika Elmi Konfransı.

4.Təhsildə İKT-dən istifadə və dünyaya inteqrasiya” Mingəçevir Dövlət Universiteti Respublika  Elmi Praktik Konfransı    23dekabr, 2016

5. “Naxçıvan ədəbi abidələrin dilində” məqalə, Mingəçevir Dövlət Universiteti, 15-16 dekabr 2017. Elmi praktik konfrans.

6. İmadəddin Nəsiminin “Dilbəra, mən səndən ayrı…”qəzəlinin təhlili. AMEA Əlyazmalar İnstitutu, Bakı,  13iyun, 2018.

7. “Abidələrin dilində onomastik vahidlər” Respublika Elmi Konfransının Matrealları, Gəncə, 18 oktyabr, 2019

8. Azərbaycan dilinin qərb qrupuna daxil olan dialektlər, Gənc tədqiqatçıların III Respublika elmi- praktik konfransı, AU, Bakı, 13 mart  2020

9.”Mir Cəlal Paşayevin “Bir gəncin manifesti” əsərinin dil xüsusiyyətləri” Görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas alim, pedaqoq Mir Cəlalın 110 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransın matrealları. 01may 2018.”Elm cə təhsil”, Bakı, 2018.

        10.”Azərbaycan dilçiliyində qoşma və köməkçi adların oxşar və fərqli cəhətləri”.Qlobal 

Tendensiyalar və Müasir Azərbaycan Respublika  Elmi Konfransı, 7-8 may,  Mingəçevir, 2018.

Sertifikatlar və təltiflər

1. 2013-cü il, “Gənclərin İnkişaf Mərkəzi MMC” nəzdində “Word”,”Ms Excel”, ”Internet Explorer” kursunu bitirdiyimə görə Şəhadətnamə

2. 2013-cu il, “Smart SN Comporation” və “Odlar Yurdu” gənclər ictimai birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə “Yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi və fəal təlim metodları” mövzusunda keçirilən təlimi uğurla bitirdiyimə  görə SERTİFİKAT

3. 2014-ci il, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  və “MƏDƏD”təşkilatının birgə layihəsi olan ali təhsil müəssisələri üçün “Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları”adlı təlimdə(24iyun-18iyul) iştiraka görə SERTİFİKAT (biliyi, bacarığı, səriştəsi ilə fərqləndiyinə görə)

4. 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Təhsil Problemləri İnstitutunun birgə təşkil etdiyi “İnnovativ təlim metodologiyasının və müvafiq resursların hazırlanması”mövzusunda seminar-treninqi müvəffəqiyyətlə bitirərək  SERTİFİKAT almışam.

5. 2015-ci il, Gəncə Dövlət Universitetinin rəhbərliyi tərəfindən “Fəxri Fərmanla”təltif olunmuşam.

6.2016-cı il, Qafqaz Universitetində Azərbaycan xalqının Ümum­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­milli Lideri Heydər Əli­yevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransında iştiraka görə SERTİFİKAT

7. 2016.02.02 tarixdə Təhsil Problemləri İnstitutunda keçirilən ”Pedaqoji kadırların peşəkar inkişafı:problemlər və perspektivlər” mövzusunda keçirdiyi nəzəri –seminarda iştirak etmişəm.

8.“ İlin peşəkar gənci” müsabiqəsində yer tutduğum üçün  Fəxri Fərmanla təltif olunmuşam. Gəncə, 2017

9. «Учёный  XXI века» elmi dərgisində məqaləm dərc olunduğu üçün SERTİFİKAT almışam. 2017

10.“Türk Dünyası və Türklük Bilinci Uluslararası Sempozyumu”nda Bilim Kurulunda yer almışam. TürkiyəAydın Universiteti , 3 may 2017.     

11. İqtisadi İnkişaf və Sosial Tədqiqatlar İnstitutunun (İKSAD, Türkiyə) təşkil etdiyin “Elmi Məqalə Yazma və Elmi Hakimlik” SERTİFİKAT, 12-13 May 2020.

Elmi kitablar

1.  Azərbaycan dilindən praktikum , Bakı, “Elm və Təhsil” 2019, ISBN 978-9952-83-05-2-5 288s.        

2. Müasir Azərbaycan dilində qoşmanın qrammatik- semantik xüsusiyyətləri,  Monoqrafiya, “Mücrü” nəşriyyatı, Bakı, 2021, ISBN 9789952405804, 181s.

Partiyalığı

YAP

Mehriban Oktay qızı Məmmədova

Mehriban Oktay qızı Məmmədova

Vəzifəsi. Baş müəllim

Filologiya fakültəsinin tədris işləri üzrə dekan müavini

Telefon: (055) 883 10 54, (055) 899 56 45          022 256 45 91(ev)

E-mail: mehriban.mammadova.67@mail.ru

 Qısa bioqrafik məlumat.

      06 iyul 1967-ci ildə Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Ailəlidir, iki ovladı var. 2000-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. 

  Təhsili:

1984-cü  ildə Gəncə şəhəri 27 saylı orta məktəbi bitirib.

1988-ci ildə Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisasını Fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

  Elmi dərəcəsi və adları:

200  ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitunda 5706.01 Azərbaycan dili  ixtisası üzrə “Kitabi-Dədə Qorqud”leksikası müasir türk dillərində” mövzusunda dissertasiyanı müdafiə edərək Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

Əmək fəaliyyəti:

1988-2000-ci illərdə Gəncə şəhər 27 saylı orta məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi işləmişdir.

2000-ci ildən Gəncə Dövlət Universiteti Azərbaycan dili kafedrasında müəllim, baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Filologiya fakültəsinin  tədris işləri üzrə dekan müavini, fakültə Həmkarlar İttifaqı komitəsinin sədridir.

 Tədqiqat sahəsi:  Azərbaycan dili

Elmi əsərləri:  

 1. “Kitabi-Dədəd Qorqud” dastanlarında işlənmiş bəzi sözlərin etimoloji təhlili  Akademik Ağamusa Axundovun 85 illiyinə həsr olunmuş Ağamusa Axundov və Azərbaycan filologiyası Beynəlxalq Elmi konfransın materialları. Bakı  2017. səh.501-503
 2. Sinonimlərin bədii nəsrdə üslubi rolu (İ.Şıxlının əsərlərinin materialları əsasında) Terminologiya məsələləri. Bakı, 2020 № 1, səh. 39-50
 3. Nizami yaradıcılığında hərfi və işarə rəmzləri,  GDU Elmi xəbərlər  2021,№ 2 s.307-313
 4. “Kitabi-Dədəd Qorqud” dastanlarında işlənmiş bəzi sözlərin etimoloji təhlili  Akademik Ağamusa Axundovun 85 illiyinə həsr olunmuş Ağamusa Axundov və Azərbaycan filologiyası Beynəlxalq Elmi konfransın materialları. Bakı  2017. səh.501-503
 5. “Kitabi-Dədə Qorqud”dan başlayan nitq ənənəsinin varisliyi

Ankara II Uluslararası Bilimsel Araştırmalar konqresi Ankara 2020 № 5 səh. 406-414

 • Parselyasiya cümlə üzvlərinin emosional və obrazlaşdırıcılıq norması kimi. Elmi iş.Beynəlxalq elmi jurnal. Bakı 2021 № 7 Cild 15  səh. 20-25
 • Şuşa nəfəsli Azərbaycan dili “Şuşa ili”nə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları (09-10 dekabr 2022-ci il) GDU Elmi xəbərlər  2022 237-239
 • Azərbaycan dilində işgüzar-akademik kommunikasiya və dil strategiyası məsələləri Науковий Висник . 2022  №4(141) 13-18
 • Azərbaycan dilinin tarixi və inkişafı Ali məktəblərdə magistr hazırlığı üçün İxtisas: 060201-Filologiya  Gəncə. 2023
 •  Azərbaycan dilinin işgüzar və akademik kommunikasiyası.   Proqram.   Bakı 2023
 • Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya fənninə dair  dərs vəsaiti  Gəncə 2023

    Dil bilgisi: rus dili,türk dili

    Partiyalılığı:  YAP

Mətanət Nəriman qızı Mahmudova

Mətanət Nəriman qızı Mahmudova

Vəzifəsi.  F.ü.f.d.,Baş müəllim

Filologiya fakültəsinin humanitar  işləri üzrə dekan müavini

Telefon: (050) 415 55 28       022 267 40 40 (ev)

E-mail: metanet.mahmudova.76@mail.ru

 Qısa bioqrafik məlumat.

     03 yanvar 1976-cı ildə Xanlar rayin Sərkar kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Ailəlidir, üç ovladı var. 2005-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. 

  Təhsili:

1982-1993-cü  illərdə  Sərkar kənd Nizami adına orta məktəbi bitirib. 1993- 1997-ci illərdə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitunun (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə bakalavr  təhsili alıb. 2003-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin  Azərbaycan dili ixtisası üzrə magistratura şöbəsini bitirib

  Elmi dərəcəsi və adları:

2022-  ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitunda 5706.01 Azərbaycan dili  ixtisası üzrə “İsmin qrammatik kateqoriyalarında nitq mədəniyyəti normaları” mövzusunda dissertasiyanı müdafiə edərək Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

Əmək fəaliyyəti:

1997-ci   ildə Sərkar kənd orta məktəbində ixtisası üzrə müəllim işləyib. 2004-cü ildən GDU-nun Azərbaycan dilinin tədrisi kafedrasında  müəllim vəzifəsində işləmiş, 2010-cu ildən həmin kafedrada baş müəllim vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2019-cu ildən GDU Filologiya fakültəsində humanitar işlər üzrə dekan müavini vəzifəsində çalışır.

 Tədqiqat sahəsi:  Azərbaycan dili

Elmi əsərləri:  

1. İsmin yönlük hal şəkilçisinin qrammatik mənasında çoxfunksiyalılıq və qrammatik norma //  – Gəncə: GDU “Elmi xəbərlər”,  Fundamental, humanitar və təbiət elmlər seriyası,   – 2015.  № 2,  – s. 96-104

 2. İsmin yerlik və çıxışlıq hallarında dilə və nitqə məxsus normallıq  // – Bakı:  Tədqiqlər,   – 2015. № 2,  – s.161-172

3. Yiyəlik halın qrammatik xüsusiyyətləri və morfoloji norma // – Bakı: Dil və ədəbiyyat,  – 2015. № 3 (95). – s. 18-22

4. Dil mədəniyyəti və tələffüz qaydaları  // “Dil və mədəniyyət”.  Respublika elmi-praktiki konfransının materialları,  – Bakı: – 2015, – s.57-59

5.  Kəmiyyət kateqoriyasında qrammatik və üslubi normallıq  // “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər”. Beynəlxalq elmi konfransın materialları,  –  Bakı:  – 3-5 may,   – 2016,   –  II hissə.   –  s.150-154

6. Şifahi və areal nitq variantlarında kəmiyyətin morfoloji göstəriciləri və icbarilik   //  Gənc alimlərin I beynəlxalq elmi konfransı ,   – Gəncə:  –  17-18 oktyabr,  – 2016, – II hissə. – s.104-108

7. İsimlərdə xəbərlik kateqoriyası, ifadə vasitələri və norma //   Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XX respublika elmi konfransının materialları,  – Bakı:  – 14-15 may,  – 2016,  –  II cild, – s. 80-82

8. Dilin informasiya mühitinin genişləndirilməsində norma //   “Heydər Əliyev və Azərbaycan gəncliyi”.  Respublika elmi konfrasının materialları,  –  Bakı:  – 2017, – s.67-68

9. Dil normalarının sabitləşdirilməsi  // Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransı, – Bakı: – 05-06 may,  – 2017, –  s. 606-607

10. K вопросу о нормах употребления окончаний множественного числа -lar (-ler) в азербайджанском языке //  – Киев:   Мова i культура,    – 2017,  – Том I, – с. 202-208

11.  Şifahi nitq və norma // –  Gəncə:  GDU  “Elmi Xəbərlər”, – 2017.  №3,  –  s. 130-135

12. Müasir Azərbaycan dilində təsirlik halın bərabərhüquqlu normaları  //  Gənc Tədqiqatçıların II  Beynəlxalq Konfransı,   – Bakı:  –  27-28 aprel,   –  2018,  – s. 961-964

13. Leksik və qrammatik vahidlərdə ədəbi dil normaları // “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri”. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş IX beynəlxalq elmi konfransın materialları,  –  Bakı:  – 2018, – s.304-306

14. Azərbaycan cümhuriyyəti dövründə yazılmış bədii əsərlərdə dil normaları // “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100. Müsəlman Şərqində ilk Parlamentli Respublika”. Beynəlxalq Elmi Konfrans,   –  Bakı:  – 21-23 may, –  2018,  –  s.27

15. Mənsubiyyət kateqoriyasında şifahi nitqin icbari normaları // Gənc alimlərin III Beynəlxalq Elmi Konfransı,  – Gəncə:  – 17-18 oktyabr,  – 2018, – II hissə. – s.77-79

16. Равноправные нормы в категории принадлежности существительного // “Advances in science and technology”.  Международная научно-практическая конференция, – Москва:  –  2019, –  II часть, – c. 66-68

17. Устная речь и норма //  Ежемесячный научный журнал, – 2020.  № 51 3 часть, –  c. 45-48

18.Nitq mədəniyyəti məsələləri televiziya məkanında .   “Dil, cəmiyyət, şəxsiyyət və Nizami Gəncəvi yaradıcılığı” beynəlxalq elmi konfrans materialları, №6,  SDU,  28-29 oktyabr 2021-ci il,  səh.323-327.

19.Üslubi norma pozulması ilə bağlı səhvlər  və onlarin islahı  “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda Respublika elmi-texniki konfrans materialları, AzTU, Bakı, 4-5 may 2022-ci il, səh. 1466-1472.

20.Heydər Əliyevin nitqində üslubi fiqurlar. –  Gəncə:  GDU  “Elmi Xəbərlər”, – 2023. I hissə,  –  s. 199-201.

Dil bilgisi: rus dili,türk dili

 Partiyalılığı:  YAP

Samirə Niftalı qızı Quliyeva

Samirə Niftalı qızı Quliyeva

Vəzifəsi: p.ü.f.d.,müəllim

Telefon

(055) 682 17 67

E-mail

quliyevsamire1979@gmail.com

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1979 –cu ildə Qərbi Azərbaycanda anadan olmuşdur
 • 1985-1996-cı illərdə Gəncə şəhəri 9 saylı orta məktəbdə oxumuşdur

Təhsili

 • 2002-ci il ildə GDU-nun “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” ixtisasını bitirmişdir
 • 2005-ci ildə GDU-nun “Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir
 • 2017-cı ildən GDU-nun Azərbaycan dili kafedrasının dissertantıdır

Elmi dərəcəsi və adları

2022-cı ildə “Fonetik normaların tədrisi şagirdlərin nitq mədəniyyətinin formalaşdırılması vasitəsi kimi” mövzusunda fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Əmək fəaliyyəti

 • 1998 -2003-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetində – Rektorun katibəsi işləmisdir
 • 2003-2006-cı illərdə Gəncə Dövlət Universitetində, Ümumi Pedaqogika kafedrasında baş laborant işləmişdir
 • 2006- 2019-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetində, Azərbaycan dili kafedrasında baş laborant işləmişdir
 • 2019-cu ildən Azərbaycan dili kafedrasının müəllimidir

Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan dilinin tədrisi  metodikası

Elmi əsərləri

 • Mətn və fonoloji keyfiyyət(“Kitabi-Dədə Qorqud”un mətni əsasında) //Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi xəbərlər. Gəncə, 2012, №1, s. 126-128
 • Fonem və Fonetik vahid məsələsi.// Pedaqoji Universitet xəbərləri.                                      Bakı – №2- 2012, s. 256-259
 • Başlanğıcda işlənməyən samitlərin tədrisi və nitq normaları.// Pedaqoji Universitet xəbərləri. Bakı, 2017, C. 65, № 4, səh. 95-100
 • H.Əliyev və tədris prosesində nitq mədəniyyətinin kütləviləşdirilməsi. // BQU,  Bakı, 2017, № 4,  səh. 22-25
 • Söz tərkibində sait səslərin sırası üzrə baş verən normaların tədrisi.// ARTİ, Bakı, 2017, № 5,  səh. 70-73
 • Söz sonunda q, k samitlərinin yazılış və tələffüz normalarının tədrisi.// ARTİ, Bakı, 2017,

№ 6,  səh. 107-109

 • Söz soununda Ç-C samitlərinin orfoepiyasına dair mülahizələr.// ADPU, Bakı,2018, № 1, səh. 37-42
 • ИЗУЧЕНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ НОРМ ОДНОСЛОЖНЫХ СЛОВ, ОКАНЧИВАЮЩИХСЯ  НА ДВОЙНЫЕ И ПАРНЫЕ СОГЛАСНЫЕ.// Известия Bузов Кыргызыстана, Бишкек, 2017, № 8, səh. 160-163
 • Azərbaycan dili nitq mədəniyyətinin inkişafına dövlət qayğısı haqqında.// ARTİ, Bakı, 2019, № 3, səh. 256-258
 • ABOUT THE INITIAL NORM OF CONSONANTS OF THE

AZERBAIJANI LANGUAGE. // European Journal of Humanites and Social Scieances

            Vienna, 2020, № 5, səh. 144-148

Beynəlxalq və respublika simpozium və konfranslarda iştirakı

 • H.Əliyev və məktəblərdə nitq mədəniyyətinin tədrisi. // BMU, Bakı, 05-06.05.2017, səh. 655-657
 • Kəmiyyət şəkilçilərinin norması və tədris prosesində onların mənimsədilməsi.// GDU, Gəncə – 26-27.10.2017, səh. 354-356
 • Nitq mədəniyyətinin fonetik normalarının tədrisi.// ARTİ, Bakı – 18.05.2018,                səh. 125-127
 • ABOUT THE VOWEL NORM TECHNIQUE IN THE WORD. // International Conference “Science and Society-Methods and Problems of Praktikal Application”

Vancouver, Canada- 15.02.2020. səh. 51-53

Dil bilgisi

Türk, rus dilləri

Partiyalılığı

YAP  üzvü

Saralova Fatma Məhəmməd qızı

Saralova Fatma Məhəmməd qızı

Vəzifəsi: Baş müəllim

Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasının müəllimi

Tel: 0503924456

Email:

Qısa bioqrafik məlumat

23.09.1966-cı ildə Ağstafa rayonunun Muğanlı kəndində anadan olmuşdur.

Təhsili

• 1973-1983-cü illərdə Ağstafa rayonunun F.Kərimov adına Muğanlı kənd orta məktəbində təhsil almışdır.

• 1988-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti

1988-ci ildə Ağstafa rayonunun Muğan kənd orta məktəbində Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi kimi fəaliyyətə başlamışdır.

1999-2000-ci tədris ilindən Gəncə Dövlət Universitetində (Qazax filialı) müəllim olaraq fəaliyyətə başlamışdır.

2001-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasında müəllim işləyir.

Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan dili tarixi

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə dil prosesləri (1918-1920)

Elmi əsərləri

• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlament dilinin fonetik xüsusiyyətləri

• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlament dilində terminlər

• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dilinin morfoloji xüsusiyyətləri

• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dil məsələləri

• M.Ə.Rəsulzadə və Azərbaycan (türk) dili

Beynəlxalq və Respublika simpozium və konfranslarda iştirakı

Azərbaycan Respublikasında keçirilmiş Beynəlxalq və Respublika elmi konfranslarda iştirak etmişdir.

Partiyalığı YAP

Aynur Tofiq qızı Musayeva

Aynur Tofiq qızı Musayeva

Vəzifəsi. Baş müəllim

Telefon: (055) 835 98 08

E-mail: 1972aynurum@inbox.ru

 Qısa bioqrafik məlumat.

 1972-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1979-1990-cı  illərdə Göygöl rayonu 3 saylı   orta məktəbində bitirmişdir..

1990-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetin İbtidai təhsilin pedaqogikası və medodikası ixtisasının qiyabi şöbəsinə qəbul olmuş, 1995-ci ildə həmin universiteti bitirmişdir.

Təhsili:ali

  Elmi dərəcəsi və adları:

  Əmək fəaliyyəti:

1990-cı ildən 1994-cü ilə kimi Xanlar rayon İstesalat kombinatında maşinist müəllim işləmişdir.

1994-cü ildə Zəylik kənd orta məktəbində ibtidai sinif müəllimi işləmişdir.

1995-ci ildən 2000-ci ilə kimi Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasında laborant, baş laborant işləmişdir.

2000-ci ildən həmin kafedrada müəllim,  2005-ci ildən baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Tədqiqat sahəsi:  Azərbaycan dili

Elmi əsərləri:  

5 məqaləsi çap olunmuşdur.

    Dil bilgisi: rus dili,türk dili

    Partiyalılığı: YAP

Məmmədzadə Naibə Tofiq qızı

Məmmədzadə Naibə Tofiq qızı

Vəzifəsi

         Azərbaycan dili kafedrasının baş müəllimi

Tel: 055-344-60-78

E-mail:

naibememmedzade@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:

 • 1964 –cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1971 – 1981-ci illərdə Gəncə şəhəri 16 saylı orta məktəbini  bitirmişdir.
 •  1983-cü ildə KDPİ-nin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisasına qəbul olmuş 1987-ci ildə həmin insititutu bitirmişdir.

TƏHSILI: Ali

 ELMI DƏRƏCƏ ADLARI:

 • Baş müəllim

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

 • 1982-ci ildən 1983 –cü ilə qədər 4 № li internat məktəbində texniki işçi işləmişdir.
 • 1988-ci ildən 1990-cı ilə kimi Maarif işçiləri evində instruktor işləyib.
 • 1990-cı ildən-2012-ci ilə qədər 1 saylı orta məktəbdə müəllim işləyib.
 • 2005-ci ildən GDU-da müəllim işləyir.

TƏLTİFLƏRİ:

 • Təşəkkür

TƏDQİQAT SAHƏSİ:

ELMİ ƏSƏRLƏRİ:

 • 6 məqaləsi çap olunmuşdur.

BEYNƏLXALQ  VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

Dil bilgisi

Azərbaycan, türk, rus dilləri

Partiyalılığı YAP

Hüseynova Günay Şəmistan qızı

Hüseynova Günay Şəmistan qızı

Vəzifəsi: Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasının müəllimi

Tel: 0554363653

Email: gunay.huseinova@mail.ru

Qısa bioqrafik məlumat

04.05.1984-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

Təhsili

• 1990-2001-ci illərdə Gəncə şəhəri 44 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.

• 2002-2006-cı illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil alıb.

• 2006-2008-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Magistratura şöbəsinin Dilşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alıb, təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

•2017-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili ixtisası üzrə doktranturaya(qiyabi) qəbul olub.

Əmək fəaliyyəti

• 2011-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dilinin tədrisi kafedrasında laborant işləyib.

• 2016-ci ildən Azərbaycan dili kafedrasında müəllim işləyir.

Elmi əsərləri

Cəmi:21 elmi əsərin müəllifidir

• İlyas Tapdığın uşaq şeirlərində termin səciyyəli sözlər, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Yanında Terminalogiya Komissiyası, Terminologiya Məsələləri, Bakı-“Elm”, 2020, Səh.269-279

• İlyas Tapdığın uşaq şeirlərində işlənən antonimlərin xüsusiyyətləri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya Məsələləri, Bakı ş,2021, Səh.242-252

• İlyas Tapdığın uşaq şeirlərində işlənən onomastik leksika, Linqvistika Problemləri, Beynəlxalq elmi jurnal,  Bakı ş,2021, Səh.261-270

• İlyas Tapdığın uşaq şeirlərində sinonimlərin üslubi çalarlığı , Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti,Elmi xəbərlər, Gəncə ş,2021, Səh.232-238

 • İlyas Tapdığın uşaq şeirlərində dialektizmlər, Uluslararası Türk Dünyası Araştırmalar Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Niğde,2021, Səh152-156

PartiyalığıYAP

Orucova Aynur Allahverdi qızı

Vəzifəsi: Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasının müəllimi

Tel: 055-909-20-09

Email: orucovaaynur1988@gmail.com

Qısa bioqrafik məlumat

09.02.1988-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

Təhsili

• 1994-2005-ci illərdə Gəncə şəhəri 28 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.

• 2005-2009-cı illərdə GDU Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil alıb.

• 2011-2015-ci illərdə LDU Magistratura şöbəsinin “Azərbaycan dili” ixtisası üzrə təhsil alıb

•2017-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili ixtisası üzrə doktranturaya qəbul olub.

Əmək fəaliyyəti

• 2009-2017-ci ildə Gəncə Dövlət Regional kollecində müəllim işləyib.

• 2017-ci ildən Azərbaycan dili kafedrasında müəllim işləyir.

Elmi əsərləri

Cəmi:11 elmi əsərin müəllifidir

Dil bilgilisi: ingilis, türk

Partiyalığı:

YAP

Aynur Allahverdi qızı Orucova

Aynur Allahverdi qızı Orucova

Vəzifəsi: Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasının müəllimi

Tel: 055-909-20-09

Email: orucovaaynur1988@gmail.com

Qısa bioqrafik məlumat

09.02.1988-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

Təhsili

• 1994-2005-ci illərdə Gəncə şəhəri 28 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.

• 2005-2009-cı illərdə GDU Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil alıb.

• 2011-2015-ci illərdə LDU Magistratura şöbəsinin “Azərbaycan dili” ixtisası üzrə təhsil alıb

•2017-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili ixtisası üzrə doktranturaya qəbul olub.

Əmək fəaliyyəti

• 2009-2017-ci ildə Gəncə Dövlət Regional kollecində müəllim işləyib.

• 2017-ci ildən Azərbaycan dili kafedrasında müəllim işləyir.

Elmi əsərləri

Cəmi:11 elmi əsərin müəllifidir

Dil bilgilisi: ingilis, türk

Partiyalığı:

YAP

Nəbiyeva Ayşən Bəxtiyar qızı

Nəbiyeva Ayşən Bəxtiyar qızı

Vəzifəsi

Azərbaycan dili kafedrasının müəllimi

Telefon

(050) 730 92 62

E-mail

nebiyevresid57@gmail.com

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1995 –ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur
 • 2001-2012-ci illərdə Gəncə şəhəri 16 saylı orta məktəbdə oxumuşdur
 • 2016-ci il ildə GDU-nun “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir
 • 2018-ci ildə GDU-nun Magistratura pilləsini “Azərbaycan dili” ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir
 • 2022-ci ildə GDU-ya “Azərbaycan dili” ixtisası üzrə qiyabi doktorant qəbul olunmuşdur

Təhsili: Ali

Elmi dərəcəsi və adları

Əmək fəaliyyəti

 • 2018-ci ildən GDU-nun Azərbaycan dili kafedrasının müəllimidir

Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan dili

Elmi əsərləri

 • Onomastik vahidlər əsasında yaranan söz və söz birləşmələrinin mənşəyinə dair, Gəncə, 2017, səh. 196-197
 • Onomastik vahidlər əsasında yaranan sinonim və antonim sözlər, Gəncə, 2018, səh. 153
 • Azərbaycan mənşəli onomastik söz və söz birləşmələri, Gəncə, 2019, səh. 208-210
 • Ümummilli lider Heydər Əliyev elm və təhsilin hamisi kimi, Mingəçevir, 2022, səh.297-299

Dil bilgisi

Türk, ingilis dilləri

Partiyalılığı

YAP  üzvü

Əsgərova Xalidə Səfər qızı

Əsgərova Xalidə Səfər qızı

Vəzifəsi

Azərbaycan dili kafedrasının müəllimi

Telefon

(055) 883 73 73

E-mail

xalideesgerova@gmail.com

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1984–ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur
 • 1992 –2003- cü illərdə Gəncə şəhəri 20 saylı Dəmiryol  orta məktəbdə oxumuşdur.
 • 2009-cu ildə-ci ildə Qafqaz Universitetinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisasını  bitirmişdir
 • 2012-ci ildə Bakı Slavyan Universitetinin Magistratura pilləsinin “Dilşünaslıq” ixtisasını diplomu ilə bitirmişdir.
 • Təhsili: Ali

Elmi dərəcəsi və adları

Əmək fəaliyyəti

 • 2013-cü  ildən 2019-cu ilə qədər  GDU-nun Azərbaycan dili kafedrasında böyük laborant işləmişdir.
 • 2019-cu ildən Azərbaycan dili kafedrasının müəllimidir.

Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan dili

Elmi əsərləri

Dil bilgisi

Türk, ingilis dilləri

Partiyalılığı

YAP 

Qasımova Nurlu Xəqani qızı

Qasımova Nurlu Xəqani qızı

Vəzifəsi

Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasının müəllimi

Tel: 0507057906

Email: nurluqasimova0@gmail.com

Qısa bioqrafik məlumat

10.11.1996-cı ildə Gədəbəy rayonunda anadan olmuşdur.

Təhsili

• 2002-2013-cü illərdə Şəmkir kənd tam orta məktəbində təhsil almışdır.

• 2013-2017-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil alıb.

• 2017-2019-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Magistratura şöbəsinin Dilşünaslıq ( Müqayisəli dilçilik) ixtisası üzrə təhsil alıb.

Əmək fəaliyyəti

2020-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasında müəllim işləyir.

Elmi əsərləri

• Türk dillərində sifəttin müqayisə dərəcələrinin tədqiqi tarixindən,GDU, Tələbə və magistrantların elmi konfransının materialları, Gəncə, 2018

• Türk dillərində sifətin müəyyən şəkilçilər vasitəsi ilə düzələn azaltma dərəcəsi, GDU, Tələbə və magistrantların elmi konfransının materialları, Gəncə, 2019

• Türkiyə türkcəsində sifətin müqayisə dərəcəsi, Filologiya məsələləri, Bakı, 2022, № 7, səh. 118-123

• Heydər Əliyev siyasətində milli – mənəvi dəyərlər, “Heydər Əliyev dühası və müasir Azərbaycan” mövzusunda elmi – nəzəri konfransın materialları, Mingəçevir Dövlət Universiteti, Mingəçevir ,2022, səh. 300-303

Partiyalığı

YAP

Səlmanova Səbinə Ceyhun qızı

Səlmanova Səbinə Ceyhun qızı

Vəzifəsi

Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasının müəllimi

Tel: 0507503388

Email: sabina.salmanova.99@bk.ru

Qısa bioqrafik məlumat

13.03.1999-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

Təhsili

• 2004-2015-ci illərdə Samux rayon Alabaşlı qəsəbə tam orta məktəbdə təhsil almışdır.

• 2015-2020-cı illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil alıb, təhsilini adi diplom ilə bitirmişdir.

• 2020-2022-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Magistratura şöbəsinin Azərbaycan dili ixtisası üzrə təhsil alıb, təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti

2022-ci  ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasında müəllim işləyir.

Elmi əsərləri

Xambatova Ruhanə Müslüm qızı

Xambatova Ruhanə Müslüm qızı

Vəzifəsi:

            Müəllim

Telefon:

      050-655-00-34

Email:

ruhanexambatova@mail.ru

Qısabioqrafikməlumat:

1989-cu ildə Özbəkistan Respublikasının Cizak Sırdərya vilayətində anadan olmuşdur.

1996-2007-ci illərdə Gəncə şəhər  28 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

2009-cu ildə Gəncə Dövlət Univesitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasına qəbul olmuşdur.

2013-cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Pedaqogika ixtisasına qəbul olmuşdur.

2016-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Doktorant qəbul olmuşdur.

2021-ci ildə Doktoranturanı bitirmişdir.

Təhsiliali

Əməkfəaliyyəti

2018-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasında böyük laborant vəzifəsində işləmişdir.

2023-cü ildən həmin kafedrada müəllim vəzifəsinə keçmişdir.

Dilbilgisi:

Azərbaycan, türk, ingilis

Partiyalığı:

YAP, 13.05.2019

Əliyeva Təranə Aslanqızı

Əliyeva Təranə Aslanqızı

Vəzifəsi:

            Müəllim

Telefon:

      055-760-08-40

Email:

tarana.aliyeva.92@list.ru

Qısabioqrafikməlumat:

1992-cu ildə Kəlbəcər şəhərində anadan olmuşdur.

1999-2009-ci illərdə Kəlbəcər rayon  2 saylı tam orta məktəbini bitirmişdir.

2009-cu ildə Gəncə Dövlət Univesitetinin Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) ixtisasına qəbul olmuşdur.

2019-cü ildə Gəncə Dövlət Univesitetinin Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasına qəbul olunub.  

2020-2022- ci illərdə Magistratura təhsil pilləsi üzrə Naxçıvan Müəllimlər İnsititutunun Pedaqogika Nəzəriyyəsi və tarixi ixtisasını bitirmişdir.

Təhsiliali

Əməkfəaliyyəti

2014-2019-cu illərdə Baş Paspotrt Qeydiyyatı Miqrasiya İdarəsinə bilavasitə tabe olan Gəncə Asan Xidmət mərkəzi üzrə regional qrupun kiçik inspektoru vəzifəsində  işləmişdir.

2023-cü ildən Gəncə Dövlət Univesiteti Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyir.

Dilbilgisi:

Azərbaycan, türk

Partiyalığı:

YAP, 2023

Həsənova Afət Azər qızı

Həsənova Afət Azər qızı

Vəzifəsi:

            Müəllim

Telefon:

      070-622-22-60

Email:

nizamhəsənov2020@gmail.com   

Qısabioqrafikməlumat:

1995-ci ildə Gəncə  şəhərində anadan olmuşdur.

          2001-2012- ci illərdə Gəncə şəhər 17 nömrəli tam orta məktəbini bitirmişdir.

2012-2016-ci illərdə Gəncə Dövlət Univesitetinin Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasına qəbul olunmuşdur. 

2016-2018- ci illərdə Gəncə Dövlət Univesiteti Magistratura təhsil pilləsi üzrə Müqayisəli dilçilik ixtisasını bitirmişdir.

         Təhsili: ali

     Əmək fəaliyyəti: 

2018-2020-ci illərdə Samux rayon Kəsəmən kənd ümumi orta məktəbində müəllim  vəzifəsində  işləmişdir.

2021-2022-ci illərdə Gəncə şəhər İnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziyada müəllim vəzifəsində işləmişdir.

2023-cü ildən Gəncə Dövlət Univesiteti Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyir.

          Dilbilgisi:

       Azərbaycan, türk

Partiyalığı:

YAP

Mahmudova Fidan Fuad qızı.

Mahmudova Fidan Fuad qızı.

Vəzifəsi:

            Müəllim

Telefon:

      051-301-18-84

Email:

fmahmudova84@mail.ru   

Qısabioqrafikməlumat:

2000-ci ildə Gəncə  şəhərində anadan olmuşdur.

          2006-2017- ci illərdə Gəncə şəhər Mir Cəlal Paşayev adına 39 nömrəli tam orta  məktəbini bitirmişdir.

2017–2021-ci illərdə Gəncə Dövlət Univesiteti Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasına qəbul olunmuşdur. 

2021-2023- ci illərdə Gəncə Dövlət Univesiteti Magistratura təhsil pilləsi üzrə Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisasını bitirmişdir.

         Təhsili: ali

     Əmək fəaliyyəti: 

2023-cü ildən Gəncə Dövlət Univesiteti Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyir.

          Dilbilgisi:

       Azərbaycan, türk,ingilis,rus

Partiyalığı:

YAP, 21.04.2018