Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrası professor-müəllim heyəti

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

Filologiya elmləri namizədi, dosent

QISA BİOQRAFİK  MƏLUMAT

 • 04.10. 1948-ci ildə anadan olmuşdur.
 • 1966-ci  ildə  Gəncə  şəhər  №6-li orta məktəbi bitirib.

TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1970-ci ildə  Kirovobad Dövlət  Pedaqoji Universitet

 (indiki  Gəncə Dövlət  Universiteti) fərqlənmə  diplomu  ilə bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1968-1970-ci  ildə tələbə  ikən maaşlı  tələbə  həmkarlar  təşkilatının  sədri
 • 1970-ci ildən təyinatla GDU-da laborant, baş laborant, müəllim, baş müəllim, hazırda dosent vəzifəsində çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan  romanının  yaranması, mənşəyi, janrın spesifik xüsusiyyətləri, ayrı-ayrı  mərhələlər üzrə tədqiqi, janr  baxımından  təsnifatı.
 • Azərbaycan  dramaturqiyasında qəhrəman və onun  mənəvi   aləmi, mənzum tarixi  dramın poetikası.
 • İctimai  televiziyada haqqım varki öyünüm sənədli – tarixi  filmlərin elmi   məsləhətçisi, əksəriyyətində  əsas  çıxışçılarından biri .

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Отображение азербайджанской действительности в романах 90-х годов. Язык, культура, этикет в современном политическом пространстве, материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора У.Б.Алиева (29-30 июня 2012) Hальчик 2012
 • Новый этап Азербайджанской поэзии 60-80-а годы ХХ века. Культура как основной потенциал формирования положительного имиджа Кавказа. Материалы Международной научно-практической конференции 25-26 октября 2012 года. Пятигорск 2012

     SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • «1920-1930-cu illər dramaturgiyasının  tədrisi» Metodik vəsait. Bakı 2001.
 • «Azərbaycan romanı» 120 il (monoqrafiya). Bakı, “Elm” 2011.
 • «Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı» (1960-2010) dərslik. “Elm” nəşriyyatı. Bakı 2013.

«Müasir  Azərbaycan ədəbiyyatı» – proqram. “Elm” nəşriyyatı.Bakı.2013

AFAQ XƏLİL QIZI YUSİFLİ

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1.png

Azərbaycan ədəbiyyatı üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 17 iyun 1965-ci il tarixdə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
 • 1972-1982-ci illərdə Gəncə şəhərində 16№-li orta məktəbdə təhsil almışdır.

TƏHSİL və ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

 • 1988-ci ildə H.Zərdabi adına KDPİ-ni fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2010-cu ildə “Füzuli irsi və 1920-60-cı illər Azərbaycan poeziyası” mövzusunda dissertisiyasını müdafiə edərək Azərbaycan ədəbiyyatı üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1983-1989-cü illərdə Kirovabad şəhər pionerlər sarayında ədəbiyyat dərnəyinin rəhbəri   
 • 1989-1993-cü illərdə“Gəncə” Dövlət  Tarix-mədəniyyət qoruğunun elmi-tədqiqat şöbəsinin əvvəlcə elmi işçisi, sonra şöbə müdiri 
 • 1993- 1999-cü illərdə Gəncə şəhəri M.Füzuli adına 22 №-li orta məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi         
 • 1999-cu ildən Gəncə Dövlət Universiteti, Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında müəllim
 • 2005-ci ildən Gəncə Dövlət Universiteti, Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında baş müəllim
 • 2012-ci ildən Gəncə Dövlət Universiteti, Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında dosent

TƏLTİFLƏRİ

 • 2021-si ildə Nizami Gəncəvinin 880-illik (1141-2021) münasibətilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi fərmanı ilə xatirə nişanı ilə təltif edilmişdir. (2021-ci il I-212№-li vəsiqə)

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının müasir ədəbiyyata təsiri, ədəbi obraz və tarixi reallıq problemlərinin müqayisəli təhlili, türkçülük və azərbaycançılıq ideologiyasının bədii ədəbiyyatda əksi, ədəbi nümunələrin tədrisi məsələləri.

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

100-dən çox elmi məqalənin, o cümlədən“Çağdaş poeziya və Füzuli irsi” (Bakı,”Oka” 2008), “Dünya ədəbiyyatı tarixi. Antik dövr.” (Bakı, “Ağrıdağ”, 1999), “XVII əsr Qərbi Avropa ədəbiyyatı” (Bakı,”Elm və təhsil”, 2012),  “M.F.Axundzadə irsinin orta məktəbdə tədrisi” (Bakı,”Elm və təhsil”, 2012), “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının tədrisi ilə bağlı mülahizələr”(Gəncə, Elm,2015),  “Azərbaycan ədəbiyyatı – ədəbi-xronoloji cədvəllər”  (Bakı,”Elm və təhsil”, 2012), “Tarixi gerçəklik və ədəbi obraz” – məqalələr toplusu (Bakı, “Elm və təhsil”, 2023) kimi monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitlərinin müəllifidir.

BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARINDA İŞTİRAKI

Azərbaycanda və bir çox xarici ölkələrdə 2017-2023-cü illərdə 40-dan artıq beynəlxalq səviyyəli konfrans və simpoziumlarda iştirak etmişdir. 

NAZƏNDƏ SABİR QIZI HACIYEVA

This image has an empty alt attribute; its file name is image-2.png

Filologiya elmləri ūzrə fəlsəfə doktoru, dosent

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 15.02.1960 – ci ildə  Gəncə şəhərində  ziyalı ailəsində anadan olub.
 • 1977-ci ildə Gəncə şəhər  20 saylı orta  məktəbi əlaçı attestatı ilə bitirib.

TƏHSİLİ. ELMİ  DƏRƏCƏ  VƏ ELMİ ADLARI

 • 1977-ci ildə H.Zərdabi adına KDPI-nin (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası ūzrə filologiya fakūltəsinə qəbul olmuşdur.
 • 1981-ci ildə həmin institutun filologiya fakūltəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2003-cū ildə Gəncə Dövlət Universitetinin 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası ūzrə dissertantı olmuşdur.
 • 2006-cı ildə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlaqələndirmə Şurasında “Cabir Novruzun yaradıcılıq yolu” adlı dissertasiya işi təsdiq olunmuşdur. Dissertasiya Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında yerinə yetirilmişdir. Filologiya ūzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq ūçūn Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutuna təqdim edilmişdir.
 •  “Cabir Novruzun yaradıcılıq yolu” adlı dissertasiyanı 14 noyabr 2011-ci ildə  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəzdindəki  D. 01.131- Dissertasiya Şurasının iclasında mūvəffəqiyyətlə mūdafiə etmişdir.
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası  18 fevral 2013-cū il tarixli (protokol № 05 – k) qərarı ilə Filologiya ūzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi vermişdir.
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası  22 iyul 2019-cü il tarixli (protokol № 14 – k) qərarı ilə Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrası üzrə Dosent elmi adı verilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

 • 26 oktyabr 1981-ci ildə M.Gəncəvi adına Kirovabad Pedaqoji məktəbində (indiki Gəncə  Humanitar Kolleci) musiqi mūəllimi kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 
 • 26 noyabr 1985-ci ildən 25 oktyabr 1989-cu ilədək Pedaqoji məktəbdə ana dili və ədəbiyyat mūəllimi kimi  fəaliyyətini davam  etdirmişdir.
 • 26 dekabr 1989-cu ildən 06 noyabr 1992-ci ilədək  H.Zərdabi adına KDPİ-nin (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrasında laborant vəzifəsində çalışmışdır.
 • 1993-cū ildən 2000-ci ilə qədər Gəncə Məişət Xidməti Kollecində ədəbiyyat mūəllimi kimi pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir.
 • 2000-ci ildən hal-hazıradək Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan və dūnya ədəbiyyatı kafedrasında mūəllim, baş mūəllim, dosent əvəzi, dosent  vəzifəsində bu gūn də fəaliyyətini davam etdirir.

TƏDQİQATSAHƏSİ:

 • Mūasir Azərbaycan ədəbiyyatı.
 • Ən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.
 • Çağdaş Azərbaycan poeziyasının görkəmli nūmayəndəsi, tanınmış ictimai-siyasi xadim, təkrarsız sənətkar Cabir Novruzun yaradıcılıq yolunun təhlili.
 • Şairin ədəbi-bədii irsinin sanbalı, siqləti, mövzuları, əsərlərinin janr rəngarəngliyi.
 • İnsan və zaman konsepsiyasına yanaşma tərzi.
 • C.Novruzun ədəbi mūhiti. Mūasirlərilə sıx vəhdətdə araşdırılaraq obyektiv dəyərləndirilməsi. Yaradıcılıq təkamūlūnūn nəzərdən keçirilməsi.

ELMİ ƏSƏRLƏRİ:

Respublikanın nüfuzlu elmi jurnallarında 40-dan artıq elmi məqaləsi dərc olunmuşdur.

1.”Cabir Novruzun yaradıcılıq yolu” adlı elmi monoqrafiya. Elmi redaktoru: akademik Bəkir Nəbiyev, Bakı, “Qarabağ” nəşriyyatı, 2010, 152 səh.

2.Cabir Novruzun yaradıcılığı (Dərs vəsaiti) Gəncə, “Star” çap evi 2019, 127 səh.

3.Ənənəvi mövzulara yeni mūnasibət  Filologiya məsələləri, Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2018

4.Rəsul Rzanın yaradıcılığında Vətən mövzusu. Filologiya məsələləri, Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2018 .

5.Əli Kərimin poeziyasında novatorluq. Filologiya məsələləri, № 7, Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2021, səh.192-202

6.Rəsul Rzanın yaradıcılığında dūnya, həyat, kainat və təbiət mövzusu. Filologiya məsələləri, №5, Bakı,  “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2021, səh.286-293

6.Rəsul Rza  poeziyasında lirik qəhrəman və onun mənəvi keyfiyyətləri. Filologiya məsələləri, №8, Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2022, səh.292-300

7.Mūasir təhsil sistemində bədii ədəbiyyatın rolu. Filologiya məsələləri, № 8, Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2022, səh.244-252

8.Hūseyn Cavidin dramlarında qadın- qəhrəmanlıq idealı kimi. Filologiya məsələləri, № 19, Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2018, səh.238-242

9.Azərbaycançılıq ideyasının inkişafında Mirzə Kazımbəyin rolu. Filologiya məsələləri, N13, Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2022, səh.306-313

10.İsmayıl Şıxlı yaradıcılığının milli-mənəvi qaynaqları. Filologiya məsələləri, № 7, Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2023, səh.147-154

11.Cūmhuriyyət dövrūndə mətbuat. Gənc alimlərin III Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 17-18 oktyabr 2018, Gəncə- səh.256-258

 RESPUBLİKA VƏ BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

 1. Azərbaycan Respublikasında keçirilmiş Beynəlxalq və Respublika Elmi konfranslarında iştirak etmişdir.
 2. Cūmhuriyyət dövrūndə mətbuat. Gənc alimlərin III Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Gəncə, 17-18 oktyabr 2018, səh.256-258
 3. DahiAzərbaycan şairiNizamiGəncəvinin 880 illikyubileyinə həsrolunmuş BeynəlxalqElmi Konfrans. Nizami yaradıcılığında ūmumbəşəri humanist ideyalar. Konfrans materialları. 12-13 noyabr .Gəncə-2021, 241s. səh.92-96
 4. Ūmummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans. I hissə. “Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi-Heydər Əliyev”. Gəncə-2023, 05-06 may, 199 s. səh.40-43

 QİVAMİ NİYAZİ OĞLU QAZIYEV

This image has an empty alt attribute; its file name is image-10.png

 QİVAMİ NİYAZİ OĞLU QAZIYEV

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 11.08.1956 – ci ildə  Goranboy rayonunun Dəliməmmədli qəsəbəsində  anadan olub.
 • 1973 – cü ildə  Bərdə rayonu Yeni Əyricə kənd  orta  məktəbini  bitirib.

TƏHSİLİ. ELMİ  DƏRƏCƏ  VƏ ELMİ ADLARI.

 • 1974–cü ildə H.Zərdabi adına KDPİ-nin (indiki Gəncə Dövlət Universiteti)  Azərbaycan dili və ədəbiyyat  fakültəsinə daxil olmuş,
 • 1978–ci ildə həmin İnstitutun  bitirmişdir.
 • 1992-ci  ildə  Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasına dissertant qəbul olunmuşdur.
 • 2011-ci ildə Filologiya  üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.
 • 2018-ci ildə Dosent elmi adı almışdır

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1978 – ci ildə  Bərdə rayonu Yeni Əyricə kənd  orta  məktəbində müəllim  kimi fəaliyyətə başlamışdır
 • 1992-ci  ildə  Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasına dissertant qəbul olunmuşdur.
 • 2001-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında kabinə müdiri, müəllim, baş müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir.
 • Hal-hazırda Gəncə  Dövlət Universitetində  Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında dosent əvəzi vəzifəsində çalışır.

TƏLTİFLƏRİ

 • 2015-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
 • 2019-cu ildən Azərbaycan Respublikası Prezident Təqaüdçüsüdür

FƏNN PROQRAMLARI

 • S.f.Mədəniyyətşünaslıq fənnindən proqram (həmmüəllif) tərtib etmiş və  qrif alınmışdır.
 • Gəncə ədəbi mühiti (1900-1930- cu illər) adlı monoqrafiyası çapdan çıxmışdır.
 • “Görkəmli yazıçı Mir Cəlal Paşayevin həyatı, yaradıcılığı  və əmək fəaliyyətinin orta məktəblərdə tədrisi təcrübəsi”  adlı  dərs vəsaiti çapdan çıxmışdır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı.

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 • 19-dan çox elmi məqalənin müəllifidir.

HƏMİD  CAMAL  OĞLU  ABBASOV 

HƏMİD  CAMAL  OĞLU  ABBASOV 

Filolofiya  üzrə  fəlsəfə  doktoru, baş müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1953-cü  il noyabrın 30-da  Azərbaycan Respublikasının Xanlar  rayonunun Lüksemburq kəndində  anadan olmuşdur.
 • 1960-1970-ci illərdə  Xanlar  rayonu Qırmızı Samux  kənd  orta məktəbində təhsil almışdır

TƏHSİLİ  VƏ  ELMİ DƏRƏCƏSİ

 • 1974-cü ilə M.F.Axundov adına Azərbaycan Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunu  bitirmişdir
 • 2019-cu  ildə  “Fransız  maarifçilik  ədəbiyyatı  və  Şərq”  mövzusuna  dissertasiya işini müdafiə  edərək  Filologiya  üzrə  fəlsəfə  doktoru  elmi  dərəcəsi  almışdır

ƏMƏK   FƏALİYYƏTİ

 • 1974-cü  ildə Gədəbəy  rayonu  Düzyurd kəndində  müəllim
 • 1975-2019-cu illərdə  Samux  rayonu  Lüksemburq  kənd  orta  məktəbində  müəllim
 • 2008-ci ilin yanvar ayından GDU-nun Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında baş müəllim işləyir

TƏLTİFLƏRİ

 • 1979 –cu  il Sov.İKP MK,SSRİ  Nazirlər Sovetinin Təşəkkürnaməsi
 • 2018-ci  il  “Qabaqcıl  Təhsil  İşçisi”  fəxri  adı

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Azərbaycan  və  Fransa  maarifçilik ədəbiyyatı

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

120-dən çox elmi əsərin, o cümlədən “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda soyqırım” (Bakı “Agah” 2001), “Difai partiyası: yaranması və fəaliyyəti” (Bakı “Nurlan” 2006), “Kaqankat (Kalankatuk) şəhərinintarixi-arxeoloji oçerki” (Bakı “Elm və təhsil” 2013), “Ağdərə IV-XIII əsrlərdə (tarixi-arxeoloji tədqiqat)” (Bakı “Elm və təhsil” 2014), “Gəncə şəhəri müstəqillik dövründə” (Bakı “Elm və təhsil” 2014), “Tərtərçay vadisi IV-XIII əsrlərdə (tarixi-arxeoloji tədqiqat)” (Bakı “Elm və təhsil” 2018) adlı kitab, dərs vəsaiti və monoqrafiyaların müəllifidir. Hal-hazırda “Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin III-VIII əsrlər abidələrininin tarixi-arxeoloji tədqiqi” mövzusunda tarix üzrə elmlər doktoru dissertasiyasını bitirmişdir. “Qarabağın ilk orta əsr şəhərləri” adlı monoqrafiyası çapa hazırlanmışdır.

BEYNALXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

Azərbaycan Respublikasında, eləcə də ölkə hüdudlarından kənarda keçirilmiş bir sıra beynəlxalq və respublika elmi konfranslarda iştirak etmişdir

AYNUR VƏLİCAN QIZI NOVRUZOVA

This image has an empty alt attribute; its file name is image-9.png

 AYNUR VƏLİCAN QIZI NOVRUZOVA

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

QISABİOQRAFİKMƏLUMAT

 • 30 avqust 1975-ci ildə Kürdəmir rayonunda anadan olmuşdur.
 • Ailəlidir.
 • 2005-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

TƏHSİLİ və ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

 • 1992-ci ildə  Gəncə şəhəri, Ə.Cavad adına 2 saylı orta  məktəbi bitirib.
 • 1998-ci illərdə Gəncə Dövlət Universiteti Tarix-dil-ədəbiyyat fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisasını bitirib.
 • 2003-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetində 5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə disesertanturanı bitirib.
 • 2019-cu ildə Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1994-1998-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində  rektorun katibəsi ;
 • 1998-2001-ci illər arasında Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi hissəsində elmi-tədqiqat və elm-pedaqoji kadrların hazırlanması işi üzrə inspektor ;
 • 2001-2005-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında baş laborant ;
 • 2005-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında müəllim ;
 • 2008-2012-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsindətərbiyə işləri üzrə dekan müavini;
 • 2010-cu ildən hal-hazıra qədər Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının  baş müəllimidir.

TƏLTİFLƏRİ

•  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının 10 iyun 2010-cu il tarixli 1716 saylı qərarı ilə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında və səmərəli pedaqoji fəaliyyətinə görə “Fəxri Fərman”la təltif edilmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

•   Uşaq ədəbiyyatı

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 • 60-dan çox elmi əsərin, o cümlədən, üç fənn proqramının (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı,Uşaq ədəbiyyatı, Dünya ədəbiyyatı (Şərq ədəbiyyatı) (Gəncə,2011) və “Azərbaycan uşaq nəsrinin inkişaf mərhələləri”(Gəncə,2021) adlı monoqrafiyanın müəllifidir.

BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ  KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

 • Azərbaycan Demokratik Respublikası Milli azadlığa  aparan yollar 90 il. Elmi  praktik konfrans. Gəncə, 2008
 • Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli lider  H.Əliyevin anadan   olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş II  Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı –  Gəncə, 2011
 • Doktorant və gənc tədqiqatçıların XVI Respublika elmi konfransı. Bakı, 2012
 • Filologiyanın aktual  problemləri:Axtarışlar və perspektivlər. Respublika elmi konfransının materialları. Sumqayıt, 2012
 • Nizami Gəncəvinin 870 illiyinə həsr olunmuş konfrans.GDU,2012
 • Doktorant və gənc tədqiqatçıların XVII Respublika elmi konfransı. Bakı,2013
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik  konfrans. 6-7 may 2013-cü il. II  hissə. Gəncə, 2013
 • Məhsəti Gəncəvinin yaradıcılığının 900 illiyi ilə əlaqədar elmi-praktik konfrans. Gəncə Dövlət Universiteti, 2013
 • Ümummilli lider H.Əliyevin anadan  olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfrans. 5-7 may, Bakı,2015
 • ”Ulu öndər Heydər Əliyev irsində Multutikultural və tolerant dəyərlər”. Beynəlxalq Elmi Konfrans. 3-5 may Bakı,2016
 • Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XX Respublika elmi konfransı.

         24-25 may.Bakı, 2016

 • Gənc alimlərin I Beynəlxalq Elmi Konfransı.17-18 oktyabr, Gəncə, 2016
 • Gənc alimlərin II Beynəlxalq elmi konfransı. Gəncə, 2017, 26-27 oktyabr
 • IV.Uluslararası çocuk ve gençlik edebiyatı sempozyumu. Türkiye, İstanbul, 2017
 • Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr          olunmuş Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri IX Beynəlxalq Elmi konfrans. Bakı, 2018, 3-4 may
 • Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Mədəniyyətlər-arası dialoqda bədii ədəbiyyatın rolu” Beynəlxalq Elmi Konfrans. 04-05 dekabr 2018
 • Gənc alimlərin III beynəlxalq elmi konfransı.17-18 oktyabr 2018-ci il
 • Seyid Əzim  Şirvaninin anadan olmasının 185 illik yubileyinə həsr olunmuş VII  Beynəlxalq elmi  konfrans  “Şəxsiyyət  və cəmiyyət: qarşılıqlı  əlaqə  problemləri”, 25 sentyabr 2020, Ardahan-Türkiyə
 • VI. Beynəlxalq Uşaq ədəbiyyatı sempozyumu.Bakı,18-19 oktyabr,2019
 • VII. Beynəlxalq Uşaq ədəbiyyatı sempozyumu.23-24 ekim 2020, İstanbul
 • Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş X Beynəlxalq Elmi konfrans. 23 yanvar 2021. Stokolm, İsveç
 • II. Uluslararası Dünya Çoçuk Konferansı. 21-23 mayıs 2021. Lefkoşa-Kipr
 • I Türkoloji Qurultayın 95 illik yubileyinə həsr edilmiş “Türk dillərinin və

         ədəbiyyatının tədqiqi və tədrisinin aktual problemləri”mövzusunda         

         beynəlxalq elmi konfrans.20-21 may 2021

 • Qarabag: Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Modern Araştırmalar

         konqresi. Bakı, 17-19 iyun 2021

 • Uluslararası Sosial Bilimler Konferansı.Kipr, may 17-18, 2021
 • 8.Beynəlxalq Uşaq ədəbiyyatı sempozyumu.22-23 oktyabr 2021, İstanbul
 • II. Uluslararası Dünya Çoçuk Konferansı. 21-23 mayıs 2022. Antalya, Türkiyə
 • Uluslararası Sosial Bilimler Konferansı.Kipr, may 7-8, 2022
 • Uluslararası Sosial Bilimler Konferansı. Kosova, 29-30 haziran 2022
 • XV Uluslararası Sosial Bilimler Konferansı. Litva, 25-26 şubat, 2023
 • 4th İSPEC İnternational Congress on Contemporary Scientific Research, November 14-15, 2023 / Ganja, Azerbaijan

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • XIX əsrin sonu – XX əsrin I rübündə yaranan Azərbaycan uşaq nəsrində dünya  ədəbiyyatı ənənələri.Azərbaycan Dillər Universiteti,Dil və Ədəbiyyat, cild 8, Bakı, 2017,  № 1
 • Dünya uşaq ədəbiyyatı ilə əlaqələrin genişləndirilməsi və Azərbaycan uşaq          nəsrində novator keyfiyyətlərin yaranması (1920-50-ci illər).Elmi Xəbərlər. Gəncə, 2017, № 1
 • Əbdürrəhim bəy Talibovun maarifçi romanlarinin azərbaycan uşaq nəsrində yeri və əhəmiyyəti Türkiye Cumhuriyeti. Yeni türk edebiyatı araştırmaları dergisi. Dergi Park, 21 sayı, Ocak-Haziran 2019
 •  Azərbaycan uşaq nəsrinin inkişafında ədəbi əlaqələrin və bədii tərcümənin  rolu (1960-80-ci illər). Elmi Xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət  elmləri  seriyası.Gəncə, 2020

YEGANƏ SABİR QIZI HÜSEYNOVA

This image has an empty alt attribute; its file name is image-4.png

YEGANƏ SABİR QIZI HÜSEYNOVA

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1965-ci il noyabrın 25-də anadan olmuşdur.
 • 1971-ci ildə məktəbin birinci sinfinə daxil olmuş və 1981-ci ildə orta məktəbi əla qiymətlərlə başa vurmuşdur.

TƏHSİLİ və ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

 • 1985-ci ildə Həsən bəy Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fakultəsinə daxil olmuş, 1990 cı ildə Gəncə Dövlət Pedoqoji İnstitunun Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1992-1996- cı illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Doktorantura şöbəsində qiyabi təhsil almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1990-cı ildə təhsil aldığı universitetin “Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikası” kafedrasında lobarant, Baş lobarant vəzifələrində çalışmışdır.
 • 1995- 2000-ci illərdə saathesabı dərslər aparmışdır.
 • 2000-2003-cü illərdə müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir.
 • 2003- cü ildən Baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır

TƏLTİFLƏRİ       

 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universitetinin Təhsildə, ictimai işlərdə səmərəli fəaliyyətinə görə “Fəxri Fərman” la təltif edilmişdir.
 • “Qafqaz-Media” İB-nin təsis etdiyi “HEYDƏR ZİRVƏSİ” diplomu ilə təltif olunmuşdur.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı
 • Bəxtiyar Vahabzadənin poemaları

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 • 100-dən çox elmi əsərin müəllifidir. O cümlədən “Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığının orta məktəbdə tədrisi məsələləri” (Bakı, Elm və təhsil, 2019)
 • “XIX əsr Azərbaycanda ədəbiyyatı” (Çap evi, Gəncə 2023)
 • “Bəxtiyar Vahabzadənin poemaları” (Çap evi, Gəncə 2023)adlı monoqrafiyası nəşr olunmuşdur.

Həmçinin aşağıdakı fənn proqramlrı Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi və Gəncə Dövlət Universiteti Elmi Şurasının qərarı ilə təsdiq olunmuş və nəşr edilmişdir

 • Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi -3, (2012)
 • Azərbaycan maarifçilik ədəbiyyatı (2019)
 • XIX Əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi  (2023)
 • Ölkə ədəbiyyatı tarixi -3 (2023)

BEYNALXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

Azərbaycan Respublikasında, eləcə də ölkə hüdudlarından kənarda keçirilmiş onlarla beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında iştirak etmiş, sertifikat və təşəkkürnamələrlə təltif edilmişdir

KAFİYƏ RƏŞİD QIZI MUSAYEVA

This image has an empty alt attribute; its file name is image-5.png

 KAFİYƏ RƏŞİD QIZI MUSAYEVA

 baş müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 09.11.1971 – cü ildə  Gədəbəy rayonunun  Zəhmət kəndində  anadan olub.
 • 1989 – cu ildə  Göy-göl rayonu 3  saylı orta  məktəbi bitirib.

TƏHSİLİ. ELMİ  DƏRƏCƏ  VƏ ELMİ ADLARI

 • 1996 – cı ildə Gəncə Dövlət  Universitetinin  Filologiya  fakültəsini  bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALIYYƏTİ

 • 1996 – ci ildə  Gədəbəy rayonu  Zəhmət kənd orta  məktəbində müəllim.
 • 1999-2002-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin aspirantura şöbəsində təhsil alıb.
 • 2002 – cü  ildən  bu günə qədər  Gəncə  Dövlət Universitetində  baş müəllim işləyir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Erkən və orta əsrlər Avropa ədəbiyyatı. (qrifli) – fənn proqramı
 • Qədim dövr dünya ədəbiyyatı tarixi.(Antik dövr) (qrifli) – fənn proqramı
 • Azərbaycan ədəbi-tənqid tarixi. (qrifli) – fənn proqramı

  SEÇİLMİŞ ELMİ  ƏSƏRLƏRİ.

Son 5 ildə 16-dan çox elmi əsərin, o cümlədən “Məmməd Cəfər və ədəbi tənqidimiz”, “Məmməd Cəfərin romantika haqqında  düşüncələri”, “Məmməd Cəfər və romantizm”, “Məmməd Cəfərin Füzuli haqqında düşüncələri”, “Məmməd Cəfərin ədəbi-tənqidi görüşlərində dünya  ədəbiyyatı”, “30-40-cı illər Azərbaycan ədəbiyyatı və ədəbi tənqid, Bərpa dövründə ədəbiyyat və ədəbi tənqid” və s. olmuşdur.

 PƏRVANƏ ELMAR QIZI QULİYEVA

This image has an empty alt attribute; its file name is image-6.png

b\m PƏRVANƏ ELMAR QIZI QULİYEVA

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 15.08.1973 – cü ildə  Gəncə şəhərində  anadan olub.
 • 1990 – cı ildə  Gəncə şəhəri 28  saylı orta  məktəbi bitirib.

TƏHSİLİ. ELMİ  DƏRƏCƏ  VƏ ELMİ ADLARI

 • 1995 – cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini  fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALIYYƏTİ

 • 1995-ci ildən 1997-ci ilə qədər Gəncə şəhər Yüngül Sənaye texnikumunda müəllim işləmişdir
 • 1997-ci ildən 2000-ci ilə qədər Gəncə Texniki Kollecində müəllim işləmişdir
 • 2000-ci ildən 2003-cü ilə qədər Gəncə şəhər M.C.Paşayev adına orta məktəbdə müəllim işləmişdir
 • 2003 – cü  ildən  bu günə qədər  Gəncə  Dövlət Universitetinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında  baş müəllim işləyir.

SEÇİLMİŞ ELMİ  ƏSƏRLƏRİ.

22 elmi məqalənin, “Azərbaycan ədəbiyyatı və Rəsul Rza dünyası”, “Sabir ədəbi məktəbi və ictimai-siyasi lirika məsələsi”, “Ana” dramındaH.Cavidinqəhrəmanlıqidealı”, “Şifahi xalq ədəbiyyatında aşıq şeiri şəkilləri”, “M.S.Ordubadi “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin nümayəndələrindən biri kimi”, “Elm və mədəniyyət tarixində xidmətləri olan (Ü. Hacıbəyov, S.Vurğun, M.Arif) şəxsiyyətlərin yaradıcılıqları haqqında”, “Atalar sözü və məsəllərdə mifoloji izlər”, “İ.Əfəndiyevin dramlarında lirik qəhrəman problemi”, “H.Cavid-qadın azadlığının əzəli carçılarından biri kimi”, “Cahandar ağa obrazı ədəbiyyatımızın şah obrazlarından biri kimi”, “İmadəddin Nəsimi söz sənətinin böyük ustadlarından biri kimi”, “M.Ə.Rəsulzadənin millət və milliyyət anlayışlarıyla bağlı görüşləri”, “Şuşa – tariximizin mədəniyyət beşiyi”, “Milli qürur və iftixar mənbəyimiz – Heydər Əliyev!”, həmçinin Ədəbiyyatşünaslığa giriş (Həmmüəllif)- (qrifli) fənn proqramının müəllifidir

BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARINDA İŞTİRAKI

 • 4th İSPEC İnternational Congress on Contemporary Scientific Research, November 14-15, 2023 / Ganja, Azerbaijan

 AYGÜN MƏDƏT QIZI ƏHMƏDOVA

This image has an empty alt attribute; its file name is image-7.png

  AYGÜN MƏDƏT QIZI ƏHMƏDOVA

baş müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 17.01.1979 – cu  ildə  Ağdaş  rayonunun Ləki  qəsəbəsində  anadan olub.
 • 1996 – ci ildə  Ağdaş  rayonunun Ləki  qəsəbəsində 6 saylı orta məktəbi bitirib.

TƏHSİLİ. ELMİ  DƏRƏCƏ  VƏ ELMİ ADLARI

 • 2001 – ci  ildə Gəncə Dövlət  Universitetinin  Filologiya  fakültəsini bakalavr pilləsi üzrə bitirmişdir.
 • 2003-cü ildə Gəncə Dövlət  Universitetinin  magistratura şöbəsini bitirmişdir.
 • 2012-ci ildən Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında baş müəllim işləyir.
 • 2012-2013-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin dissertantura şöbəsinə daxil olub.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2003-cü ildən 2012-ci ilə qədər Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında  müəllim işləmişdir.
 • Hal-hazırda Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında baş müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

“Mirzə Məhəmməd Axundovun həyatı və yaradıcılıq yolu” adlı dissertasiya mövzusu üzərində çalışır. Hal-hazırda müdafiə ərəfəsindədir. 11 elmi məqalənin müəllifidir.

KÖNÜL VAQİF QIZI MƏMMƏDOVA

This image has an empty alt attribute; its file name is image-8.png

KÖNÜL VAQİF QIZI MƏMMƏDOVA

baş müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 02.10.1977 – ci ildə  Ermənistan Respublikası Krasnıselo rayonunda anadan olub.
 • 1994 – cü  ildə  Gəncə  şəhəri 37 saylı  orta  məktəbi bitirib.

TƏHSİLİ. ELMİ  DƏRƏCƏ  VƏ ELMİ ADLARI

 • 1998 – ci ildə Gəncə Dövlət  Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat fakültəsini bakalavr pilləsi üzrə  bitirmişdir.
 • 2000 – ci ildə həmin ixtisasın magistratura pilləsini fərqlənmə  diplomu ilə bitirmişdir
 • 2017-ci ildə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutuna dissertant kimi qəbul olunmuşdur

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2001-ci ildən  Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Cəfər Cabbarlı və mətbuat adlı disertasiya işi üzərində çalışır

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Cəfər Cabbarlı mühacirət mətbuatında. Kipr Elm Universiteti. Beynəlxalq elmi konfrans. 17-18 sentyabr 2021
 • Həmçinin bir sıra Respublika və beynəlxalq elmi konfrans və simpoziumlarda iştirak etmişdir

SEÇİLMİŞ ELMİ  ƏSƏRLƏRİ

 • C.Cabbarlının “Babayi-Əmir” jurnalında fəaliyyəti. Məqalə.Filologiya məsələləri, №1 Bakı, 2018
 • Cabbarlı idealı, Məqalə.Filologiya məsələləri № 12, Bakı, 2018
 • C.Cabbarlı poeziyası cumhuriyyət dövrü mətbuatında, Məqalə. BDU. Beynəlxalq konfrans materialları, 21-23 may, 2018
 • Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında nəsr. Məqalə. GDU. Konfrans materialları, 17-18 oktyabr, II hissə, Gəncə, 2018
 • C.Cabbarlının ədəbi tənqidində aktyor sənəti (milli mətbuat materialları əsasında), Məqalə, Filologiya məsələləri, Bakı, № 13, 2019
 • C.Cabbarlının teatr düşüncələri (Cümhuriyyətəqədərki dövrü mətbuatın materialları əsasında). Məqalə, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı jurnalı, № 2, Bakı, 2019
 • Cəfər Cabbarlı mühacirət mətbuatında. Məqalə. Kipr Elm Universiteti. Beynəlxalq elmi konfrans. 17-18 sentyabr 2021

 AYTƏN  MUSA QIZI MUŞKİYEVA

This image has an empty alt attribute; its file name is image-11.png

   AYTƏN  MUSA QIZI MUŞKİYEVA

baş müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT.

 • 21.02.1982 – ci ildə  Gəncə şəhərində  anadan olub.
 • 1998 – ci  ildə  Gəncə  şəhəri 31 saylı  orta  məktəbi bitirib.

TƏHSİLİ. ELMİ  DƏRƏCƏ  VƏ ELMİ ADLARI.

 • 2002-ci il, Gəncə Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə) fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2004-cü il, Gəncə Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində təhsilin magistratura səviyyəsini Xarici ölkə xalqları ədəbiyyatı ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib, magistr dərəcəsi almışdır.
 • 2017-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinə dissertant qəbul olunmuşdur

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2004 – cü ildən Azərbaycan
 • Hal-hazırda Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında baş müəllim işləyir.

   SEÇİLMİŞ ELMİ  ƏSƏRLƏRİ.

Ümumilikdə 10 məqaləsi  çapdan çıxmışdır.

QƏRİBƏ YƏHYA QIZI XƏLİLOV

This image has an empty alt attribute; its file name is image-12.png

 QƏRİBƏ YƏHYA QIZI XƏLİLOVA

Müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 08.06.1977 – ci ildə  Samux rayonu Sərkar kəndində  anadan olub.
 • 1994 – cü  ildə  Sərkar kənd orta məktəbi  bitirib.

TƏHSİLİ. ELMİ  DƏRƏCƏ  VƏ ELMİ ADLARI.

 • 2001-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin KDPİ-nin (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) Tarix-Dil ədəbiyyat fakültəsinin Dil-ədəbiyyatı ixtisasını bitirmişdir.
 • 2003-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin magistratura səviyyəsini Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib, magistr dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

 • 2003 – cü ildə Azərbaycan dili kafedrasında laborant vəzifəsində çalışmışdır
 • 2014-cü ildən  Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır

   SEÇİLMİŞ ELMİ  ƏSƏRLƏRİ:

“İnsanın şəxsiyyət kimi formalaşmasında Cavid yaradıcılığının  yeri və  rolu”, “Rəsul Rzanın şeirlərindəki ahəngdarlıq”, “Cəlil Məmmədquluzadənin ədəbi-ictimai fikir tarixində yeri”

Ümumilikdə 10 məqaləsi  çapdan çıxmışdır.

GÜLNAR SƏFDƏR QIZI HÜSEYNOVA

This image has an empty alt attribute; its file name is image-13.png

 GÜLNAR SƏFDƏR QIZI HÜSEYNOVA

müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1987-ci il fevralın 26-da Gəncə şəhərində anadan olmuşdur
 • 2005-ci ildə  K.D.Uşinski adına 29 saylı orta məktəbi bitirmişdir

TƏHSİL VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2006-2010-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya fakultəsində təhsil almışdır.
 • 2010-2012-ci illərdə Lənkəran Dövlət Universitetinin magistr pilləsində təhsil almışdır.
 • Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının “Azərbaycan ədəbiyyatı” ixtisası üzrə dissertantıdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2013-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetində rektor köməkçisi kimi fəaliyyətə başlamışdır.
 • 2014-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.
 • Bakalavr pilləsində Uşaq ədəbiyyatı, Ölkə ədəbiyyatı, Mədəniyyətşünaslıq, Azərbaycan ədəbiyyatında intibah kimi fənləri tədris edir.

BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARINDA İŞTİRAKI

 • 2016-cı ildə Qafqaz Universitetində Azərbaycan xalqının Ümum­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­milli Lideri Heydər Əli­yevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransında iştiraka görə sertifikat almışdır.
 • 22-23 dekabr 2017-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Lənkəran Dövlət Universitetinin təşkilatçılığı ilə keçirilmiş “Müasir dünyada inteqrasiya və elmin aktual problemləri” mövzusunda  Respublika Elmi Konfransında məruzə etdiyinə görə sertifikat almışdır.
 • 23-24 oktyabr 2018-ci il tarixdə “Müasir Azərbaycandan tarixi Şirvanşahlar dövlətinə səyahət” adlı beynəlxalq elmi konfransda məruzə etdiyinə görə sertfikat almışdır.
 • 2019-cu ildə Ümummilli lider Heydər Əli­yevin anadan olmasının 96-cı il dönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların II Respublika Elmi-praktik Konfransında iştiraka görə sertifikat almışdır.
 • 14 məqalənin müəllifidir.

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

1. “Yazıçı- tərcüməçi Cahanbaxş və XX əsr Gəncə ədəbi mühiti”. Filologiya məsələləri. Bakı 2015

2.“Yazıçı-dramaturq Altay Məmmədovun XX əsr Gəncə ədəbi-mədəni mühitində yeri”- Gənc tədqiqatçıların IV beynəlxalq elmi konfransı. Bakı-2016.

3. “XX əsrin 60-70-ci illərində Gəncə ədəbi mühiti”- Gənc alimlərin  I beynəlxalq elmi konfransı. Gəncə-2016

  4. “Altay Məmmədov nəsrinin mövzu dairəsi”- Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri . Bakı-2017                         

  5. “Altay Məmmədov yaradıcılığında folklor”. Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi konfransı Gəncə – 2017

 6.“Gəncə ədəbi mühitinin 1960-2000-ci illər dövri nümayəndələrinin yaradıcılığına dair”. Lənkəran-2017

7. Науковı записки- Тернопiль- 2017

 8. Лıтература в контекстı культури- Киiв -2018

  9.“XX əsrin 80-90-cı illərində Gəncə ədəbi mühitində Sahib İbrahimli dramaturgiyası” Gənc alimlərin beynəlxalq elmi konfransı. Bakı-2018

 10. “Sahib İbrahimli yaradıcılığının mövzu dairəsi” – Gənc tədqiqatçıların II respublika elmi-praktik konfransının materialları – Bakı 2019

 11. “Xəzangül poeziyasının mövzu dairəsi”. Gənc alimlərin IV respublika elmi-praktik konfransı – Gəncə -2019

12. “Fəridə Əliyarbəyli yaradıcılığında Gəncə”- Dil və ədəbiyyat Beynəlxalq elmi nəzəri jurnal, Bakı-2019

13. “Gülab nəfəsli hekyələr” AMEA M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri, Bakı-2021 14.Ganja literary environment: from the past to the present (Gəncə ədəbi mühiti keçmişdən bu günə) – 6th ASİA PACİFİC İnternational Modern Sciences Congress – 2021

AYGÜN AZADİL QIZI YUSUBOVA  

This image has an empty alt attribute; its file name is image-14.png

AYGÜN AZADİL QIZI YUSUBOVA       

MüəllimQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 19 Sentyabr 1991-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub.
 • 1999-2009-cu illərdə Samux rayonu Nizami Gəncəvi adına Sərkar kənd tam orta məktəbində təhsil almışdır.                                                                              

TƏHSİL və ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

 • 2009-2014-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası üzrə bakalavr səviyyəsində təhsil almışdır. 2014-2016-cı illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə magistr səviyyəsini bitirmişdir. 2023-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə doktorantura pilləsinə qəbul olmuşdur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2019-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında müəllim işləyir.

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 1. “Mirzə Şəfi Vazeh yaradıcılığının musiqi ilə vəhdəti” GDU. Tələbə və magistrantların elmi konfransının materialları, II hissə, 2009
 2. “Mikayıl Müşfiqin “Tar” şeirinə dair araşdırmalar”GDU. Elmi  xəbərlər, №1, 2021
 3. “Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin folklorşünaslıqla bağlı araşdırmaları” Bakı, Filologiya məsələləri, № 7, Bakı, 2021
 4. “Abdulla Şaiqin həyat və yaradıcılığına dair maraqlı məqamlar” GDU. Elmi  xəbərlər,
 5. “Məmməd Əmin Rəsulzadənin  yaradıcılığında sosial-fəlsəfi problemlər”, Filologiya məsələləri, Bakı, 2022
 6. “İncinmiş Şuşa incisi” Gəncə, Gənc alim və tədqiqatçıların Beynəlxalq konfransının materialları, 02-03 dekabr, 2022
 7. “Cəlil Məmmədquluzadə dramaturgiyasının özünəməxsusluğu” . Filologiya məsələləri, nömrə 6, Bakı- 2023

VÜSAL VAQİF OĞLU İSGƏNDƏROV

This image has an empty alt attribute; its file name is image-15.png

VÜSAL VAQİF OĞLU İSGƏNDƏROV

müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 15.03.1983 – ci ildə  Kəlbəcər rayonu Comərd kəndində  anadan olub.
 • 2000 – ci  ildə  Kəlbəcər rayonu 30 saylı orta məktəbi  bitirib.

TƏHSİLİ. ELMİ  DƏRƏCƏ  VƏ ELMİ ADLARI.

 • 2000-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisasını bitirmişdir.
 • 2006-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin magistratura səviyyəsini Dünya ədəbiyyatı ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib, magistr dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2004 – cü ildən  Kəlbəcər rayonu 55 saylı orta məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi vəzifəsində çalışmışdır
 • 2018-ci ildən  Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır

TƏLTİFLƏRİ

 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri fərmanı

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Klassik ədəbiyyat və Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

   SEÇİLMİŞ ELMİ  ƏSƏRLƏRİ

Ümumilikdə 7 məqaləsi  çapdan çıxmışdır.

BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARINDA İŞTİRAKI

 • 4th İSPEC İnternational Congress on Contemporary Scientific Research, November 14-15, 2023 / Ganja, Azerbaijan

AZƏRBAYCAN VƏ DÜNYA ƏDƏBİYYATI KAFEDRASININ TƏDRİS-KÖMƏKÇİ HEYƏTİ

Xatirə Məmməd qızı  Məhərrəmova

This image has an empty alt attribute; its file name is image-16.png

Xatirə Məmməd qızı  Məhərrəmova

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 14.03.1968 – ci ildə  Goranboy ray. Qarasuçu kəndində  anadan olub.
 • 1985 – ci ildə  Goranboy ray. Hazırəhmədli kənd orta  məktəbi bitirib.

TƏHSİLİ. ELMİ  DƏRƏCƏ  VƏ ELMİ ADLARI

 • 1986–ci ildə H.Zərdabi adına KDPİ-nin (indiki Gəncə Dövlət Universiteti)  Azərbaycan dili və ədəbiyyat  fakültəsinə daxil olmuş
 • 1991–ci ildə həmin İnstitutun Azərbaycan dili və ədəbiyyat  fakültəsini bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1987- 1993- cü ilədək Goranboy r. Qarasuçu kənd orta  məktəbində Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
 • 1993-2000- ci ilədək Goranboy ray. Dəliməmmədli şəhərində  Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
 • 2003-cü ildən  bugünədək Gəncə Dövlət Universitetində böyük laborant vəzifəsində işləyir

TƏLTİFLƏRİ

 • Gəncə Dövlət Universitetində 24 dekabr 2018-ci il tarixli 2/189 saylı əmri ilə Fəxri Fərmanla təltif olunub
 • Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfransında iştiraka görə sertifikat , 4-5 may 2023

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Azərbaycan ədəbiyyatı

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 • “Xalq qəhrəmanı Dəli Alı  haqqında” “Elmi xəbərlər”,   2005, №2
 • “Əli Nəzmi yaradıcılığında Vətən mövzusu” “Elmi xəbərlər”,   2008, №2
 • “XII əsr Azərbaycan İntibahı ədəbiyyatı nümunələri əlyazmalarda”AMEA əlyazmalar institutu 2018, №1 (6)
 • “Azadlıq mübarizəsinin qəhrəmanlarından -Dəli Alı” AMEA əlyazmalar institute 2018, 13 iyun
 • Heydər Əliyev-Azərbaycan dilçiliyi və ədəbiyyatı, Bakı Salvyan Universiteti, Beynəlxalq konfrans 2023, 4-5 may
 • YAP

BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARINDA İŞTİRAKI

 • “XII əsr Azərbaycan İntibahı ədəbiyyatı nümunələri əlyazmalarda” AMEA Əlyazmalar Institutu 2018, №1 (6)
 • “Azadlıq mübarizəsinin qəhrəmanlarından -Dəli Alı” AMEA əlyazmalar institute 2018, 13 iyun
 • Heydər Əliyev-Azərbaycan dilçiliyi və ədəbiyyatı, Bakı Salvyan Universiteti, Beynəlxalq konfrans 2023, 4-5 may

GÜNAY MÜZƏFFƏR QIZI  İSMAYILOVA

This image has an empty alt attribute; its file name is image-17.png

 GÜNAY MÜZƏFFƏR QIZI  İSMAYILOVA

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT.

 • 25.08.1980– ci ildə  Samux rayon, İnstitut qəsəbəsində  anadan olub
 • 1998 – ci ildə  Samux rayon, İnstitut qəsəbə orta  məktəbi bitirib
 • Ailəlidir. İki övladı var
 • YAP-ın üzvüdür

TƏHSİLİ. ELMİ  DƏRƏCƏ  VƏ ELMİ ADLARI.

 • 2002–ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İstitutunun Gəncə filialının İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisasını bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ.

 • 2004-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında  böyük laborant vəzifəsində işləyir

TƏLTİFLƏRİ:

 • Gəncə Dövlət Universiteti rektorunun 03.03.2022 tarixli 2/28  saylı əmri ilə Fəxri  Fərmanla təltif olunub

BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARINDA İŞTİRAKI

 • AMEA Əlyazmalar Institutu 2018, №1
 • 4th İSPEC İnternational Congress on Contemporary Scientific Research, November 14-15, 2023 / Ganja, Azerbaijan

 XƏYALƏ QÜDRƏT QIZI İBRAHİMOVA

This image has an empty alt attribute; its file name is image-18.png

 XƏYALƏ QÜDRƏT QIZI İBRAHİMOVA

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT.

 • 02.03.1984– ci ildə  Gəncə şəhərində anadan olub
 • 2001 – ci ildə  Gəncə şəhəri K.D.Uşiniski adına 29 saylı orta  məktəbi bitirib.
 • Ailəlidir. İki övladı var
 • YAP-ın üzvüdür

TƏHSİLİ. ELMİ  DƏRƏCƏ  VƏ ELMİ ADLARI.

 • 2002–ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin  Filologiya fakültəsinin  Azərbaycan dili və ədəbiyyat  müəllimliyi ixtisasına daxil olmuş,
 • 2006–ci ildə həmin Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya   fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2007-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetində  tabelçi vəzifəsində çalışmışdır
 • 2008 – ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında laborant vəzifəsində işləmişdir
 • 2018-ci ildən Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında böyük laborant vəzifəsində çalışır

BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARINDA İŞTİRAKI

 • 4th İSPEC İnternational Congress on Contemporary Scientific Research, November 14-15, 2023 / Ganja, Azerbaijan

TƏLTİFLƏRİ

 • Gəncə Dövlət Universitetində 02.03.2023 tarixli 2/31 saylı əmri ilə Fəxri  Fərmanla təltif olunub

ELNURƏ TEYYUB QIZI TAĞIYEVA

This image has an empty alt attribute; its file name is image-19.png

 ELNURƏ TEYYUB QIZI TAĞIYEVA

Qısa bioqrafik məlumat:

 • 27 mart 1981-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub.
 • 1998 – ci ildə  Gəncə şəhəri 17 saylı orta  məktəbi bitirib.
 • YAP-ın üzvüdür

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

 • 2003-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” ixtisası  üzrə təhsil alıb.
 • 2014-ci ildə  Magistratura şöbəsinə  “Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi” ixtisasına qəbul olmuşdur və  2016-cı ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2017-ci ildə  Fəlsəfə Doktoru Proqramı üzrə GDU-nun Azərbaycan dili kafedrasının 5714.01 “Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik” ixtisasına dissertant qəbul olunmuşdur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2008-ci ildən 2014-cü ilə qədər Gəncə Dövlət Universitetinin İnformatika kafedrasında operator vəzifəsində çalışmışdır
 • 2016 – cı ildən 2019-cu ilə qədər Gəncə Dövlət Universitetinin Həndəsə və cəbr kafedrasında laborant vəzifəsində çalışmışdır
 • 2019-da bu günə qədər Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında böyük laborant vəzifəsində çalışır

ELMİ ƏSƏRLƏRİ:

 • Azərbaycan  və  rus dillərində  Qar – Qor  köklü sözlərin  müqayisəli-tipoloji  təhlili. GDU, Elmi Xəbərlər. Fundamental, Humanitar və Təbiət Elmləri Seriyası.Gəncə 2018 №1
 • Сравнительный анализ корней  дил-,дел, тол- в азербайджанском и русском языках. Вестник Пятигорского Государственного университета Ставропольский край, Пятигорск 2018 №3
 • Azərbaycan  və  rus dillərində  Qo-, Qu-, Qı- köklərinin  etimologiyası. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Yanında Terminologiya Komissiyası.Terminologiya Məsələləri. Bakı 2018 №2
 • Azərbaycan  və  rus dillərində  Qal – Kal  köklü müştərək  sözlərin etimoloji  təhlili. BSU. Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali Məktəblər Arası Elmi Məqalələr Məcmuəsi). Bakı 2018 №5
 • Qad-Qod  köklü elementlərin analitik-flektiv və aqlütinativ sistem üzrə qarşılıqlı tipoloji təhlili. GDU Elmi Xəbərlər. Fundamental, Humanitar və Təbiət Elmləri Seriyası.Gəncə 2021 №1
 • Azərbaycan və rus dillərində müştərək köklü elementlərin mentallıq xüsusiyyətləri. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Yanında Terminologiya Komissiyası. Terminologiya Məsələləri. Bakı 2021 №2
 • Dillərarası  müştərəklik koqnitiv  dilçiliyin  bir sahəsi  kimi. GDU Gənc Alimlərin III Beynəlxalq Elmi konfransı. Gəncə 17-18 oktyabr, 2018 II hissə
 • Koqnitiv təhlildə müştərək elementlərin mentallıq xüsusiyyətləri. Konfransmaterialı. GDU Gənc alimlərin IV Respublika elmi-praktik konfransı. Gəncə 25-26 oktyabr 2019
 • The problem of homonymy in multilingual elements (Dillərarası müştərəkköklü elementlərdə omonimlik problemi. Konfransmaterialı. 6th International youth conference “Perspectives of science and education”(Altıncı Beynəlxalq Gənclər  Konfransı,“Elm və təhsilin perspektivləri”), New York10 noyabr2019
 • Sectoral research XXI: CHARACTERISTICS AND FEATURES. V International Scientific and Theoretical Conference. The problem of the linguistic picture of the world in cognitive analysis. Chicago, USA 2023
 • 4th İSPEC İnternational Congress on Contemporary Scientific Research, November 14-15, 2023 / Ganja, Azerbaijan

 LALƏ TELMAN QIZI ƏHMƏDOVA    

This image has an empty alt attribute; its file name is image-20.png

 LALƏ TELMAN QIZI ƏHMƏDOVA    

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 03.01.1994– ci ildə  Goranboy şəhərində  anadan olub
 • 2012 – ci ildə  Goranboy şəhər 2 saylı orta  məktəbi bitirib.
 • Ailəlidir. İki övladı var
 • YAP-ın üzvüdür

TƏHSİLİ. ELMİ  DƏRƏCƏ  VƏ ELMİ ADLARI.

 • 2016–cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasını bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti.

 • 2023-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında  operator vəzifəsində işləyir