NƏŞRLƏR

Nəzmiyə Axundova
Azərbaycan romanı – 120 il. Bakı, “Elm”, 2011
Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı (1960 – 2010). Dərslik. Bakı, Elm , 2013

Afaq Yusifli
XVII əsr Qərbi Avropa ədəbiyyatı. Dərs vəsaiti, “Elm və təhsil”, Bakı, 2012
Mirzə Fətəli Axundzadə irsinin orta məktəbdə tədrisi. Metodik vəsait. Bakı, “Elm və təhsil” , 2012
Azərbaycan ədəbiyyatı. Ədəbi xronoloji cədvəllər. Vəsait. Bakı, “Elm və təhsil “, 2012.
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının tədrisi ilə bağlı mülahizələr metodik vəsait Gəncə, Elm-2015

Nazəndə Hacıyeva
Cabir Novruzun yaradıcılıq yolu,Bakı,”Qarabağ” nəşriyyatı, 2010

Səba Namazova
Fyodor Mixayloviç Dostoyevskinin yaradıcılığı. Metodik vəsait,Gəncə, 2011
Əli Razi Şəmçizadə “Molla Nəsrəddin”də. Əsərlərindən nümunələr. Bakı,”Elm və təhsil”, 2017
“Molla Nəsrəddin” jurnalı və Gəncə ədəbi mühiti. Bakı,”Elm və təhsil”, 2018

Qivami Qazıyeva
Görkəmli yazıçı Mir Cəlal Paşayevin həyatı, yaradılcılığı və əmək fəaliyyətinin tədrisi təcrübəsindən. Dərs vəsaiti. Gəncə, 2017