NƏŞR

Prof. X.Yusifli
Nizami Gəncəvi:Sələflər və xələflər.Monoqrafiya, Bakı, Adiloğlu, 2011
Nizami Gəncəvi. Sirlər xəzinəsi.Farscadan tərcümə , önsöz və şərhlərin müəllifi X.Yusifli, Heydər Əliyev Fondu nəşri,Gəncə, 2011
Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. Farscadan tərcümə , önsöz və şərhlərin müəllifi X.Yusifli, Heydər Əliyev Fondu nəşri,Gəncə, 2011
Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun. Tərcümə edəni S.Vurğun , önsöz və şərhlərin müəllifi X.Yusifli, Heydər Əliyev Fondu nəşri,Gəncə, 2011
Nizami Gəncəvi. Yeddi gözəl.Tərcümə edəni M.Rahim, önsöz və şərhlərin müəllifi X.Yusifli, Heydər Əliyev Fondu nəşri,Gəncə, 2011
Nizami Gəncəvi.İskəndərnamə, elmi redaktor X.Yusifli, Heydər Əliyev Fondu nəşri,Gəncə, 2011
Nizami Gəncəvi.İskəndərnamə, elmi redaktor X.Yusifli, Heydər Əliyev Fondu nəşri,Gəncə, 2011
Yeddi gözəlin tərcüməsi. Bakı, “Nurlan”, 2014.
Leyli və Məcnun. Gəncə. 2015.
Ренессанс и Низами Гянджеви.Monoqrafiya,”Elm və təhsil”, Баку,2016
Nəzmiyə Axundova
Azərbaycan romanı – 120 il. Bakı, “Elm”, 2011
Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı (1960 – 2010). Dərslik. Bakı, Elm , 2013
Maqbet Əhmədov
Əsli və Kərəm:məhəbbət, yoxsa nifrət. Bakı,“Qoliat print” MMC, 2010
Əfsanələr. Bakı,“Təknur” nəşriyyatı, 2018
Məqalələr. Bakı,“Təknur” nəşriyyatı, 2018
Afaq Yusifli
XVII əsr Qərbi Avropa ədəbiyyatı. Dərs vəsaiti, “Elm və təhsil”, Bakı, 2012
Mirzə Fətəli Axundzadə irsinin orta məktəbdə tədrisi. Metodik vəsait. Bakı, “Elm və təhsil” , 2012
Azərbaycan ədəbiyyatı. Ədəbi xronoloji cədvəllər. Vəsait. Bakı, “Elm və təhsil “, 2012.
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının tədrisi ilə bağlı mülahizələr metodik vəsait Gəncə, Elm-2015
Nazəndə Hacıyeva
Cabir Novruzun yaradıcılıq yolu,Bakı,”Qarabağ” nəşriyyatı, 2010
Səba Namazova
Fyodor Mixayloviç Dostoyevskinin yaradıcılığı. Metodik vəsait,Gəncə, 2011
Əli Razi Şəmçizadə “Molla Nəsrəddin”də. Əsərlərindən nümunələr. Bakı,”Elm və təhsil”, 2017
“Molla Nəsrəddin” jurnalı və Gəncə ədəbi mühiti. Bakı,”Elm və təhsil”, 2018
Qivami Qazıyeva
Görkəmli yazıçı Mir Cəlal Paşayevin həyatı, yaradılcılığı və əmək fəaliyyətinin tədrisi təcrübəsindən. Dərs vəsaiti. Gəncə, 2017