AzDƏ 2017/2019-cu illər üçün elmi – tədqiqat işlərinin mövzuları

 

 

s\s

 

 

 

 

Elmi istiqamətlərin, problemlərin və mövzuların adı

 

 

 

İcra müddəti

 

Planlaşdırılmış işlərin smetadəyəri

(min manatla)

 

 

İcraçı şöbə, laboratoriya və kafedra. Mövzunun elmi rəhbəri

 

Başlanğıcı (il) Sonu (il)
1 2 3 4 5 6
  I.                    İstiqamət:  Humanitar və ictimai elmlər
  I.                    1. Problem: Orta əsrlərAzərbaycan şeirində janrlar, bədii vasitələr və qafiyə
1. Mövzu1. Orta əsrlər Azərbaycan şeirində janrlar

Mövzu2.Orta əsrlər Azərbaycan şeirində bədii vasitələr

Mövzu 3. Orta əsrlər Azərbaycan şeirində qafiyə

 

01.2017

 

01.2018

 

01.2019

12.2017

 

12.2018

 

12.2019

   

Prof. Yusifli Xəlil H.o.

 

2.

I. 2. Problem:  Mirzə Şəfi Vazehin yaradıcılığı
Mövzu 1. M. Ş. Vazehin həyatı

Mövzu 2. Salman Mümtaz M.Ş. Vazeh haqqında

Mövzu3. Azərbaycan ləhcəsində tatar müntəxəbatının erməni xəyanəti

01.2017

 

01.2018

 

01.2019

12.2017

 

12.2018

 

12.2019

   

 

Fəxri prof. ƏliyevaNəzakətU.q.

 

(vəfatetmişdir)

 

3.

 

I.3. Problem: 1960- 80 –ci illər dramaturgiyası
Mövzu 1. İ. Əfəndiyevin dramaturgiyası

Mövzu 2: B. Vahabzadənin dramaturgiyası

Mövzu 3. N. Xəzrinin dramaturgiyası

01.2017

 

01.2018

 

01.2019

12.2017

 

12.2018

 

12.2019

   

 

Dos. Axundova Nəzmiyə M.q.

 

 

4.

 

 

I.4. Problem: Ədəbi obraz və tarixi reallıq
Mövzu1. Ə. Hüseynzadəninə sərlərində obraz və tarixireallıq

Mövzu 2. Ə. Haqverdiyevindramaturgiyasındaədəbiobrazvətarixi reallıq

Mövzu 3. S. Vurğunun əsərlərində obraz və tarixi reallıq

01.2017

 

01.2018

 

01.2019

12.2017

 

12.2018

 

12.2019

   

 

Dos. Yusifli Afaq X.q.

 

5.

 

I..5 Problem: MüasirAzərbaycan ədəbiyyatı
Mövzu1:Əli Kərimin yaradıcılığında novatorluq

Mövzu2:Böyük vətən müharibəsi illərində yazılan şeirlərdə çağırış və səfərbərlik ruhunun ifadəsi

Mövzu 3 “Ən dəqiq meyar xalqa xidmətdir” – ədəbiyyatşünaslıq elminin mogikanı F. Köçərli haqqında

01.2017

 

01.2018

 

01.2019

12.2017

 

12.2018

 

12.2019

   

 

 

Dos. əv. Hacıyeva Nazəndə S.q.

 

6.

 

I.                    6. Problem: Folklorda mifoloji təsəvvürlərin tədqiqi
Mövzu 1. Azərbaycan folklore və mifologiyası

Mövzu 2.Folklorda mifoloji təsəvvürlər

Mövzu3. Nağıllar və mifologiya

01.2017

 

01.2018

 

01.2019

12.2017

 

12.2018

 

12.2019

   

 

Dos. Əhmədov Maqbet M.o.

 

7.

 

I.                    7. Problem : Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığında hekayə janrı
Mövzu 1.M.C. Paşayevin yaradıcılığı

Mövzu 2. M.C. Paşayevin hekayələri

Mövzu3. M.C. Paşayevin hekayələrində satira və yumor

01.2017

 

01.2018

 

01.2019

12.2017

 

12.2018

 

12.2019

   

 

Dos əv. Qazıyev Qivami N.o.

 

8.

I. 8 Problem : “Molla Nəsrəddin” jurnalının Azərbaycan ədəbi – ictimai fikir tarixində mövqeyi
Mövzu 1. Əli Razi Şamçizadənin “Molla Nəsrəddin” jurnalında dərc olunmuş satirik yazıları

Mövzu 2. “Molla Nəsrəddin” jurnalında ədəbiyyat məsələləri

Mövzu3.  Sabir ədəbi məktəbi tədqiqatlarda

01.2017

 

01.2018

 

01.2019

12.2017

 

12.2018

 

12.2019

   

F.üz.f.d. NamazovaSəbaA.q.

 

9.

 

I.                    9. Problem: Maarifçilik ədəbiyyatı
Mövzu 1. F. Volterin “Məhəmməd ”  faciəsi

Mövzu 2. Ş. Monteskyenin “İran məktubları”  əsəri

Mövzu3. A. Bakıxanovun yaradıcılığı

01.2017

 

01.2018

 

01.2019

12.2017

 

12.2018

 

12.2019

   

 

b/m. AbbasovHəmid C.o.

 

10.

I. 10 . Problem : B. Vahabzadənin poemalarında mövzu və janr xüsusiyyətləri
Mövzu 1. B. Vahabzadənin poemalarında insane və zaman

Mövzu 2. B. Vahabzadə poemalarında mənəvi- əxlaqi  problemlərin təsvirində vətəndaş  mövqeyi

Mövzu3. B. Vahabzadə poemalarında janr, mövzu və problematika  müəyyənliyi

01.2017

 

01.2018

 

01.2019

12.2017

 

12.2018

 

12.2019

   

 

 

b/m. HüseynovaYeganə S. q.

 

11.

I. 11. Problem : Müasir ədəbi tənqidimiz
Mövzu 1.Məmməd Cəfər  və  Azərbaycan ədəbi  tənqidi

Mövzu 2. Kamal Talıbzadənin ədəbi – tənqidi görüşləri

Mövzu 3. Məmməd Arif  və  müasir  tənqidimiz

01.2017

 

01.2018

 

01.2019

12.2017

 

12.2018

 

12.2019

   

 

b/m. MusayevaKafiyəR.q.

 

12.

I. 12. Problem : Azərbaycan uşaq nəsrinin inkişaf xüsusiyyətlərinin araşdirilması
Mövzu 1. XIX əsrin sonu XX əsrin I rübündə Azərbaycan uşaq nəsrində dünya ədəbiyyatı  ənənələri

Mövzu 2.1960-70-ci illər Azərbaycan uşaq nəsrinin xarakterik  xüsusiyyətləri

Mövzu3.Folklor və  Azərbaycan  uşaq nəsri

01.2017

 

01.2018

 

01.2019

12.2017

 

12.2018

 

12.2019

   

 

 

B/m Şükürova Aynur V.q

 

13.

I. 13. Problem : Şifahi xalq ədəbiyyatında aşıq yaradıcılığı 
Mövzu 1.Şifahi  xalq  ədəbiyyatında aşıq  şeir şəkilləri

Mövzu 2.Şifahi xalq ədəbiyyatında Aşıq Ələsgər  yaradıcılığı

Mövzu3.Şifahi xalq ədəbiyyatında “Koroğlu” dastanı

01.2017

 

01.2018

 

01.2019

12.2017

 

12.2018

 

12.2019

   

b/m Pərvanə Quliyeva E.q

 

14.

I. 14 . Problem : M.M. Axundovun bədii yaradıcılıq xüsusiyyətləri
Mövzu 1.Azərbaycanda cədidizm  hərəkatı  və M.M.Axundov

Mövzu 2.M.M.Axundovun bədii  yaradıcılığı

Mövzu3.M.M.Axundovun  publisistikası

01.2017

 

01.2018

 

01.2019

12.2017

 

12.2018

 

12.2019

   

 

b/m Əhmədova Aygün M.q

 

15.

I. 15. Problem : C.Cabbarlının mətbuat orqanlarında fəaliyyəti
Mövzu 1.C.Cabbarlının  “Babayi-Əmir ” jurnalında  fəaliyyəti

Mövzu 2.C.Cabbarlının satiric mətbuat orqanlarında gizli  imzalarla  çıxışı

Mövzu3.C.Cabbarlının “Azərbaycan” və “Kommunist” qəzetlərində  fəaliyyəti

01.2017

 

01.2018

 

01.2019

12.2017

 

12.2018

 

12.2019

   

 

b/m Məmmədova Könül V.q

 

16.

I.  16. Problem : XX əsrdə ədəbi proses
Mövzu 1.XX əsrdə  ədəbi proses

Mövzu 2.Ü.Hacıbəyovun publisistikası

Mövzu3.H.Cavidin ədəbi- bədii  yaradıcılığı

01.2017

 

01.2018

 

01.2019

12.2017

 

12.2018

 

12.2019

   

 

b/m Muşkiyeva Aytən M.q

 

17.

I. 17. Problem : Şifahi xalq ədəbiyyatında məhəbbət dastanları
Mövzu 1.Şifahi xalq ədəbiyyatında məhəbbət dastanları

Mövzu 2.Məhəbbət dastanları –“ Əsli  və  Kərəm”

Mövzu3. “Kitabi- DədəQorqud” dastanında  Salur  Qazanın  evinin  yağmalanması

       

 

Müəl. Xəlilova Qəribə Y.q