dosent Həsənova Aidə Ədib qızı

Qısa bioqrafik məlumat: 

Aprelin 4-də 1973-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1990-cı ildə orta məktəbi  bitirmişdir. 1997-ci ildə Həsən bəy Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Tarix və Dil-Ədəbiyyat fakültəsinin milli dil və ədəbiyyat ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə, 1999-cu ildə M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı  Dövlət Universitetinin  Dilşünaslıq  istiqamətinin Türkologiya  ixtisası üzrə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. “S.Sarayinin “Gülüstan” tərcüməsinin dili” adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.   2013-cü ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır. 1999-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasında müəllim,  2014-cü ilin yanvar ayından dosent əvəzi  vəzifəsində çalışır.

Bakalavr pilləsində “Öyrənilən əsas dil”, “Əski Azərbaycan yazısı”, “Qədim türk yazılı abidələrinin dili”, magistratura pilləsində “Müasir Azərbaycan dilinin fonetik əsasları” və s.  fənnləri tədris edir. Monoqrafiya, fənn proqramları və məqalərin müəllifidir.

  • “S.Sarayinin “Gülüstan” tərcüməsinin dili”. Monoqrafiya.Bakı, “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 2005,-174 s.
  • Praktik Azərbaycan dili. Fənn proqramı. Bakı 2008, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirinin 31.10.2008- ci il tarixli (№1203) əmrinə əasən qrif verilmişdir.
  • “S.Sarayinin “Gülüstan” tərcüməsinin leksikası” GDU Elmi əsərlər məcmuəsi V. Bakı, 2003
  • “S.Sarayinin “Gülüstan” tərcüməsində hal kateqoriyası” Pedaqoji Universitet Xəbərləri. (Humanitar pedaqoji elmlər seriyası) Bakı, ADPU 2003, №5
  • “S.Sarayinin “Gülüstan” tərcüməsinin dilində sinonimlər” Pedaqoji Universitet Xəbərləri. (Humanitar pedaqoji elmlər seriyası) Bakı, ADPU 2006, №1
  • “S.Sarayinin “Kitabi-Gülistan bit türki” əsərində arxaizmlər ”YOM Türk Dünyası Kültür Dergisi, İSSN 1816-577X, İstanbul 2010
  • “S.Sarayinin “Gülüstan” tərcüməsinin dilində cümlə quruluşu”Azərbaycan Dillər Universitetinin  “Dil və Ədəbiyyat ”məcmuəsi Bakı, 2012  №4
  • “S.Sarayinin “Gülüstan” tərcüməsinin dilində söz birləşməsi” Pedaqoji Universitet Xəbərləri, (Təbiət, humanitar və pedaqoji –psixoloji elmlər bölməsi), Bakı 2012, № 4
  • Глаголы в языке произведения Сейфи Сараи «Китаби-Гюлистани бит турки» Материалы III Международный научной конференции 17-19 ноября 2010 года Пятигорск 2010
  • Местоимения в языке перевода «Гюлистан» Сейфи Сараи Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Филология »№1 (39) 2012 г.