Dosent YUSİFLİ AFAQ XƏLİL QIZI qızı

Kafedra müdiri əvəzi dosent Yusifli Afaq Xəlil qızı