Dosent Əliyeva Nəzakət Usub qızı

Nezaket Aliyeva

Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının  müdiri – Filologiya elmləri namizədi, dosent Əliyeva Nəzakət Usub qızı

 Qısa bioqrafik məlumat.

Əliyeva  Nəzakət  Usub  qızı  12 fevral  1946 – cı il tarixdə Gəncədə  qulluqçu  ailəsində  anadan  olmuşdur.  İlk təhsilini  1952-ci ildən   1963 – cü ilə kimi M.Qorki adına  1  saylı  onbirillik  orta  məktəbdə   almışdır.

1964 – cü ildə  Kirovabad  Dövlət  Pedaqoji   institunun Tarix –Filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur. 1968 – ci ildə həmin  institutu  fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı  müəllimi ixtisası  almışdır .

Atası   Əliyev Usub Sadıq oğlu gimnaziya təhsili almış, Dövlət qulluğunda çalışmışdır. Anası  Əliyeva  Manya  Məhəmmədəli  qızı  ərəb – fars  dilini mükəmməl  bilən  Quran  təhsili  görmüş  10  övlad  anası  olmuşdur.  10 nəfər bacı – qardaşın hamısı ali təhsil  almış, bunlardan 6 nəfəri  akademik, əməkdar elm xadimləri, professor və elmlər  namizədləridir. Ailə daxilində mükəmməl tərbiyə, elm, maarif əhatəsində  böyüməsi  onun formalaşmasına  böyük  təsir  etmişdir.

Təhsili.

Əliyeva  Nəzakət Usub  qızı fərqlənmə diplomu aldığı üçün  1968 – ci ildə İnstitut Elmi Şurasının qərarı ilə  Azərbaycan  ədəbiyyatı  və onun tədrisi  metodikası  kafedrasında  müəllim saxlanılmışdır. O illərdə  ali məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirən tələbələr içərisində müəllim saxlanılan yeganə tələbə olmuşdur.  Təhsil müddətində  Tələbə Həmkarlar Təşkilatının büro üzvü, dörd il sinif nümayəndəsi olmuşdur. Rektorluğun əmri ilə 4 dəfə təşəkkürə layiq görülmüşdür. 1968 – ci ildə Batumi şəhərində keçirilən Tələbə  Elmi Konfransında “M.Qorki və Azərbaycan”  mövzusu üzrə  etdiyi məruzəyə görə fəxri fərmanla təltif olunmuşdur. Elmi  rəhbəri professor  Abbas  Səmədov olmuşdur.

1980 – ci ildə  Azərbaycan SSR-i Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda “N.Rəfibəylinin lirikası” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.  Elmi rəhbəri professor Mir Cəlal Paşayev və professor Abbas Zamanov olmuşdur.

1980 – ci ildə Filologiya elmləri namizədi  alimlik dərəcəsi adını almışdır.

1980 – ci  ildə  İnstitut  Partiya Komitəsinin katibi vəzifəsinə seçilmişdir. 1980–83–cü illər ərzində bu vəzifədə çalışmışdır. Həmin ildə XXXI Partiya konfransına nümayəndə seçilmişdir. 1980–82-ci illərdə Gəncə şəhər Xalq Deputatları Sovetinə deputat seçilmişdir.

1981 – ci ildə dosent elmi adını almışdır.

1980 – 82 –ci illərtdə Tarix – filologiya fakültəsində dekan əvəzi vəzifəsini icra ertmişdir. 2001 – 2011 – ci ilə qədər Filologiya fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışmışdır.

2007 – 2009 – cu illər ərzində  3 dəfə fəxri fərmanla təltif olunmuşdur. Dekan işlədiyi müddətdə fakültəyə 7  fəxri fərman verilmişdir.

Hazırda Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının müdiri olaraq vəzifəsini davam etdirir.

İş təcrübəsi. 43 ildir Ali  məktəbdə fasiləsiz çalışır. Bu müddət ərzində İnstitut Partiya  Komitə katibi, dekan, kafedra müdiri vəzifələrini icra etmişdir. Ədəbiyyatın ən çətin   elm  sahəsi  olan “Ədəbiyyatşünaslıq”  fənnini  tədris  edir.

Elmi fəaliyyəti.

2010 – cu ildə “M.Ş.Vazeh: araşdırmalarım və oxuduqlarım” adlı  monoqrafiyanın birinci hissəsini  “Elm” nəşriyyatında çapdan çıxarmış, növbəti ikinci hissə nəşr olunmaq  üçün hazırlanmışdır.

1968 – ci ildən  elmi  fəaliyyətə başlamış,  auditoriyada keçdiyi fənnlərin  samballı və dərin olmasına  çalışmışdır. 1980 – ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiyə  etmişdir. 2011 – ci ildə “Elm” nəşriyyatında  çap edilmiş “Nigar Rəfibəylinin lirikası”  adlı geniş monoqrafiyanın müəllifidir.

“Ədəbiyyatşünaslığın əsasları” adlı yeni dərs vəsaitini “Nurlan” nəşriyyatında çapa vermişdir.

Pedaqoji fəaliyyəti.

1968 – ci ildə İnstitut Elmi Şurasının qərarı ilə Azərbaycan ədəbiyyatı və onun tədrisi metodikası  kafedrasında müəllim saxlanılmış, hal – hazıra kimi institutun dosenti vəzifəsində çalışır.

Ali məktəbdə mühazirələr söyləməklə  yanaşı  Təhsil Nazirliyinin  qrifi ilə “Ədəbiyyatşünaslığın əsasları”  adlı dərs vəsaitini çap etdirmiş, Təhsil Nazirliyinin qrifi ilə proqram tərtib etmiş və çap  etdirmişdir.

Uzun illər partiya sahəsində kollektivə rəhbərlik etmiş, fakültə dekanı kimi  yüksək mənəviyyata malik olan böyük kollektivin başında dayanmışdır. Orta məktəblərdə  pedaqoji təcrübələrin yüksək səviyyədə keçməsinə nəzarət etmiş, dərsdən əlavə 1-ci  kurslara  Ədəbiyyatşünaslığın sirrlərini ayrıca kurs kimi  tədris etmişdir. Üç ay müddətində dərsdən əlavə keçilən məşğələlər sayəsində tələbələrin 90 %-i əla qiymətlər almışdır. Yüksək intellekti, təşkilatçılıq  qabiliyyəti sayəsində fakültədə  nizam – intizam yüksək səviyyədə təşkil olunmuş, bu illər  ərzində  fakültə 10  dəfə fəxri fərmanla təltif olunmuşdur.

Elmi fəaliyyətdə aldığı mühüm nəticələr.

Uzun illər ərzində  tədris prosesində və elmi fəaliyyətində aldığı nəticələr aşağıdakı kimidir:

 1. Ş.Vazeh : Araşdırmalarım və oxuduqlarım. “Elm” nəşriyyatı, Gəncə, 2010.
 1. N.Rəfibəylinin lirikası. “Elm” nəşriyyatı. Gəncə, 2011.
 2. Ədəbiyyatşünaslığın  əsasları. Dərs vəsaiti. 2012, “Nurlan” nəşriyyatı.
 3. Mirzə Şəfi Şərq-Qərb araşdırmalarında. Monoqrafiya Gəncə, “Elm”, 2013.

Azərbaycanda  nəşr olunan  bir sıra  jurnal və qəzetlərdə  çoxlu sayda  elmi məqalələri  çapdan çıxmışdır.

Əmək  və ictimai fəaliyyəti ilə bağlı  jurnal və qəzetlərdə  müsbət  oçerklər dərc olunmuşdur, ömür yolunun  xeyirxahlıq nümunəsi olduğu xüsusi vurğulanmışdlır. (prof.B.Bağırov, baş metodist N.Kubışev).

İctimai – sosial həyatda iştirakçılıq.

Yüksək   əmək  fəaliyyətinə  görə  Əmək Veteranı  medalı ilə təltif olunmuşdur.     2009 – cu ildə hörmətli  prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə  “Tərəqqi”  medalı ilə təltif olunmuşdur.

 

Filologiya elmləri namizədi, dos. N.U.Əliyeva M.Ş.Vazehin 220 illik yubileyi ərəfəsində qələmə aldığı əsərlər:

 1. “Mirzə Şəfi – araşdırmalarım və oxuduqlarım” –  Monoqrafiya – Gəncə, “Elm” nəşriyyatı – 2010
 2. Mirzə Şəfi Vazeh Şərq-Qərb araşdırmalarında – Monoqrafiya – Gəncə, “Elm” nəşriyyatı, 2013
 3. Tvorçestvo Mirza Şafi Vazexa v Zapadnıx i Vostoçnıx issledovaniəx. – Məqalə, Gürcüstan, Tellavi – Telavskiy Qosudarstvennıy Sbornik Nauçnıx Trudov. # 1 (27) 2014
 4. Mirzə Şəfi Vazeh tədqiqatlarında Şərq və Qərb təfəkkürünün vəhdəti.- Məqalə, Almaniya. – EUROPIAN APPLIED SCIENCES – # 2 2014 – ISSN  2195-2183 – Stuttgard, Germany
 5. Mirzə Şəfi Vazeh Şərq-Qərb araşdırmalarında. – Məqalə, Venesuela Theoretical & Applied Science ISSN 2308-4944 № 4 (12) 04.2014 Valencia, Venezuela
 6. Mirzə Şəfi  Vazehin  maarifçiliyi.- Məqalə – Elmi Xəbərlər-2014\1
 7. Alman alimləri Mündek, Hermann Ammon, Karl Zindermeyerin Mirzə Şəfi Vazeh və Fridrix Bodenştedt haqqında elmi tədqiqatları.- Məqalə. Elmi Xəbərlər-2014\2,

AMEA Gəncə bölməsi, № 4 – 2014

Filologiya elmləri namizədi, dos. N.U.Əliyevanın M.Ş.Vazehin 220 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi əsərlərinin siyahısı

 1. “Mirzə Şəfi – araşdırmalarım və oxuduqlarım” –  Monoqrafiya – Gəncə, “Elm” nəşriyyatı – 2010
 2. Mirzə Şəfi Vazeh Şərq-Qərb araşdırmalarında – Monoqrafiya – Gəncə, “Elm” nəşriyyatı, 2013
 3. Творчество Мирза Шафи Вазеха в Западных и Восточных исследованиях. – Məqalə, Gürcüstan, Tellavi – Телавский Государственный Университет. Сборник Научных Трудов. # 1 (27) 2014
 4. Mirzə Şəfi Vazeh tədqiqatlarında Şərq və Qərb təfəkkürünün vəhdəti.- Məqalə, Almaniya. – EUROPIAN APPLIED SCIENCES – # 2 2014 – ISSN  2195-2183 – Stuttgard, Germany
 5. Mirzə Şəfi Vazeh Şərq-Qərb araşdırmalarında. – Məqalə, Venesuela Theoretical & Applied Science ISSN 2308-4944 № 4 (12) 04.2014 Valencia, Venezuela
 6. Mirzə Şəfi  Vazehin  maarifçiliyi.- Məqalə – Elmi Xəbərlər-2014\1
 7. Alman alimləri Mündek, Hermann Ammon, Karl Zindermeyerin Mirzə Şəfi Vazeh və Fridrix Bodenştedt haqqında elmi tədqiqatları.- Məqalə. Elmi Xəbərlər-2014\2,

AMEA Gəncə bölməsi, № 4 – 2014