Əliyeva Elmira Paşa qızı

01

Qısa bioqrafik məlumat.

Əliyeva Elmira Paşa qızı 26 sentyabr 1948-ci ildə Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. 1955/1956-cı tədris ilində I sinfə, 1965/1966 tədris ilində ( keçmiş Kirovabad) indiki Gəncə şəhəri M.Qorki adına №li Beynəlmiləl orta məktəbin XI sinfini bitirib.1968-1972-ci illərdə Az.ETKTİ-da baş laborant, 1972-ci tədris ilində H.Zərdabi adına KDPİ-nin “Dil-ədəbiyyat” fakultəsinə qəbul olunub.1978-ci ildə H.Zərdabi adına KDPİ-nin “Dil-ədəbiyyat” fakultəsini bitirərək “Dil və ədəbiyyat” müəllimi ixtisası almışdır.

Əmək  fəaliyyəti.

1972-1974- cü illərdə M. Fizuli adına 22 Nli orta məktəbdə baş labotant vəzifəsində işləmiş,  1985-ci ildən Az.KTİ-nin Əsaslı kitabxanasında baş kitabxanaçı, 1989-cu ildən AKTİ-nin  “Dillər “kafedrasında baş laborant, 1991-ci ildə 0,5 ştat müəllim,1993-cü ildə müsabiqədən keçərək tam ştat müəllim-dissertant olmuş. ADAU-nun nəzdində olan  EKOLOGİYA İnstitutunda Dillər kafedrasının müdiri işləyib. O cümlədən 1997-2001-ci ilə kimi Gəncədə Beynəlxalq Universitetin filialı olan “Ehram” Universitetində, Moskva Dövlət Universitetinin Gəncə filialında baş müəllim işləmişdir. 1997-ci ildə N.Rəfibəyli adına orta məktəbdə  dil-ədəbiyyat müəllimi təyin olmuş. 2001-2002-ci tədris ilindən GDU-nun Azərbaycan dili kafedrasına  müqavilə əsasında müəllim təyin olmuş. 2002-2003-cü tədris ilindən “Azərbaycan dilinin tədrisi”  kafedrasına müsabiqə yolu ilə müəllim təyin edilmişdir. 2005-2006-cı tədris ilində “Respublika” qəzetində çıxan elana əsasən müsabiqə yolu ilə baş müəllim seçilmişdir. 2010-2011-ci ildə tədris ilində “Respublika” qəzetində çıxan elana əsasən müsabiqə yolu ilə 2-ci dəfə  baş müəllim seçilmişdir. Hal-hazırda GDU-nun   “Azərbaycan dilinin tədrisi” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyir.

elmi fəaliyyəti

1.Ящмяд Ъавад Моlла Мящяммядяли оьлу Ахундзадя вя Эянъя«Азярбайъанын Гярб реэиону цзря елми тядгигатларын йекунуна щяср олунмуш В республика елим-тяърцби конфрансынын материаллары.  Эянъя Елми Мяркязинин няшриййаты. Эянъя, 1994

2. Орта мяктябдя Ящмяд Ъавад Ахундзадянин (1892-1937) щяйат вя йарадыъылыьынын юйрянилмяси«Азярбайъанын Гярб реэиону цзря елми тядгигатларын йекунуна щяср олунмуш В республика елим-тяърцби конфрансынын материаллары. Эянъя Елми Мяркязинин няшриййаты. Эянъя, 1994

 1. Дярсликлярин йарадылмасы вя тякмилляшдирилмяси тарихиндян«Азярбайъанын Гярб реэиону цзря елми тядгигатларын йекунуна щяср олунмуш В республика елим-тяърцби конфрансынын материаллары.  Эянъя Елми Мяркязинин няшриййаты. Эянъя, 1994.
 1. Синтактик ялагялярин изащы йоллары. Эянъя Дювлят Университетинин Елми ясярляри. Эянъя 2005.
 1. Азярбайъан дили дярсиндя грамматик мяфщумларын ролу вя мянимсядилмясиндя нязярдян гачырылан ясас ъящядляр. Эянъя Дювлят Университетинин Елми ясярляри. Эянъя, 2005

6.Нитг инкишафынын тядрисиндя нязярдян гачырылан ъящятлярин актуаллыьы. Эянъя Дювлят Университетинин Елми ясярляри, Эянъя 2006

 1. Шаэирдлярин тялим-тярбийясиндя дярсдянкянар ишлярин тядрисиндя мцяллимин ролу.

ЭДУ, Елми хябярляр, Щуманитар вя тябият елмляри sерийасы №2   Эянъя 2008

8.Тящсилин кейфиййяти тялябата ня дяряъядя уйьунлашмасындан асылыдыр

ЭДУ, Елми хябярляр, Щуманитар вя тябият елмляри sерийасы №2 Эянъя 2008

9.Нитг дилин тязащцр формасыдыр       ЭДУ, Елми хябярляри       Эянъя  2010

 1. Мятнин лингвистик тящлили (proqram) ЭДУ      Эянъя   2009

11.Nitq mədəniyyətinin əsasları (proqram)     ЭДУ     Gəncə 2010

 1. Loqopediya (proqram) ЭДУ,   Gəncə 2011

13.. Eımin uğurlu inkişafı dilin düzgün dərk edilməsindən ibarətdir.  (məqalə) GDU  Elmi xəbərlər -2011

14.Dilçiliyin  mövqeyi (məqalə)   GDU Elmi   xəbərlər    Gəncə -2011

15. Sosial pedaqogikada ailə problemləri və uşaqların təlim tərbiyəsi məsələləri (məqalə)  GDU  Elmi xəbərlər  2012

16.Azərbaycan dilinin orfoepiyası və orfoqrafiyası (proqram)   Gəncə 2012

17.XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda Ana dilinin tədrisi metodikasının inkişafı haqqında”məqalə. GDU  Elmi  xəbərlər 2013

18.Nitq mədəniyyətinin orfoqrafiya və orfoepiya ilə qarşılıqlı əlaqəsi (məqalə) GDU  Elmi  xəbərlər 2014

19.Heydər Əliyev və Azərbaycan        məqalə  GDU-nun “Yüksəliş “ qəzeti    2014

20.Heydər Əliyev və nitq mədəniyyəti “ məqalə         GDU  Elmi  xəbərlər      2014

 1. “İfadəli oxudan praktikum” proqram         2015

22.”Heydər Əliyevin nitqi fenomenal nitqdir” məqalə     GDU Elmi xəbərlər   2016

23.”Oxu sənəti və natiqlik” məqalə GDU-nun Elmi xəbərlər                       2016

Elmi tədqiqat işləri:

 1. “Sintaktik əlaqələrin tədrisində qarşıya çıxan çətinliklər”mövzusunun
 2. ”Söz birləşmələri arasında sintaktik əlaqələrin tədrisi” Gəncə-2006
 3. “Sadə cümlənin tədrisində sintaktik əlaqələrin öyrədilməsi” Gəncə-2007

III. “Mürəkkəb cümlələr arasında sintaktik əlaqələrin tədrisi”                Gəncə-2008

 1. “Tabesiz mürəkkəb cümlələr arasında məna əlaqələrinin tədrisi” Gəncə-2009
 2. Y. Tabeli mürəkkəb cümlələr arasında məna əlaqələrinin tədrisi” Gəncə-2010
 3. Sintaksis bölməsinin tədrisində qar.ıya çıxan çətinliklərin aradan qaldırılması”

IV.“Tabesiz mürəkkəb cümlələr arasında məna əlaqələrinin tədrisi” Gəncə-2009

V. Tabeli mürəkkəb cümlələr arasında məna əlaqələrinin tədrisi” Gəncə-2010

VI.Sintaksis bölməsinin tədrisində qar.ıya çıxan çətinliklərin aradan qaldırılması” 2011-ci  ilə aid

VII. “Vasitəsiz və vasitəli  nitqin tədrisi”   2012-ci ilə  aid

VIII.“Azərbaycan dili təlimində durğu işarələrinin əhəmiyyəti və yeri 2013-cü ilə  aid

IX. “Fonetik təhlilin müasir tələblərə uyğun aparılma metodları” 2014-cü ilə aid

X. “Morfoloji təhlilin müasir tələblərə uyğun aparılma metodikası” 2015-ci ilə aid

XI. “Sintaktik təhlilin müasir tələblərə uyğun aparılma metodları “      2016-cı ilə aid

Məsul katib olduğu “Qoşa Ulduz” beynəlxalq, ictimai-siyasi, publisistik jurnalında 100-ə yaxın məqalələri,  “Gəncənin səsi”, Yüksəliş”, “Düz xəbər, “Difai”, “Respublika” qəzetlərində məqalələri çap olunub.

“Azerbaycan i zakonnosti” qəzetinin baş təsisçisi və redaktoru MDB dövlətlər birliyini üzvü İntiqam Zeynalov cənabının 2009-cu ilin müvəffəqiyyətli yekununa dair öz fəal oxucularına və ictimai işlərdə fəallıqlıq göstərdiyinə görə bir qrup Azərbaycan ziyalılarına, o cümlədən Elmira Əliyevaya da “ Təhsildə və ictimai işlərdə fəallıq göstərdiyinə görə kollegiyanın qərarı ilə “Diploma” layiq görülmüşdür.